h

SP europarlementariër Erik Meijer in Rheden

29 april 2004

SP europarlementariër Erik Meijer in Rheden

Rheden - Op de op 14 april jl. gehouden thema-avond van SP afdeling Rheden bracht de SP-europarlementariër Erik Meijer een verhelderende en interessante uiteenzetting over de geschiedenis en ontwikkelingen van de EU. Ook was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De avond was voor een ieder toegankelijk en was ondanks de iets tegenvallende opkomst een succes.

Geschetst werden de verschillende idealen van waaruit links en rechts in Nederland en de VS, Frankrijk en Duitsland ijverden voor een verenigd Europa. Daarna kwamen de ontwikkelingen aan bod van de laatste 20 jaar gaandeweg meer naar rechts, met een steeds grotere aanhang voor een "vrije markteconomie" en op machtsvorming, daarbij in de kaart gespeeld door het wegvallen van het communisme in Oost Europa én het aangaan van de economische competitie met Amerika.
Vervolgens veegde Erik Meijer de vloer aan met de nieuwe "Europese Grondwet", want :

* er wordt in vastgelegd dat er in Europa een markteconomie met “onvervalste, vrije concurrentie” dient te zijn (ook t.a.v. allerlei algemene voorzieningen).

* er dient één gezamenlijke buitenlandse politiek te zijn met daaraan gekoppeld één militair beleid met de verplichtinging van landen hun militaire uitgaven structureel te verhogen. De EU dient volgens deze grondwet de mogelijkheid tehebben om (binnen en) buiten de EU in te grijpen, waarbij afzonderlijke landen zich niet afzijdig mogen houden.

* een onveranderlijke (- minder democratische! -) bestuursstructuur. Op dit moment besluit de Europese commissie achter gesloten deuren, zonder dat het Europees parlement daar veel invloed op kan uitoefenen
Voor de lokale situatie heeft volgens Meijer een verenigd Europa met de huidige organisatie en voorgestelde grondwet ook een aantal kwalijke gevolgen:

* de uniformiteit van beleid die per regio heel verschillend en ook negatief kan uitpakken (Europa bestaat uit tientallen regio's met zeer verschillende culturen):

* de steun aan vrijwel uitsluitend grootschalige, industriële landbouw, verdringt de kleine vaak milieuvrien- delijk produceerde boeren.

* de onttrekking van geld uit gemeente- en provinciekas ten gunste van “regionale fondsen” (hierdoor blijft er steeds minder ruimte voor lokaal beleid door lokaal gekozen bestuurders)

* de afstand tussen burger en bestuurder wordt aanzienlijk groter, ver weg en snel genomen beslissingen zonder oog voor de regio versterken het ondemocratisch karakter van de Europese Unie.

* minder aandacht en mogelijkheden voor milieubelangen.
Tot slot waarschuwde Erik Meijer voor ongeïnterresseerdheid en apathie: we moeten dit niet laten gebeuren, we moeten alles op alles zetten om mee te kunnen blijven beslissen.
We moeten tegen deze Grondwet stemmen.

Samenwerking is op zichzelf een goede zaak, maar wel met behoud van zeggenschap van de Europese burger over zijn eigen woon- en leefomgeving.
Dat is hetgeen wat in de grondwet van de Unie verankerd moet zijn en niet het belang van giga ondernemingen. Ondanks deze ontwikkelingen is het juist nu van belang om alert en betrokken te blijven en te zijn. Zeventig procent, meer dan 2 van de 3 wetten en regels in Nederland worden door Brussel voorgeschreven en niet door ons parlement in Den Haag. Als we alert blijven zijn veranderingen in de goed richting moglijk. Een SP succes hierin was, dat dankzij de inzet van Erik Meijer de gedwongen privatisering van het stadsvervoer niet door is gegaan.

U bent hier