Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Rheden

Met elkaar, voor elkaar, voor Rheden

 

Lijsttrekker: Jorine Dirks

Het zal duidelijk zijn dat we ons blijven inzetten voor een socialer beleid in onze gemeente. De SP maakt zich hard voor een gemeente die de inbreng van inwoners serieus neemt. Niet alleen met mooie woorden, maar in vertrouwen samen met inwoners aan de slag voor een ruimhartigere gemeente, betaalbare en energiezuinige huurwoningen en lokale maatregelen voor milieu en klimaat. Voor al deze punten gaan wij zowel in de raad als op straat strijden.’

Agenda

Campagne-zaterdag

zaterdag, maart 3, 2018 -
10:30 tot 12:30

De SP zal aanwezig zijn in Rheden. In gesprek met inwoners over deze verkiezingen.

Locatie:
Rheden

Campagne-zaterdag

zaterdag, maart 10, 2018 -
11:00 tot 16:00

De SP zal aanwezig zijn in Velp en Dieren. De actieve SP-ers gaan in gesprek met inwoners over de komende verkiezingen.

Locatie:
Velp (Overtuin) en Dieren (Callunaplein)

Weekmarkt Dieren

woensdag, maart 7, 2018 -
09:30 tot 11:00

De SP zal aanwezig zijn op de weekmarkt in Dieren, in gesprek met inwoners over de komende verkiezingen.

Locatie:
Weekmarkt Dieren

Weekmarkt Dieren

woensdag, maart 14, 2018 -
09:30 tot 11:00

De SP zal aanwezig zijn op de weekmarkt in Dieren, in gesprek met inwoners over de komende verkiezingen.

Locatie:
Weekmarkt Dieren

Campagne-zaterdag

zaterdag, maart 17, 2018 -
11:00 tot 16:00

De SP zal aanwezig zijn in Velp en Dieren. De actieve SP-ers gaan in gesprek met inwoners over de komende verkiezingen.

Locatie:
Velp (Overtuin) en Dieren (Callunaplein)

1. Jorine Dirks

Fractievoorzitter en lijsttrekker

Meer informatie

2. Lyan van Vliet

Gemeenteraadslid

Meer informatie

3. Richard Sivasli

Meer informatie

4. Jeroen Kuijpers

Gemeenteraadslid

Meer informatie

5. Simon de Waal

Meer informatie

11. Ilona Ozinga

12. Tamara Koppelaar

13. Rens Brandenburg

14. Jan van der Velde

15. Sandra van den Hoek

16. Henk Molenaar

Omkijken naar elkaar!

Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit met kwetsbare inwoners, niet bezuinigen op minimabeleid en zorg.

Werk maken van eerlijke banen!

Werk moet lonen. Geen verplichte tewerkstelling van mensen met een uitkering. Goede begeleiding en maatwerk bij re-integratie.

Betaalbaar wonen!

Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen. Het aanbod mag dus niet minder worden door sloop, verkoop en huurverhogingen.

Een groene en duurzame gemeente!

We behouden wat groen is en nemen lokaal onze verantwoordelijkheid in een wereld waar het milieu wordt bedreigd en het klimaat verandert.

De inwoners centraal!

De gemeente neemt de inbreng van inwoners serieus: zij kunnen meedenken en (mee)beslissen over hun straat, buurt en de gemeente.

Programma 2018-2022

Hieronder vindt u het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de SP Rheden.

Voor het leesgemak is het verdeeld in aparte hoofdstukken die rechtstreeks zijn te benaderen.

Inleiding

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Rheden zal er weer gestemd gaan worden en de SP doet ook dit keer weer mee! De SP strijdt voor de volle 100% voor solidariteit en samenhang en tegen tweedeling en ongelijkheid in de gemeente Rheden. Met elkaar, voor elkaar, voor Rheden!

De SP is sinds 2006 vertegenwoordigd in de Rhedense gemeenteraad. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werd de SP op een paar stemmen na de grootste partij met 5 zetels. De bestaande coalitie (D66, CDA, VVD, Groenlinks en Christenunie) ging echter op de oude voet verder.
Voor de SP is het duidelijk: voor een socialer Rheden is een nóg grotere SP en een ander college nodig! In dit programma leest u waar de SP zich hard voor wil maken, samen met inwoners, organisaties en partijen.

Voor elkaar!
Het kapitalisme heeft de wereld keer op keer in een economische, sociale, politieke en ecologische crisis gestort. De ongelijkheid tussen mensen is  toegenomen: groeiende armoede tegenover bonussen en extreme salarissen, gunstige belastingmaatregelen voor de rijken tegenover verschraalde voorzieningen voor ons allemaal. Daarnaast wordt ons klimaat bedreigd en loopt onze energievoorziening gevaar. Dit gebeurt allemaal omdat het economisch systeem vereist dat de winst van het kapitaal boven alles gaat.

"Het kan zo verder gaan, maar het hoeft niet. Immers: onze toekomst is het resultaat van de politieke, economische en sociale keuzes die we maken. Voor veranderingen hoeven we niet lijdzaam te wachten tot het lot ons gunstig gezind is. De mens is niet alleen ‘maaksel’ van de geschiedenis, hij maakt ook geschiedenis – wij maken onze toekomst!"
Beginselprogramma SP – Heel de Mens

Tien jaar na het begin van de crisis kunnen we maar één ding concluderen: er is niets fundamenteel veranderd aan het systeem dat de crisis heeft veroorzaakt. Deze tijd vraagt om een echt alternatief. Voor jou, voor elkaar en voor Nederland. De SP gaat daarbij uit van het socialistische gedachtegoed.

Wat is socialisme?
Het socialisme is een maatschappelijk systeem dat gebaseerd is op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, met een eerlijke verdeling van macht en goederen en een sterke rol van de overheid.

Het socialisme is voor de SP geen blauwdruk voor een toekomstige samenleving. Het socialisme verwoordt op de eerste plaats een bepaalde visie op mens en samenleving. Dat biedt een perspectief voor de toekomst  maar heeft vooral ook betekenis in het hier en nu. Uitgangspunt is dat de mens de maat is van alle dingen, en dat de menselijke maat maatgevend  moet zijn voor de inrichting van de samenleving. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen vormen volgens ons beginselprogramma onze meetlat, hier en nu, én onderweg naar een betere wereld.

Volgens de SP is georganiseerde solidariteit nodig, waarbij de overheid een rol speelt door het versterken van sociale verbanden en het realiseren van  kleinschalige voorzieningen en diensten in buurten en dorpen. In de zeven dorpen van de gemeente Rheden horen mensen op een prettige manier  samen te kunnen leven. De nadruk ligt voor de SP hierbij op de buurt als schaal van de toekomst. De betrokkenheid van bewoners met elkaar en met de omgeving zal groeien door de aanwezigheid van voorzieningen in buurten en dorpen en door initiatieven van bewoners te stimuleren. Als het goed gaat met de buurten, dan gaat het meestal ook goed met de mensen die er wonen en andersom. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de ongelijkheid onder diverse groepen van de bevolking is toegenomen. In dit programma staan voorstellen om de samenhang tussen inwoners, dorpen en buurten te versterken.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoekt iedere 2 jaar de sociale staat van Nederland. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat de welvaart in het algemeen in Nederland is toegenomen ten opzichte van 1990. De ongelijkheid tussen groepen is echter ook toegenomen.    
 • Er is sprake van een aantal hardnekkige problemen en ongelijkheid tussen diverse groepen in de samenleving. De combinatie van een minder goede leefsituatie en niet-gelukkig zijn komt samen bij een groep mensen die weinig eigen mogelijkheden heeft voor verbetering (ongeveer 5% van de volwassen bevolking, zowel in 1990 als in 2017). Ook is er - ondanks de toegenomen welvaart – armoede in Nederland: in 2017 6,6% (dit was in 1990 5,7%)
 • Hoewel de verschillen tussen groepen in het algemeen kleiner werden, werden ze groter tussen laag- en hoogopgeleiden en tussen gezonde en ongezonde mensen. In de afgelopen twee jaar werden ook de verschillen in leefsituatie tussen werkenden en niet werkenden en tussen hoge en lage inkomens groter.

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2017/De_sociale_staat_van_Nederland_2017

De SP strijdt voor de volle 100% voor solidariteit en samenhang en tegen tweedeling en ongelijkheid in de gemeente Rheden. Met elkaar, voor elkaar, voor Rheden!

Onze SPeerpunten voor Rheden

 • Omkijken naar elkaar! Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit met kwetsbare inwoners, niet bezuinigen op minimabeleid en zorg.
 • Werk maken van eerlijke banen! Werk moet lonen. Geen verplichte  tewerkstelling van mensen met een uitkering. Goede begeleiding en maatwerk bij re-integratie.
 • Betaalbaar wonen! Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen. Het aanbod mag dus niet minder worden door sloop, verkoop en  huurverhogingen.
 • Een groene en duurzame gemeente! We behouden wat groen is en nemen lokaal onze verantwoordelijkheid in een wereld waar het milieu wordt bedreigd en het klimaat verandert.
 • De inwoners centraal! De gemeente neemt de inbreng van inwoners serieus: zij kunnen meedenken en (mee)beslissen over hun straat, buurt en de gemeente.

Lokaal actief: op straat en in de raad
Zonder onderzoek geen recht van spreken! Daarom gaat de SP vaak de buurten in en staan we in winkelcentra, om met de mensen te praten over wat er speelt in hun straat, wijk of dorp. Niet alleen in verkiezingstijd, juist ook daarbuiten. Een stem op de SP telt dus dubbel: wij bedrijven politiek op straat en in de raad!

Meer lezen?
Nieuws van de SP Rheden: https://www.rheden.sp.nl
Nieuws van de SP: https://www.sp.nl
Landelijk verkiezingsprogramma Pak de Macht: https://www.sp.nl/sites/default/files/pak_de_macht.pdf
Beginselprogramma Heel de Mens: https://www.sp.nl/publicatie/heel-de-mens/kernvisie
Provinciaal Verkiezingsprogramma Ideeën voor Gelderland:  https://gelderland.sp.nl/verkiezingsprogramma-2015-2019

Hfdst 1 – Sociaal en solidair

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de gemeente, bijvoorbeeld voor inkomensondersteuning of hulp bij  schuldenproblematiek. De overheid en de gemeente willen tegenwoordig steeds meer dat inwoners eerst voor zichzelf en voor elkaar zorgen en pas als laatste optie een beroep doen op de (lokale) overheid. Voor de SP is het van belang dat voorzieningen voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen in stand worden gehouden.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken; de Jeugdzorg, zorgtaken van de AWBZ en de Participatiewet (voorheen bijstandswet). De  gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om deze nieuwe taken uit te voeren met minder geld dan door het Rijk beschikbaar was gesteld. De SP heeft hier grote zorgen over geuit en steeds gepleit voor het inzetten van het door het Rijk beschikbaar gestelde geld. Lokaal nog meer  bezuinigen was wat ons betreft onnodig en onwenselijk.

De SP staat voor een inclusieve samenleving, waaraan iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen. De SP vindt dat de gemeente werk moet maken van de uitvoering van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. In het lokale beleid moet worden aangegeven wat de gemeente doet om (soms letterlijke) obstakels weg te nemen.

Het streven van de SP is om de kloof kleiner te maken tussen de papieren werkelijkheid van het gemeentelijke sociaal beleid en de werkelijkheid die mensen in de praktijk ervaren. De SP strijdt voor de volle 100% voor solidariteit en samenhang en tegen tweedeling en ongelijkheid in de gemeente Rheden. Met elkaar, voor elkaar, voor Rheden!

1.a Bejegening: In goed vertrouwen

Inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning vanuit de gemeente of hulp bij schuldenproblematiek aanvragen, doen dit niet voor hun plezier. Vaak gaat hier een hele tijd overheen, voordat toegegeven kan worden dat het zonder hulp van de gemeente niet gaat. Van belang is dan ook dat de gemeente hier zorgvuldig op reageert en zorgt dat er snel gehandeld wordt als dat nodig is. De SP gaat uit van vertrouwen en welwillendheid van onze inwoners. De communicatie en bejegening op het gemeentehuis moet daarom respectvol zijn, de menselijke maat en menselijke waardigheid staan centraal.

Inwoners hebben niet alleen plichten als het gaat om voorzieningen van de gemeente, maar zeker ook rechten. Te vaak wordt nu alleen nog gewezen op de plichten en de gevolgen die er zijn voor het niet nakomen van die plichten.

Voor de SP is het belangrijk dat inwoners weten waar ze aan toe zijn, er moet dan ook duidelijk omschreven staan wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen. Maatwerk is hierbij erg belangrijk, maar dat mag nooit leiden tot willekeur. De consulent gaat meer meedenken met de inwoner en ruimte zoeken om de inwoner te helpen, zodat de mens weer centraal staat.

Wat willen wij:

 • Respectvolle en klantvriendelijke communicatie, uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen.
 • Privacy van inwoners in acht nemen.
 • Snelle en adequate afhandeling van (aan)vragen. Dit betekent dat post dat niet kwijt mag raken op het gemeentehuis.
 • Consulenten moeten voldoende bereikbaar zijn en wisseling van consulenten moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • De voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorzieningen worden duidelijk omschreven, waarbij er altijd ruimte moet zijn voor het leveren van maatwerk.
 • Inwoners worden in duidelijke taal niet alleen gewezen op hun plichten, maar ook op hun rechten. Bij het aanvragen van een voorziening krijgen inwoners een overzicht van andere voorzieningen die in de gemeente worden aangeboden, op die manier wordt niet-gebruik van voorzieningen tegengegaan.
 • Cliënten die gebruik maken van meerdere regelingen krijgen bij de gemeente één contactpersoon, die het overzicht heeft over het gehele dossier en waar mensen terecht kunnen met hun vragen.
 • Er wordt voortdurend onderzocht hoe de inwoners de communicatie met de gemeente ervaren. De communicatie van de gemeente moet vertrouwen naar de inwoner uitstralen, de toon moet vriendelijk en de houding begripvol zijn.
 • De gemeente start met regelmatige evaluaties van haar dienstverlening zowel in het sociaal domein als bij vergunningen. Ook inwoners waarvan een verzoek afgewezen is worden betrokken bij de evaluaties.

1.b Lokaal minimabeleid en armoede

De toenemende armoede vraagt om verhoging van het huidige uitkeringsniveau. De uitkeringen in Nederland zijn de laatste 10 jaar  sterk achtergebleven bij de loonontwikkeling, terwijl de kosten voor iedereen zijn gestegen. Steeds meer mensen en kinderen leven in armoede.

Alle mogelijkheden die de sociale wetten, zoals de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bieden, moeten optimaal worden  benut. De SP maakt zich er op lokaal en landelijk niveau hard voor dat de  mensen die dat nodig hebben, zo meer financiële armslag kunnen krijgen. De SP vindt dat geld van de Rijksoverheid, dat bestemd is voor specifiek beleid, bijvoorbeeld armoedebestrijding, ook daadwerkelijk terecht moet komen bij die mensen voor wie het is bedoeld. Daarnaast moet de gemeente, als dat nodig is, zelf extra geld inzetten.

Armoede
Het aantal inwoners dat onder de armoedegrens leeft, neemt ook in onze gemeente de laatste jaren snel toe. Honderden kinderen leven hier in  armoede. De SP pleit voor het opstellen van een Armoedeplan, waarin wordt omschreven hoe armoede kan worden voorkomen en aangepakt. De gemeente gaat armoede vroegtijdig signaleren in samenwerking met scholen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en jeugdzorg.

In de gemeente Rheden hebben ongeveer 1000 inwoners een bijstandsuitkering,  ongeveer 5100 inwoners hebben een laag inkomen (<120% van de bijstandsnorm). Dat is zo’n 8% van de Rhedense bevolking. Het percentage  inwoners met een (langdurig) laag inkomen is de afgelopen jaren gestegen. (CBS 2018).

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in de gemeente Rheden ligt tussen de 700 en 1100 kinderen, exacte gegevens zijn er niet. Volgens de meest recente cijfers van het CBS (2014) groeit 13 procent van de kinderen in Nederland in armoede op. Dit percentage ligt in Rheden hoger, namelijk op 14,6 procent.

Wat willen wij:

 • Gemeente stelt een Armoedeplan op in samenwerking met diverse organisaties.
 • (Extra) overheidsbijdragen, die bestemd zijn voor inkomensondersteuning, oormerken en maximaal inzetten voor  specifiek armoedebeleid.
 • Om armoede onder kinderen tegen te gaan wordt het kindpakket beschikbaar voor gezinnen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit uitgebreide kindpakket biedt gezinnen met schoolgaande kinderen keuzemogelijkheden tot een bedrag van 250 euro.  

Minimaregelingen
De gemeente heeft met lokale minimaregelingen de mogelijkheid om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Juist vanwege allerlei landelijke  bezuinigingen, die deze mensen treffen of hebben getroffen, is een echt  ruimhartig gemeentelijk minimabeleid noodzakelijk. Minimaregelingen worden daarom optimaal ingezet en mensen worden actief geïnformeerd over de mogelijke regelingen. Extra geld, dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten om de gevolgen van landelijk beleid te verzachten, wordt voor dit doel benut en gaat niet naar de algemene middelen.

Huidige regelingen binnen de gemeente Rheden (1 januari 2018)

De gemeente Rheden heeft de volgende minimaregelingen en voorzieningen:

 • GelrePas
 • Bijdrage indirecte schoolkosten
 • Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering
 • Individuele inkomenstoeslag
 • Individuele bijzondere bijstand
 • Kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • Particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds)
 • Stichting Urgente Noden Rheden en omstreken 

Voor deze regelingen geldt in de meeste gevallen een percentage van de zogenaamde bijstandsnorm. Voor de Gelrepas geldt bijvoorbeeld dat deze geldt voor inwoners tot 120% van de bijstandsnorm.

De hoogte van de bijstand is voor een alleenstaande (van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd) € 992,12 (incl vakantietoeslag). Een inkomen op 120% van de bijstandsnorm is dan € 1190,54 (incl.  vakantietoeslag).

Wat willen wij:

 • Geen bezuinigingen op minimabeleid; het huidige pakket aan regelingen blijft ten minste in stand of wordt uitgebreid.
 • Er wordt een Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ingesteld tot een bedrag van 150 euro voor inwoners tot 150% van de  bijstandsnorm.
 • Om armoede onder kinderen tegen te gaan wordt het kindpakket beschikbaar voor gezinnen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit uitgebreide kindpakket biedt gezinnen met schoolgaande kinderen keuzemogelijkheden tot een bedrag van 250 euro.
 • Actief tegengaan van niet-gebruik van regelingen; effectieve voorlichting aan en actieve benadering van de mensen met inkomens tot 120% van het bijstandsniveau.
 • Snelle en adequate afhandeling van (aan)vragen. Dit betekent dat post dat niet kwijt mag raken op het gemeentehuis.
 • Consulenten moeten voldoende bereikbaar zijn en wisseling van consulenten moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • Beschikbare middelen maximaal inzetten: geld voor minimabeleid moet voor deze doelgroep blijven. Overschotten worden gereserveerd voor deze doelgroep en gaan niet zomaar naar de algemene middelen.

GelrePas
De SP vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen op volwaardige wijze kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven zonder drempels en volwaardig toegang hebben tot alle basisvoorzieningen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. De huidige regeling, de GelrePas, is er op gericht dat inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen aan verschillende activiteiten, bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportclub. Voor veel gebruikers van de pas zijn de bestaande mogelijkheden echter te  beperkt. Veel activiteiten zijn bovendien niet gratis, mensen moeten dan nog een deel zelf betalen. Dat is voor inwoners die rond moeten komen van een bijstandsuitkering regelmatig onmogelijk. Dit geldt ook voor de bijkomende  kosten van bijvoorbeeld vervoer.

Wat willen wij:

 • De GelrePas meer en beter onder de aandacht brengen bij de doelgroep.
 • Verruiming van de mogelijkheden van de GelrePas, zoals een gratis ID-kaart,
  vergoeding voor kinderopvang en kosten voor bezoek dierenarts. Daarnaast komt er een vergoeding voor (een deel van) de kosten voor openbaar vervoer.
 • De GelrePas wordt in elk geval beschikbaar voor kinderen in gezinnen
  met een inkomen tot en met 150% van de bijstandsnorm.

1.c Ouderen

De gemeente Rheden behoort tot één van de meest vergrijsde  gemeenten van Nederland. Door landelijke bezuinigingen op de ouderenzorg wordt van deze groep inwoners verwacht dat zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Voorzieningen die nodig zijn om te zorgen dat oudere inwoners veilig en gezond zelfstandig kunnen blijven wonen, worden dan ook niet wegbezuinigd.

Wat willen wij:

 • Er worden zogenaamde senioren-consulenten aangesteld. Deze consulenten zijn aanspreekpunt voor oudere inwoners die hulp en/of zorg nodig hebben. Zij kunnen doorverwijzen naar voorzieningen van de gemeente, maar ook naar voorzieningen aangeboden door andere organisaties. Deze consulenten hebben regelmatig spreekuur in de verschillende buurthuizen. De consulenten kunnen indien nodig ook mee naar afspraken ter ondersteuning.
 • Er wordt rekening gehouden met ouderen en andere doelgroepen als het gaat om digitalisering van de samenleving, door in stand houden van de mogelijkheid tot invullen van papieren formulieren en door cursussen aan te bieden om de digitalisering van inwoners aan te moedigen.
 • Voorzieningen die voor oudere inwoners belangrijk zijn, zoals de nabijheid van buurthuis, openbaar vervoer, pinautomaat, buurtwinkeltjes, worden in stand gehouden, dan wel gestimuleerd zich te vestigen.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor zogenaamde zorgbuurthuizen, waar ouderen samen, met gedeelde voorzieningen en een inloopfunctie voor de buurt, in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.

Initiatief zorgbuurthuis
De SP heeft een initiatief gelanceerd voor zorgbuurthuizen. Het Zorgbuurthuis moet er zoveel mogelijk uitzien als een normale woning, met een kleine groep mensen die daar samen wonen. Met vast personeel, dus een aantal zorgverleners die de bewoners, familie en buren ook kennen. Met goed en vers bereid eten. Met een inloopfunctie voor de buurt zodat ouderen die nog zelfstandig wonen bijvoorbeeld wel mee kunnen komen eten of kunnen komen helpen met koken. Een plek in het Zorgbuurthuis is niet afhankelijk van de dikte van je portemonnee, maar is betaalbaar voor iedereen. Als je oud kunt worden in je eigen buurt, behoud je je sociale  contacten en is de kans op eenzaamheid kleiner. Daarom stelt de SP ook voor dat je partner mee moet kunnen verhuizen naar Het Zorgbuurthuis, ook al heeft die nog geen zorg nodig. De vrijwilligers zijn bekende gezichten die zich dichtbij inzetten voor hun eigen buurt en buren. Geen anonieme zorg met lange kille gangen, maar Het Zorgbuurthuis als onderdeel van een betrokken gemeenschap.    

Meer lezen?
https://www.sp.nl/nieuws/2017/12/marijnissen-presenteert-zorgbuurthuis-menselijke-zorg-in-buurt

1.d Schuldenproblematiek

Als gevolg van de crisis komen nog steeds meer mensen in aanraking met de schuldhulpverlening. Preventie van schulden is de beste oplossing voor dit probleem. Hiervoor is voorlichting, over het ontstaan van schulden en hoe om te gaan met geld, op zowel basisscholen als middelbare scholen een geschikt middel. Daarnaast is het van belang dat inwoners met een hulpvraag snel worden geholpen. Schulden kunnen namelijk snel oplopen door bijvoorbeeld aanmaningskosten en incassokosten. De gemeente zet in op professionele begeleiding bij schulden en zorgt dat de kennis hiervoor binnen het gemeentehuis aanwezig is, zodat cliënten snel en doeltreffend geholpen worden. Belangrijk aandachtspunt is hierbij dat communicatie tussen de diverse afdelingen binnen het gemeentehuis moet verbeteren. Het kan niet zo zijn dat een inwoner start met een traject schuldsanering en tegelijkertijd aanmaningen krijgt van bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen. Regelmatig komt het voor dat trajecten vertraging oplopen, doordat er gewisseld moet worden van consulent. Een nieuwe consulent moet zich weer inlezen en in sommige gevallen zelfs bepaalde stappen in het schuldsaneringstraject opnieuw doen, hierdoor lopen trajecten onnodig vertraging op. 

De gemeente moet terughoudender worden met het verwijzen van inwoners naar kredietverstrekkers. De SP ziet liever dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van bijzondere bijstand als gift voor bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine of koelkast. Doorverwijzen naar  kredietverstrekkers die gebruik maken van woekerrentes is helemaal  onwenselijk, hierdoor lopen schulden alleen maar onnodig nog verder op. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners die op dit moment een krediet hebben, waarbij sprake is van een woekerrente, over te brengen naar een andere kredietverstrekker.

In oktober 2017 werd het landelijke manifest Schuldvrij! gelanceerd. In dit manifest staan 5 aanbevelingen om de schuldhulpverlening in gemeenten te verbeteren:> Stop met het beboeten van armoede.
> Stop de wanpraktijken bij incassobureaus.
> Heroverweeg de marktwerking voor deurwaarders.
> Zorg voor samenhang: geef de overheid één gezicht.
> Bied meer mensen een perspectief op een schuldvrij bestaan.
https://decorrespondent.nl/7407/onderteken-dit-manifest-en-maak-nederland-schuldvrij/445614741693-b6824438

Wat willen wij:

 • Schuldhulpverlening wordt door de gemeente zelf uitgevoerd en niet uitbesteed aan een commerciële organisatie buiten het gemeentehuis.
 • Er wordt onderzocht of het mogelijk is dat de gemeente (een deel van) de schulden kan overnemen van de schuldenaar. Hierdoor heeft de inwoner met slechts één schuldeiser te maken en dat is de gemeente. Hierdoor wordt de bureaucratie beperkt voor zowel gemeente als inwoners.
 • Er wordt ingezet op continuïteit van dienstverlening. Dit betekent dat wisseling van consulenten voorkomen moet worden en indien nodig de werkdruk van consulenten omlaag moet.
 • Inwoners die zich bij de afdeling schuldhulpverlening melden, worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen de wettelijke termijnen, geholpen.
 • Trajecten zijn erop gericht om schulden te voorkomen, uit de schulden te komen en herhaling te voorkomen. Vroegtijdig inzetten van budgetbeheer is hierbij een belangrijk instrument.
 • Jongeren verdienen extra aandacht als het gaat om schuldenproblematiek. Preventie-voorlichting vindt plaats in samenwerking met basisonderwijs en middelbare scholen. De jongerencoach en jongerenwerk worden hierbij nauw betrokken.
 • Inwoners met een lening bij een gemeentelijke kredietbank, waarbij sprake is van zeer hoge rente, wordt de mogelijkheid geboden over te stappen naar een andere kredietverstrekker. 

1.e Zorg en werk

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de jeugdzorg en de zorgtaken van de AWBZ.
Gemeenten hebben beleidsvrijheid gekregen bij het uitvoeren van de zorgtaken. De gemeente bepaalt of en zo ja welke zorg of ondersteuning er nodig is. De SP vindt dat de gemeente er alles aan moet doen om inwoners de zorg en ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Het wijkteam moet in overleg met een professional bepalen welke zorg nodig is. 

De visie van de gemeente Rheden is dat mensen eerst een beroep moeten doen op hun eigen familie of netwerk, vrijwilligers of mantelzorgers dus, voordat ze bij de gemeente aankloppen. De SP vreest dat dit een te zware belasting is voor de samenleving. Wie geen aanspraak kan maken op ‘eigen kracht’ of eigen netwerk kan zo tussen de wal en het schip vallen. Zorg moet door professionals worden uitgevoerd met fatsoenlijke salarissen en goede arbeidsvoorwaarden, bij voorkeur door kleinschalige organisaties, zoals Buurtzorg. 

De landelijk en lokale overheid vraagt steeds meer van mantelzorgers. Voorheen konden mantelzorgers via de Sociale Verzekeringsbank een zogenaamd “mantelzorgcomplimentje” ontvangen. Sinds mei 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers. Deze blijk van waardering is erg belangrijk en de SP pleit daarom voor het invoeren van een “Mantel-card”. Hierop staat een bedrag van €150, wat besteed kan worden bij deelnemende winkels en organisaties. 

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat raadsleden het gevoel hebben weinig tot geen grip te hebben op hoe de nieuwe taken in de gemeente uitpakken voor inwoners. Om de controlerende taak goed uit te kunnen oefenen, zeker als het gaat om de zorg voor kwetsbare inwoners, is het belangrijk dat de gemeenteraad tijdig beschikt over voldoende informatie over de financiën, de uitvoering en de klanttevredenheid.

Participatiewet
Het uitgangspunt van de SP is dat mensen met een bijstandsuitkering op volwaardige wijze kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven zonder drempels en volwaardig toegang hebben tot alle basisvoorzieningen.
Terugkeer naar werk heeft voor de SP prioriteit. Dit is de beste manier om armoede tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat er sprake is van maatwerk en zorgvuldige begeleiding. De praktijk van re-integratie, waarbij mensen soms nodeloos vaak moeten solliciteren of trainingen moeten volgen die niet passen, is absoluut onwenselijk. Laat bijstandsgerechtigden bij voorkeur hun eigen re-integratietraject opstellen. Immers, hoe gemotiveerder zij zijn om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente aangeboden. 

De tegenprestatie (werk met behoud van uitkering) kan leiden tot werken onder het minimumloon, verlies van sociale rechten en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen. De SP is een groot tegenstander van het mogelijk ‘te werk stellen’ van mensen met een uitkering. De SP pleit voor een gemeentelijk beleid waarbij de menselijke maat en waardigheid voorop staat. 

Door het samenvoegen van de Wajong, WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en bijstand is de gemeente verantwoordelijk geworden voor veel mensen met een arbeidsbeperking. Dit is gepaard gegaan met flinke bezuinigingen en veranderingen, waardoor niet iedereen op maat kan worden begeleid. Juist de verschillen tussen deze doelgroepen maken dat maatwerk nodig is. De kennis die nodig is om deze doelgroepen te begeleiden moet bij de gemeente zelf in huis zijn, dit betekent geen externe inhuur van personeel, maar investeren en opleiden van eigen personeel.

We nemen afscheid van de sociale werkvoorziening Presikhaaf en zullen samen met andere gemeenten gebruik gaan maken van het werkbedrijf Scalabor. Dit nieuwe werkbedrijf is nog in opbouw. Als SP zullen we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Niet iedereen kan werken op een reguliere werkplek. Mensen met een Wajong-uitkering worden herkeurd. Naar verwachting zullen veel jonggehandicapten in de bijstand terecht komen, omdat ze (deels) arbeidsgeschikt bevonden worden, maar geen passend werk voor hen beschikbaar is. De gemeente moet een beschutte werkplek garanderen voor kwetsbare inwoners die niet bij reguliere werkgevers terecht kunnen.  

Wat willen wij:

 • Bij terugkeer naar werk moet sprake zijn van maatwerk, zorgvuldige en zinvolle begeleiding.
 • De inwoner stelt zelf, samen met consulent, een re-integratietraject op dat past bij de behoeftes, kwaliteiten en mogelijkheden van de inwoner.
 • Een gemeentelijk of regionaal leerwerkbedrijf dat zich richt op arbeidsbemiddeling en eerlijke banen; waar mogelijk een aanbod van leerwerplekken bij gesubsidieerde instellingen en verenigingen.
 • Werken moet lonen, dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk met een arbeidscontract.
 • Geen verplichte tegenprestatie voor een bijstandsuitkering.
 • Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van professionele (zorg)taken.
 • Directe uitbetaling wanneer iemand recht heeft op een uitkering. Geen verplichte zoekperiode (dat wil zeggen eerst 4 weken zonder recht op uitkering actief op zoek naar werk) voor inwoners ouder dan 27 jaar.
 • Cliënten die gebruik maken van meerdere regelingen, krijgen bij de gemeente één contactpersoon, die het overzicht heeft over het gehele dossier en bij wie mensen terecht kunnen met hun vragen.
 • Niet korten op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
 • De gemeente garandeert een beschutte werkplek voor kwetsbare inwoners die niet bij reguliere werkgevers terecht kunnen.
 • Een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen; ook de gemeente Rheden neemt hierin haar verantwoordelijkheid en streeft ernaar dat 5% van het eigen personeel (oud-) wsw-er is.
 • Waar mogelijk stelt de gemeente eisen bij aanbestedingen; 5% van de uitvoerende organisatie is een inwoner met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De gemeente maakt ruim gebruik van de bijverdienmogelijkheden die de Participatiewet biedt of neemt deel aan experimenten die dit mogelijk maken.

Jeugdzorg
De SP is er altijd een voorstander van geweest dat de jeugdzorg dichtbij de mensen wordt uitgevoerd. Sinds 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten. De gemeente bepaalt nu welke ondersteuning of zorg een kind of jongere en het gezin krijgt. Het is maar de vraag of de gemeente Rheden op dit moment voldoende kennis heeft over de problematiek van opgroeiende kinderen. Bovendien is er op de jeugdzorg ook bezuinigd. De visie van de SP is dat het aanpakken van problemen bij jongeren zorgt voor minder problemen -en kosten- tijdens de volwassenheid. Investeren in de jeugd loont in de toekomst! 

De SP wil dat de indicatiestelling gedaan wordt door professionals en zal inzetten op preventie en vroegtijdige signalering. Consultatiebureaus, scholen en artsen vervullen daarin een belangrijke taak. Door vroeg ingrijpen en hulp te bieden bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen kan vaak voorkomen worden dat later grotere problemen ontstaan. Maar ook jongeren met grote problemen kunnen op professionele begeleiding en vakkundige hulp rekenen. De gemeente moet garanderen dat iedere jongere en/of ouder die jeugdzorg nodig heeft de noodzakelijke zorg ook krijgt. Stel de jongere centraal en betrek hem of haar in het proces en zorg voor zo min mogelijk overhead: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Wat willen wij:

 • Bezuinigingen op het budget voor de jeugdzorg wijzen wij af. Investeren in de jeugd loont in de toekomst!
 • Jongeren krijgen de hulp die nodig is en wachttijden worden hierbij voorkomen.
 • Professionals bepalen, samen met de jongere en (pleeg)ouders, welke zorg of ondersteuning er nodig is.
 • Jeugdzorggelden moeten geoormerkt worden. Geld dat voor jeugdzorg gereserveerd is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg besteed worden.
 • Marktwerking in de jeugdzorg wijzen we af.
 • Liever ‘inhuisplaatsen’ in een gezinssituatie dan uithuisplaatsen in een (duurdere) leef- of behandelgroep.
 • Goede begeleiding en zorg voor jongeren van 18+ die niet meer onder de jeugdwet vallen.

Zorgtaken AWBZ-WMO
Persoonlijke verzorging, dagbesteding en begeleiding zijn taken van de gemeente geworden. Onder persoonlijke verzorging valt de hulp die mensen nodig hebben bij het uit en in bed gaan, douchen, aankleden en eten. Onder dagbesteding en begeleiding valt de groep mensen die door ouderdom, verstandelijke beperking, psychische problematiek of lichamelijke beperking naar een dagbestedingscentrum gaan of begeleiding krijgen.  

Bezuinigingen op de huishoudelijke hulp vindt de SP te gek voor woorden. Juist deze vorm van hulp kan er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen en geen aanspraak hoeven te maken op duurdere zorgvoorzieningen. Steeds meer gemeenten, ook Rheden, bieden in plaats van maatwerkvoorzieningen zogenaamde algemene voorzieningen (bijvoorbeeld vouchers voor uren huishoudelijke hulp) aan. Deze voorzieningen zijn echter niet voor iedereen voldoende en de SP vindt het belangrijk dat zorg goed toegankelijk is. Administratieve rompslomp en het niet hebben van mogelijkheden tot bezwaar zijn hierbij zeer ongewenst. 

Zorgaanbieders werken voortaan rechtstreeks zoveel mogelijk onder regie van de gemeente en houden zich aan gemaakte afspraken wat betreft arbeidsvoorwaarden voor personeel en de te leveren zorg. Wanneer een andere organisatie het werk gaat uitvoeren wordt al het uitvoerende personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overgenomen. We werken alleen samen met zorgaanbieders waarvan de bestuurders niet exorbitant worden beloond.

Wat willen wij:

 • De professional bepaalt wat de inwoner aan zorg nodig heeft.
 • Oormerken van het geld voor de zorgtaken.
 • Rhedense ouderen, chronisch zieken en gehandicapten krijgen de zorg die ze nodig hebben en mogen niet de dupe worden van bezuinigingen op lokaal of landelijk beleid.
 • Geen gedwongen inzet (tegenprestatie) van werkelozen en vrijwilligers bij het uitvoeren van professionele zorgtaken.
 • Voldoende ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers; overbelasting voorkomen. Over regelingen die er al zijn wordt beter gecommuniceerd, hierbij komt extra aandacht voor werkende mantelzorgers.
 • Invoeren van het jaarlijkse mantelzorgcompliment voor mantelzorgers. De cadeaukaart van €150 kan ieder jaar worden aangevraagd door diegenen die gebruik maken van mantelzorg.
 • De mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB) behouden.
 • Fatsoenlijke salarissen en arbeidsvoorwaarden voor thuiszorgmedewerkers.

Hfdst 2 – Leven, wonen en werken

Een levendige buurt is een schone en veilige buurt met voldoende, kleinschalige voorzieningen: winkels en een bank, voldoende speelruimte en een leuk buurthuis. Doordat mensen elkaar kennen en tegenkomen, groeit de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen omgeving. Bovendien weten bewoners het beste wat er wel en niet goed gaat in hun eigen buurt. Betrokkenheid bij de buurt zorgt ook voor een beter gevoel van veiligheid. Zowel jong als oud heeft behoefte aan een plek in die buurt, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Iedere wijk in onze gemeente heeft zijn eigen karakter en zijn eigen dynamiek. Belangrijk is dan ook om die verschillen te erkennen en beleid daarop aan te passen. De SP ziet de buurt als de schaal van de toekomst!

2.a Wonen

In de jaren negentig zijn de woningbouwcorporaties door overheidsbeleid in de rol van winstmakende projectontwikkelaar gedwongen. Zij hebben daardoor hun oorspronkelijke taak, zorgen voor voldoende sociale volkshuisvesting, uit het oog verloren. Corporaties zijn steeds meer dure woningen gaan bouwen, ten koste van sociale woningen. Het is voor huurders steeds moeilijker geworden om aan een huurwoning te komen. 
Woningbouwcorporaties moeten zich meer gaan richten op hun kerntaken: het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare huurwoningen. Corporaties zijn bij voorkeur kleinschalig en huurders krijgen meer zeggenschap. Door te zorgen voor goed onderhoud van de woningen, blijft de wijk een aantrekkelijke plaats om te wonen. Daarnaast spelen ze ook een rol in het leefbaar houden van wijken. De woningbouwcorporatie heeft ook een signaleringsfunctie als er sprake is van overlast. 
 
In Nederland worden steeds meer huurwoningen gesloopt. Vooral in naoorlogse wijken worden onder de noemer ‘herstructurering’ veel betaalbare huurwoningen vervangen door duurdere huur- en koopwoningen. Door het sloopgrage gedrag van woningbouwcorporaties neemt het aandeel betaalbare huurwoningen af. Een ander gevolg van uitgebreide sloop is dat ook de sociale samenhang uit de buurten wordt gesloopt. Naast sloop besluiten steeds meer woningbouwcorporaties om een gedeelte van de huurwoningen te verkopen. Dit kan tot gevolg hebben, dat er veel woningen te koop en leeg staan, en dus niet worden verhuurd. Wij zijn tegen de verkoop van goedkope huurwoningen. Verkoop van huurwoningen mag alleen in maatschappelijk gebonden eigendom. 
 
Maatschappelijk gebonden eigendom: Dit houdt in dat de koper van de huurwoning deze later niet zomaar op de vrije markt mag aanbieden. De woning moet aan de woningbouwcorporatie worden aangeboden, zodat deze kan besluiten de woning weer toe te voegen aan de huurvoorraad.
 
In de gemeente Rheden is behoefte aan goede en betaalbare woningen. Wijken en dorpen moeten een gevarieerde opbouw hebben van koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen met een diversiteit aan bewoners. Tweedeling tussen rijke en arme wijken of dorpen is ongewenst en moet tegengegaan worden. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor passende woonruimte voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.
 
De SP maakt zich hard voor al deze punten, maar beseft ook dat de gemeente beperkte invloed heeft op de activiteiten van woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars. Het kan echter niet zo zijn dat de wensen van projectontwikkelaars de raad belemmeren kaders te stellen.  De gemeente moet weer de mogelijkheid krijgen om regie te voeren over het woningbouwbeleid. De gemeenteraad speelt een nadrukkelijke rol bij het opstellen van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporatie. Hierin wordt vastgelegd wat de omvang moet zijn van de voorraad huur in de categorieën sociale huurwoningen en duurdere huurwoningen.
 
De SP volgt de ontwikkelingen op het gebied van woningbouwplannen altijd nauwlettend. Indien nodig gaat de SP in gesprek met woningbouwcorporatie Vivare, om zaken te verhelderen en aan te kaarten. Daarnaast gaat de SP regelmatig in gesprek met bewoners, zoals over huurwoningen aan de Van Voorthuijsenstraat in Velp.   

Recente cijfers van Vivare laten het volgende zien:

 • De meettijd (woonduur/inschrijfduur) voor een eengezinswoning in Rheden kan oplopen van 8 tot wel 20 jaar.
 • In 2016 zijn er 145 huurwoningen verkocht in de gemeente Rheden.
 • Op dit moment worden er in Rheden 186  woningen onder de noemer “Vivare Select” verhuurd (huurprijs boven huurtoeslaggrens €710,68.)
 
 
Wat willen wij: 
 • Meer betaalbare en energiezuinige huurwoningen. Het aanbod mag dus niet minder worden door sloop, verkoop en huurverhogingen.
 • Om de doorstroom te bevorderen, maakt de gemeente afspraken met verhuurders dat mensen die een grote huurwoning verruilen voor een kleinere geen hogere huur gaan betalen dan in de oorspronkelijke woning. 
 • Aandacht voor de woonbehoefte van studenten, starters, senioren en inwoners met een beperking.
 • Gemeenteraad heeft zeggenschap over de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporatie.
 • Bij nieuwbouw streven naar minimaal 50% betaalbare huurwoningen per project.
 • Verkoop van huurwoningen wijzen we af en kan alleen als de huidige huurder de woning wil kopen en dit gebeurt in maatschappelijk gebonden eigendom. Woningen mogen niet langer dan een half jaar te koop staan en worden anders weer terug in de verhuur genomen.
 • De inspraak van huurders op het beleid en de samenstelling van het bestuur van woningcorporaties wordt versterkt.
 • Bij nieuwbouw, inbreidingsplannen en herstructurering worden bewoners en omwonenden al in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke plannen. Inzet daarbij is een zo breed mogelijk draagvlak bij bewoners. Vivare zet meer in op vroegtijdige en heldere communicatie met huurders.
 • Een Bureau Overlast, waarin samengewerkt wordt tussen woningbouwcorporaties, verhuurders, maatschappelijk werk, GGZ en wijkagenten. Doel is om overlastveroorzakers aan te pakken, zo nodig gecombineerd met hulpverlening.
 • Voldoende levensloopbestendige woningen in iedere wijk, bij nieuwbouw van huurwoningen wordt hier ook rekening mee gehouden.  
 • Bij nieuwbouw en renovatie wordt uitgegaan van energiezuinig bouwen. 
 • Respect hebben voor de natuur bij bouwprojecten, in het bijzonder aan de randen van onze gemeente.

2.b Voorzieningen

Een veilige en betrokken buurt
Voorzieningen moeten dichtbij de mensen staan, bij voorkeur in de eigen buurt. Op die manier creëer je betrokkenheid bij de wijk waarin mensen wonen. Zorgvoorzieningen horen daarom ook in de wijk thuis, zodat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Een buurthuis is onmisbaar voor een levendige buurt en kan gebruikt worden als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Ook kan het dienen als een coördinatiecentrum voor vrijwilligers en als steunpunt voor mantelzorgers en voor gemeentelijke spreekuren. De SP wil dat de gemeente Rheden een veilige gemeente is. Veiligheid is mensenwerk: actieve inzet van gemeente en politie bij overlast en criminaliteit. Een wijkagent die de mensen in de buurt kent en gekend wordt door de mensen kan problemen voorkomen.

De gemeente behoudt haar servicecentra in Dieren en Velp. Het gemeentehuis in De Steeg zal de komende jaren gerenoveerd moeten worden, verhuizing van het gemeentehuis wordt ook genoemd als mogelijkheid. Voor de SP geldt dat de plannen voor het gemeentehuis moeten aansluiten bij de behoeften van inwoners en dat er geen sprake mag zijn van een duur prestigeproject.

Wat willen wij:

 • Meer zeggenschap voor inwoners over hun eigen buurt. Initiatieven zoals ‘Ik buurt mee’ worden verder uitgebouwd.
 • Minstens 1 buurthuis in elk dorp, met onder andere een jongerencentrum en jongerenwerk, faciliteiten voor ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen, vergaderruimte voor organisaties en ruimte voor gemeentelijke spreekuren.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor zogenaamde zorgbuurthuizen, waar ouderen samen, met gedeelde voorzieningen en een inloopfunctie voor de buurt, in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.
 • Pinautomaat en postkantoorfunctie in elk dorp.
 • Een bereikbare en aanspreekbare wijkagent, die de mensen kent en gekend wordt; liever mensen dan camera’s!
 • Nu gekozen is voor jeugdBOA’s in plaats van de eerdere straatcoaches, blijft de SP het van belang vinden dat zij zo veel mogelijk gaan voor eerlijk en gelijkwaardig contact met jongeren en zo weinig mogelijk gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheden.
 • Een Bureau Overlast, waarin samengewerkt wordt tussen woningbouwcorporaties, verhuurders, maatschappelijk werk, GGZ en wijkagenten. Doel is om overlastveroorzakers aan te pakken, zo nodig gecombineerd met hulpverlening.
 • Voldoende en veilige speelruimte voor kinderen (minimaal 3% van bebouwd gebied).

Voorzieningen voor iedereen
Sport, recreatie, kunst en cultuur zijn van groot belang voor de ontwikkeling en het welzijn van ieder mens, maar ook voor de samenleving als geheel. De SP pleit er daarom voor dat de gemeente voorzieningen op het gebied van met name (breedte)sport, recreatie, kunst en cultuur steunt en stimuleert. Dergelijke voorzieningen horen voor iedereen toegankelijk te zijn en moeten daarom laagdrempelig en betaalbaar blijven. 

Wat willen wij:

 • Het beoefenen van (breedte)sport stimuleren in samenwerking met sportverenigingen en scholen.
 • Voldoende en geschikte accommodaties voor beoefening van sport als basisvoorziening, zoals sportzalen en sportparken.
 • Behoud van een overdekt zwembad in Velp en het openluchtzwembad in Rheden.
 • Ondersteuning voor inwoners uit doelgroepen die niet van huis uit leren zwemmen.
 • Cultuurbedrijf (RIQQ) zorgt voor een breed aanbod aan culturele activiteiten; geen verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen.
 • Een integraal cultuurbeleid dat ruimte biedt, ook financieel, aan de vele amateurinitiatieven in de gemeente en de daarvoor benodigde podia.
 • Dieren, Rheden en Velp behouden hun bibliotheekvoorziening! 

2.c Spoor, verkeer en OV

Spoor
Er is al jaren sprake van een mogelijke toename van het aantal goederentreinen over de IJssellijn.  Door het zogenaamde “spoorboekloos rijden” in de Randstad, is daar op het spoor minder ruimte voor goederentreinen. Daarnaast is er door het ontwikkelen van de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam een groei  van transport te verwachten richting Duitsland en verder. Uit recente prognoses blijkt dat dit aantal mogelijk zal oplopen tot 36 goederentreinen per etmaal door onze dorpen. Dit betekent dat er met de huidige bezetting van het spoor, overdag 4 Sprinters en 4 Intercity’s per uur, er vooral ’s avonds en ’s nachts goederentreinen door de gemeente zullen denderen. Besluitvorming over dit onderwerp is uitgesteld tot na 2020.

De SP vindt een dergelijke uitbreiding van het goederenvervoer onacceptabel voor onze dorpen. Uitvoering van deze plannen heeft zeer ongewenste gevolgen voor de leefbaarheid in onze gemeente. Het leidt tot nog meer geluidshinder en nog meer last van trillingen dan er nu al is. Met meer dan 30 gelijkvloerse spoorwegovergangen zal de wachttijd voor het spoor enorm toenemen. Hulpdiensten zullen hierdoor moeilijker ter plaatse kunnen komen. Bovendien heeft de SP grote zorgen over mogelijke gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen.

Intensivering van het gebruik van de IJssellijn kan niet zonder aanpassingen aan en langs het spoor. Om alle eerdergenoemde gevolgen te beperken zouden er zoveel compenserende maatregelen nodig zijn, dat dit onbetaalbaar wordt. Daarnaast zijn sommige mogelijke aanpassingen zeer onwenselijk, zoals hoge geluidsschermen. Bovendien wil de SP geen toename van het aantal goederentreinen over de IJssellijn, zodat (op termijn) uitbreiding van personenvervoer over het spoor mogelijk blijft.

Er zijn volgens de SP goede alternatieven, zoals de binnenvaart, kustvaart en het doortrekken van de Betuweroute. De gemeente moet in de verschillende overlegorganen aandacht blijven vragen voor deze alternatieven. De SP benadrukt al jaren dat er alternatieven mogelijk zijn, die inmiddels ook breed gedragen worden. 

Wat willen wij:

 • Geen toename van het aantal goederentreinen over de IJssellijn.
 • Blijvende lobby door de gemeente, de provincie en politieke partijen tegen deze plannen.
 • Gebruik maken van alternatieven, zoals de binnenvaart, aansluiten Betuweroute op Duitsland en kustvaart.
 • Aanpakken van de huidige overlast door (goederen)treinen. Metershoge geluidsschermen zijn hierbij geen oplossing! Gevelisolatie uitvoeren volgens afspraak.

Verkeer en openbaar vervoer
Juist omdat we in een erg groene omgeving wonen, is het van belang altijd een goede afweging te blijven maken tussen verkeer en openbaar vervoer. Het beleid zal gericht moeten zijn op zoveel mogelijk stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer.  Veilig kunnen recreëren in een verkeersluwe omgeving moet zoveel mogelijk de inzet zijn. 

In de visie van de SP verdient het ontmoedigen van het autoverkeer de voorkeur boven het stimuleren daarvan. Daarom wordt  de aanleg van wegen en parkeervoorzieningen kritisch bekeken. Met het oog op veiligheid moeten wegen voldoende worden onderhouden. Het project Traverse Dieren wordt op dit moment uitgevoerd. De SP blijft het proces kritisch volgen. 

De faciliteiten voor fietsverkeer, dagelijks en recreatief, horen optimaal te zijn. Behoud en uitbreiding van een goed functionerend, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer moet prioriteit hebben, inclusief de daaraan verbonden voorzieningen. 

De SP was geen voorstander van het afschaffen van betaald parkeren in Velp, omdat dit de nodige kosten (minder inkomsten) met zich meebracht in een tijd van forse bezuinigingen binnen het sociaal domein. De gestelde doelen van het afschaffen van het betaald parkeren (toename bezoek en besteding) blijken bovendien niet of nauwelijks te zijn behaald. Op dit moment willen wij geen verdere wijzigingen doorvoeren in het huidige parkeerbeleid.

Er zijn plannen om vliegveld Lelystad fors uit te breiden. De SP is geen voorstander van deze plannen en vindt dat de verwachte overlast voor grote delen van Midden en Oost Nederland onacceptabel is (geluid, fijnstof etc). Dit heeft ermee te maken dat in de huidige plannen de vliegtuigen langere tijd erg laag (Ca. 2 km) zullen vliegen. Wij steunen van harte de lobby van de provincie Gelderland en de inzet van actiegroepen die vinden dat er pas van uitbreiding sprake kan zijn als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dit kost enige jaren. Tot die tijd zeggen wij: ‘Lelystad Vlieg Op!’

Wat willen wij:

 • Experimenten met gratis openbaar vervoer of lagere tarieven voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld mensen met een minimuminkomen of gezinnen) willen wij stimuleren en ondersteunen.
 • Fietsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de fietsstallingen, moeten op orde zijn.
 • Uitbreiden (snel-)fietspadennet en handhaven van de kwaliteit van fietspaden.
 • Passende maatregelen voor het bevorderen van verkeersveiligheid in en buiten de wijk
 • Er komen aanvullende maatregelen om de (parkeer)drukte op de Posbank in goede banen te leiden. We willen een onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van invoeren van eenrichtingsverkeer over de Posbank.
 • Geen wijzigingen doorvoeren in het huidige parkeerbeleid.
 • Het buurtauto-project uitbreiden.
 • Buslijnen mogen niet zomaar verdwijnen. Een vervoerssysteem met busjes op bestelling als Brengflex is geen volwaardige alternatief voor openbaar vervoer.
 • De gemeente, de Provincie en politieke partijen blijven lobbyen tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad.

2.d MKB en de lokale economie

De SP ziet een belangrijke rol weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), met name als het gaat om werkgelegenheid. De SP is voorstander van een actief beleid ten aanzien van het behouden en werven van bedrijven, bij voorkeur met een hoge arbeidsintensiviteit, om op deze manier de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid binnen de gemeente een impuls te geven. 

Kleine bedrijven spelen een belangrijke rol binnen de (lokale) economie. Door hun schaal en aard bevinden zij zich midden in de samenleving, tussen de mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid in de buurten, voor werkgelegenheid in dorpen en voor de leefbaarheid van de gemeente. Juist voor de bedrijven van het MKB is het belangrijk dat de regeldruk minder gaat worden.

De SP heeft hart voor de zaak! In dit rapport staan tientallen voorstellen om de positie van kleine ondernemers te verbeteren.
https://www.sp.nl/sites/default/files/160525_100_procent_voor_de_zaak.pdf

Juist in de gemeente Rheden, waar op termijn mogelijk sprake is van een krimpende bevolking, moet voorkomen worden dat er (nog meer) voorzieningen en winkels uit de kleinere dorpen verdwijnen. Onder voorwaarden worden door de gemeente kleine winkels toegestaan buiten de huidige winkelgebieden. 

Het is belangrijk dat er een gevarieerd winkelbestand blijft, met voldoende afwisseling en ruimte voor de kleinere lokale winkels. Er komen eisen voor de inrichting van winkelcentra die voorkomen dat kleine ondernemers door winkelketens worden weggedrukt.

De SP is nooit voorstander geweest van het uitbreiden van het aantal koopzondagen, juist omdat dit voor kleinere ondernemers oneerlijke concurrentie oplevert. Alleen grote supermarkten en ketens blijken gebruik te maken van de mogelijkheden op zondag op te gaan. 

Het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) groeit de laatste jaren enorm. Een gedeelte van deze groep is door de crisis zwaar getroffen en valt soms net buiten bepaalde regelingen. De gemeente moet bij bijvoorbeeld de Participatiewet en kwijtschelding gemeentelijke belastingen ook aandacht hebben voor deze specifieke groep. Door de crisis zijn ook veel kleine (startende) ondernemingen in de problemen gekomen. Deze groep moet waar mogelijk vrijstelling krijgen van gemeentelijke belastingen.
 

Wat willen wij:

 • Actief beleid ten aanzien van het behouden en werven van bedrijven, bij voorkeur met een hoge arbeidsintensiviteit.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven rondom circulaire economie, zoals weggeefwinkels, repaircafé’s, buurtmoestuinen en andere deelinitiatieven.
 • Voor een verdere versterking van de economie is intensieve samenwerking samen met onderwijs en bedrijfsleven belangrijk
 • Gemeente stimuleert het MKB in Rheden om inwoners met een Participatiewet-uitkering aan te nemen en gaat hiervoor samen met winkeliersverenigingen een plan van aanpak opstellen.
 • Meer mogelijkheden om kleine winkels toe te staan buiten de huidige winkelgebieden.
 • De gemeente zet zich samen met verhuurders van winkelpanden in om leegstand tegen te gaan en zoekt daarbij naar creatieve oplossingen.
 • Bij gemeentelijke en regionale aanbestedingen stelt de gemeente niet te hoge omzeteisen, zodat ook kleinere bedrijven een kans krijgen.
 • Bij de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet (bijstandsuitkeringen) en het lokale kwijtscheldingsbeleid moeten ook regelingen voor ZZP-ers worden opgenomen.
 • De gemeente dient een actieve rol te vervullen bij hulp en begeleiding van startende ondernemers.

Hfdst 3 – Groen en duurzaam

De gemeente Rheden ligt in een prachtig gebied tussen de Veluwe en de IJssel. Dit gebied staat bekend om de mooie, maar ook kwetsbare natuur. De natuur verdient ruimte, maar wonen en werken vragen ook aandacht. We hebben extra verantwoordelijkheid voor de natuur, omdat die niet voor zichzelf op kan komen.

3.a Natuur en landbouw

Wat waardevol is, moet maximaal beschermd worden. Behoud van openbaar groen draagt niet alleen bij aan een prettige leefomgeving, maar is ook van belang voor flora en fauna. Bewoners kunnen worden betrokken bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte (bijvoorbeeld gemeentelijke groenstroken) in hun directe leefomgeving. De gemeente blijft echter verantwoordelijk en voert dit niet door als bezuinigingsmaatregel.

De ligging van onze gemeente biedt perfecte kansen voor natuur- en landschapsontwikkeling. Daardoor ontstaat niet alleen een mooiere gemeente, maar ook een aantrekkelijke gemeente, zowel voor de inwoners, als voor allen die haar bezoeken. Recreatieve en toeristische activiteiten zijn welkom en wenselijk, zonder dat daarbij de belangen van de natuur uit het oog worden verloren. De laatste jaren zien we een toenemende drukte op met name de Posbank. Hierdoor komt er druk te staan op de belangen van de natuur en al het wild dat hier leeft, dit vraagt om extra maatregelen om de drukte in goede banen te leiden en de bezoekers en hun auto's beter te verspreiden over de gehele gemeente. 

Voor de gemeente ligt er een uiterst belangrijke en verantwoordelijke taak als het gaat om natuur en milieu. De randen van de Veluwe moeten niet opgeofferd worden aan ambitieuze (bouw)plannen, en de oevers van de IJssel niet aan economisch interessante, milieuonvriendelijke zandwinningen en milieuonvriendelijke slibstort. Ook moet er ruimte voor de rivieren zijn.

De SP steunt de uitvoering van de plannen voor het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur), om de samenhang tussen de belangrijke natuurgebieden te verwezenlijken en te waarborgen. Ook het beleid om tussen de dorpen zogenaamde groene wiggen (ruimte die open en onbebouwd blijft) in stand te houden onderschrijven we. 

De SP is voor een duurzamer karakter van de landbouw. Daarvoor is het noodzakelijk dat voedselproducent en voedselconsument weer dichter bij elkaar komen. Dit aspect is de afgelopen decennia nogal onder druk komen te staan doordat boeren om economische redenen gedwongen worden tot bedrijfsintensiveringen. Boerenbedrijven zijn onmisbaar in de samenleving en de rol die de agrarische sector speelt bij beheer van het landschap, is groot (agrarisch natuurbeheer). Megastallen passen niet in onze mooie gemeente en initiatieven daartoe kunnen dan ook niet op medewerking van de gemeente rekenen. Kleinschalige biologische landbouw past wel in onze gemeente. 

Wat willen wij:

 • Geen woningbouw in de uiterwaarden. Wij willen deze juist vrij houden uit ecologische overwegingen en om grotere hoeveelheden water te kunnen verwerken.
 • Er komen aanvullende maatregelen om de (parkeer)drukte op de Posbank in goede banen te leiden. We willen een onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van invoeren van eenrichtingsverkeer over de Posbank.
 • Zorgvuldig omgaan met bestaande bomen. Bezuiniging op het onderhoud van groen mag er niet toe leiden dat bomen omgehakt en niet vervangen worden.
 • Geen megastallen in onze gemeente, maar kleinschalige biologische landbouw.
 • Geen toename van het aantal vliegtuigen boven kwetsbare natuur.

3.b Klimaatproblemen lokaal aanpakken

De verandering van het klimaat is een van de belangrijkste problemen waar we internationaal mee te maken hebben, nu en in de toekomst. Dit betekent dat er veel dient te gebeuren om minder energie te gebruiken en de energie met behulp van duurzame bronnen, zoals zon en wind, op te wekken. Als dat aan de orde is, vindt de SP dat hierin verantwoorde keuzes gemaakt moeten worden. 

Circulaire economie
Onder het begrip circulaire economie wordt een economisch en industrieel systeem verstaan waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De energie voor een zuivere kringloopeconomie dient afkomstig te zijn van hernieuwbare bronnen, met name zon en wind. In een volledig circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Circulaire economie kan op grote en kleine schaal worden ingevuld: zo kan een nieuwbouwproject grotendeels circulair worden gebouwd, maar ook kleinschaligere initiatieven als weggeefwinkels en repaircafé’s vallen hieronder.

Wat willen wij:

 • “Rheden CO2 neutraal” blijft het doel voor 2040.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven rondom circulaire economie, zoals weggeefwinkels, repaircafé’s, buurtmoestuinen en andere deelinitiatieven.
 • De bestaande woningvoorraad van Rheden wordt energieneutraal gemaakt. De gemeente maakt daarover afspraken met de woningcorporaties en de grote particuliere verhuurders en stimuleert woningbezitters maximaal maatregelen hiertoe te treffen. Het streven is dat binnen 10 jaar alle bestaande en nieuwe sociale huurwoningen energielabel A hebben.
 • De gemeente stimuleert initiatieven voor energiebesparing, zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw en renovatie (goede isolatie, dubbel glas, HR-ketels, zonnepanelen).  Hierbij wordt ook rekening gehouden met de lagere inkomens, zodat energiebesparing niet alleen voorbehouden is aan de hoogste inkomens.
 • De gemeente zorgt, samen met omliggende gemeenten, voor een mix van verschillende klimaatneutrale energieopwekkingen, zodat we niet afhankelijk zijn van één bron. We zetten hierbij bij voorkeur in op zon, wind en bio-energie, waterkracht en geothermie.
 • Bij plannen voor windmolens wordt een afweging gemaakt op basis van de locatie, de overlast, eventuele horizonvervuiling en de gevolgen voor flora en fauna.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners of ondernemers rond de opwekking van duurzame energie en het vermijden van CO2-uitstoot.
 • De gemeente faciliteert inwoners bij het vormen van of aansluiten bij lokale samenwerkingsverbanden op het gebied van energie.
 • Er worden afspraken gemaakt met de basisscholen van Rheden om mee te doen aan het project de Energieke School. Doel van het project is leerlingen bewust maken van groene energie.
 • De gemeente zorgt voor uitbreiding van het aantal laadpalen.
 • Gemeentelijke gebouwen worden zo snel mogelijk zeer energiezuinig gemaakt. Nieuwe accommodaties van de gemeente maken we energieneutraal en zonder aardgasvoorziening.
 • Bewoners stimuleren om zo min mogelijk restafval te produceren en meer afval te scheiden. 

Hfdstk 4 – Gemeente, raad, financiën

Democratie is meer dan een keer per vier jaar stemmen! Onder lokale democratie verstaat de SP dat de Rhedense bevolking voldoende  invloed moet hebben op haar eigen leven, leef- en woonomgeving.  Gemeenteraad en college hebben hierin een belangrijke taak en  verantwoordelijkheid. Zij hebben de actieve plicht om voortdurend op de hoogte te zijn van de wensen en opvattingen van de bevolking. Een passieve houding, waarbij de burger via spreekrecht in de raad, spreekuren bij het college of loketten haar verhaal kan doen is niet  toereikend. Er zijn tegenwoordig meer mogelijkheden om burgerparticipatie te vergroten. Om de betrokkenheid van de bewoners  te vergroten is zorgvuldige communicatie, klantvriendelijke  dienstverlening en maatwerk een must.

4.a Rol van inwoners en de raad

De gemeente zet de inwoners centraal. Dit betekent dat inwoners zo veel mogelijk mogen en kunnen meedenken en (mee)beslissen over hun omgeving. Hiervoor stelt de gemeente zich open op en ondersteunt inwonersinitiatieven. 

Het ondersteunen van inwonersinitiatieven heeft als doel de inwoner meer betrokken te laten zijn bij de eigen buurt, het dorp en de samenleving. De gemeente geeft van tevoren duidelijkheid over de speelruimte en kaders. Daar waar inwoners een taak van de gemeente overnemen, dan wel starten, blijven we er alert op dat de gehele wijk betrokken blijft en niet slechts enkelen. Mondige inwoners en proactieve wijken mogen niet leiden tot een ongelijke verdeling en ongelijke kansen binnen de gemeente. 

Wat willen wij:

 • Gebruik maken van verschillende vormen van burgerparticipatie.
 • Inwonersinitiatieven worden gefaciliteerd. De gemeente staat open voor de kennis, behoeften en mogelijkheden van de inwoners. De gemeente stimuleert participatie en interactie actief: ze vult aan, biedt ruimte (ook letterlijk) en stelt faciliteiten of ondersteuning ter beschikking. Ze doet zodra mogelijk een stap terug, om nog meer ruimte te maken voor de inwoners zelf.
 • De mogelijkheden voor referenda ondersteunen.
 • Belemmeringen die het uitvoeren van initiatieven door inwoners of ondernemers in de weg staan (zoals regels, verordeningen, matige dienstverlening, onwil bij de gemeente), worden actief opgespoord en aangepast of opgeheven.
 • De begroting van de gemeente Rheden wordt zodanig ingericht dat een wijk- en buurtbudget mogelijk wordt gemaakt, binnen de met inwoners af te spreken kaders. Bij initiatieven die de gemeente ontwikkelt, kunnen inwoners in een vroeg stadium meepraten over belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak.
 • Een goede voorbereiding door de gemeente(raad) op de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2021 en de rol van inwoners en ondernemers daarbij. 

4.b De SP in de raad

De SP zet zich in de gemeenteraad in voor solidariteit en samenhang en tegen tweedeling en ongelijkheid in de gemeente Rheden. De SP’ers zitten niet voor hun eigen belangen, voor het geld of voor het pluche in het gemeentehuis, maar voor de inwoners. Raadsleden voor de SP dragen een groot deel van hun maandelijkse raadsvergoeding af aan de partij. Op die manier kunnen allerlei acties, onderzoeken en activiteiten van de SP worden betaald en is de partij niet afhankelijk van giften van bedrijven of sponsoren.

De gemeenteraad heeft drie rollen binnen een gemeente: de controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol. De SP kijkt daar op de volgende manier naar:

Controlerende rol van de raad
De gemeenteraad heeft de belangrijke taak om het college te controleren. Hiervoor is het noodzakelijk dat we deze taak ook daadwerkelijk kúnnen uitvoeren. De SP fractie is kritisch als het nodig is, stelt vragen, zowel schriftelijk als mondeling, en vraagt door als de antwoorden nietszeggend zijn.  Voor de uitvoering van deze controlerende taak is transparantie en actieve informatievoorziening van het college een vereiste. 

Kaderstellende rol van de raad
De SP vindt dat de gemeenteraad zich moet kunnen uitspreken over belangrijke onderwerpen, ook als het college vindt dat de raad hier niet over gaat. De invloed van de raad mag niet worden beperkt, waar mogelijk geeft de raad ook kaders mee. Doordat er steeds meer besluiten in samenwerkingsverbanden worden genomen, dreigt het risico dat de gemeenteraad minder directe zeggenschap heeft over onderwerpen die de gemeente Rheden aangaan. Samenwerkingsverbanden mogen niet leiden tot een extra (ondemocratische) bestuurslaag.

Volksvertegenwoordigende rol van de raad
Een gemeenteraadslid van de SP is actief binnen én buiten het gemeentehuis. De SP bevindt zich vaak onder de mensen en dat is een belangrijke basis op grond waarvan de SP keuzes onderbouwt. De SP zal daarom, net als nu, regelmatig inwoners en organisaties blijven opzoeken, bijvoorbeeld bij buurtonderzoeken en acties.

Wat willen wij:

 • Gebruik maken van verschillende vormen van burgerparticipatie.
 • Zorgvuldige communicatie, klantvriendelijke dienstverlening en maatwerk vanuit het gemeentehuis en de servicecentra; de servicecentra blijven open.
 • De mogelijkheden voor burgerinitiatieven en referenda ondersteunen.
 • Raadsbevoegdheden niet uit handen geven aan het college.
 • Samenwerking heeft voorkeur boven herindeling.  Bij samenwerking moet de invloed van de raad gewaarborgd zijn; bij eventuele herindeling wordt een referendum uitgeschreven.
 • Samenwerkingsverbanden mogen niet ten koste gaan van de lokale democratie. 

4.c Financiën

De SP is van mening dat het financiële beleid moet gebaseerd zijn op een duidelijke keuze van het belang van de verschillende uitgavenposten. Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt de keuze van de SP: kwetsbare inwoners mogen niet de dupe worden van landelijk en lokaal beleid. 

De SP zal voortdurend de keuzes en uitgaven van de gemeente beoordelen, waarbij het belang van inwoners het zwaarst moet wegen. Waar bezuinigingen onvermijdelijk zijn, zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden en is een algemene verlaging van alle posten niet acceptabel. De SP ziet allereerst mogelijkheden om  te bezuinigen op het gemeentehuis. Voor ambtenaren en bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen wil de SP een burgemeestersnorm. Ook op de kosten voor extern ingehuurd personeel kan wat de SP betreft bezuinigd worden. De gemeente gaat zich houden aan de zogenaamde “Roemer-norm”, dat wil zeggen dat maximaal 10% van het personeelsbestand bestaat uit extern ingehuurd personeel. Investeer in kennis en kunde binnen het eigen personeelsbestand en huur alleen extern in als dat vanwege de opdracht efficiënter is. Vooral op het gebied van het sociaal domein is de externe inhuur de laatste jaren enorm toegenomen. De SP vindt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat expertise over dit onderwerp in huis wordt opgebouwd.

Ontwikkeling cijfers externe inhuur
Door een voorstel van de SP in 2012 is er sinds 2013 eindelijk transparantie over de bedragen in de jaarrekening die betrekking hebben op extern ingehuurd personeel. 
 • In 2014 waren de kosten voor regulier personeel €19.014.527 en de kosten voor externe inhuur €6.184.366 (25%).
 • In 2015 waren de kosten voor regulier personeel €19.297.196 en de kosten voor externe inhuur €3.534.072 (15%).
 • In 2016 waren de kosten voor regulier personeel €19.461.975 en de kosten voor externe inhuur €7.778.913 (29%).

Zelfs in het jaar met het laagste percentage van externe inhuur (2014), zit de gemeente Rheden nog ruim boven de “Roemer-norm” van 10%!

De gemeentelijke lasten (zoals de onroerend zaakbelasting) mogen van de SP naar het Gelderse gemiddelde stijgen of hoger als dat nodig is om sociale en fysieke voorzieningen in stand te houden. De SP onderzoekt de mogelijkheden om bij gemeentelijke belastingen gedifferentieerde tarieven te gebruiken. 

Wat willen wij:

 • Geen bezuinigingen op sociaal beleid. Investeren in mensen loont in de toekomst!
 • De gemeente heeft een duidelijk personeelsbeleid, ook met betrekking tot externe inhuur.
 • Externe inhuur aanmerkelijk verminderen, richtlijn wordt de “Roemer-norm”. Ontwikkeling van expertise bij eigen ambtenaren, wellicht in samenwerking met andere gemeenten, stimuleren.
 • Geen geld uitgeven aan dure, overbodige onderzoeken.
 • Subsidies doorlichten en voorwaarden stellen aan de subsidieverlening.
 • Burgemeestersnorm als maximumsalaris voor bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen en ambtenaren. Dit geldt ook voor extern ingehuurd personeel.
 • Continuïteit en zekerheid in personeelsbestand om betere dienstverlening en kostenbesparing te bewerkstelligen.
 • Door het rijk beschikbaar gestelde gelden moeten worden geoormerkt en optimaal worden ingezet voor het beoogde doel.
 • Actief zoeken naar mogelijkheden om bruikbare EU-subsidiegelden of provinciale subsidies binnen te halen.
 • De mogelijkheden onderzoeken om bij gemeentelijke belastingen gedifferentieerde tarieven te gebruiken.
 • Kritisch zijn bij (grote) uitgaven. Mogelijke risico’s van te voren in beeld brengen.
 • Bij de bouw of verbouw van gemeentelijke voorzieningen soberheid betrachten.

Terugblik 2014 – 2018

Wat heeft de SP gedaan en bereikt?

De SP is in deze periode met 5 raadszetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Rheden. De fractie werkt nauw samen met de afdeling. Op deze manier weet de SP wat er onder de mensen speelt, in de straten, wijken en dorpen en kan dit inzicht gebruiken in de raad.
De SP heeft in de periode 2014-2018 een kritische rol gehad in de gemeenteraad en heeft door het stellen van vragen, het indienen van voorstellen, het doen van onderzoek en het voeren van actie ook het een en ander kunnen bereiken: 

 • Einde aan intimidatietrajecten! Verplicht vijf keer per dag solliciteren? Snel dreigen met boetes en respectloze behandeling? De SP maakte zich boos om alle schrijnende klachten over de re-integratietrajecten bij WorkFast en stelde dit regelmatig aan de orde. Door alle publiciteit en aandacht van ons zag de gemeente zich genoodzaakt in april 2014 te stoppen met deze intimidatietrajecten!
 • Niet nog meer bezuinigen! In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet, de jeugdzorg en de zorgtaken van de AWBZ. De SP heeft keer op keer tegen bezuinigingen in het sociaal domein gestemd en gepleit voor een reservepot, zodat het geld beschikbaar blijft voor het beoogde doel en niet in de algemene middelen verdwijnt. Een meerderheid van de gemeenteraad vond dit echter niet nodig.  
 • Compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten: In november 2014 diende de SP een voorstel in om een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten in te stellen in Rheden. Tot die tijd was er de landelijke Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en Compensatie Eigen Risico (CER) voor deze doelgroep. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen ons voorstel. Een compensatie voor het vervallen van de landelijke regelingen -waar nota bene geld voor beschikbaar was- bleek voor hen niet nodig…
 • Van Presikhaaf naar Scalabor: De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. De SP heeft regelmatig met het werknemers van Presikhaaf Bedrijven aan de poort gesproken of hen in moeilijke tijden een hart onder de riem gestoken. Daarnaast heeft de SP diverse voorstellen in de raad ingediend om op te komen voor deze kwetsbare inwoners en te zorgen voor duidelijke besluitvorming. Inmiddels is Presikhaaf Bedrijven overgegaan naar Scalabor, het werkbedrijf van de gemeente Arnhem.
 • Blowen houdt de gemoederen bezig! In 2014 steunde de SP een voorstel van D66 om het zogenaamde Wietmanifest te ondertekenen als gemeente. Voor de SP is de huidige situatie dat coffeeshophouders verplicht worden via de achterdeur illegaal iets in te kopen om het via de voordeur legaal te mogen verkopen, onwenselijk. Het wietmanifest riep op tot regulering van de wietteelt. In 2016 werd er in de gemeenteraad wederom gesproken over blowen, dit keer over een heus blowverbod op straat, zodat eventuele overlast aangepakt zou kunnen worden. Voor de SP was dit voorstel totaal overbodig, er zijn al legio mogelijkheden om overlast aan te pakken. Een voorstel om blowen in openbare ruimte te verbieden, zou daarnaast het blowen alleen maar buiten het zicht laten afspelen, het zal er niet door verdwijnen. Het blowverbod op straat is er niet gekomen.
 • Verkoop huurwoningen aangevochten! Betaalbare huurwoningen van de woningbouwcorporatie mogen niet verkocht worden aan miljardairs. De SP mobiliseerde in 2015 bewoners aan de Van Voorthuijsenstraat in Velp om zich te verenigen in een comité en samen met ons te strijden tegen de verkoop van deze woningen. Onlangs gaf de minister helaas toestemming voor de verkoop. Onze oproep om geen huurwoningen meer te verkopen aan investeringsfondsen werd niet gesteund. 
 • Spaarzaamheid in tijden van grote bezuinigingen! Op het moment dat er flink bezuinigd moet gaan worden binnen het sociaal domein, past het volgens de SP niet om niet fors te gaan investeren in modernisering van sportparken. Ondanks het belang van de sportparken voor onze gemeente, vond de SP het moment van investeren geen goede zaak. Dat is de reden waarom de SP in mei 2015 tegen het aanleggen van kunstgrasvelden stemde. Ook het (gedeeltelijk) afschaffen van betaald parkeren in Velp, met ieder jaar €100.000 minder inkomsten, kon mede om die reden in 2015 niet op steun van de SP rekenen. 
 • Schuldhulpverlening verbeterd! Inwoners met schulden moeten goed geholpen worden als ze om hulp vragen. De SP krijgt al jaren signalen dat er hierbij het nodige misgaat. Formulieren die kwijt raken, te veel wisselingen van consulenten en vertraging in trajecten. Vanaf 2014 kaartten we dit regelmatig aan in de gemeenteraad. Begin 2016 kwam er eindelijk een verbeterplan voor de schuldhulpverlening, waarin een deel van onze aanbevelingen zijn overgenomen. Nu de praktijk nog!
 • GelrePas en zwemmen: In juli 2016 vroeg de SP aandacht voor gebruikers van de GelrePas die graag willen gaan zwemmen in Rheden of Velp. De SP diende twee voorstellen in om het voor gebruikers van de GelrePas aantrekkelijker te maken om te gaan zwemmen. Een voorstel dat niet alleen een zwem-abonnement, maar ook losse kaartjes met korting gekocht worden, werd door alle fracties gesteund. Daarnaast heeft er, op voorstel van de SP, een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor gratis openbaar vervoer voor inwoners met een GelrePas. 
 • 'Boe!' tegen megastal! Een megastal met 468 koeien in de Ellecomse polder vond de SP een slecht plan. Samen met inwoners uit Ellecom kwamen we in 2017 in actie en steunden we bewonerscomité Hoezo Megastal? Dat leverde ruim 1600 handtekeningen en veel publiciteit in lokale media op. De SP vindt dat koeien naar buiten moeten kunnen, dat duurzaamheid en natuur niet gebaat zijn bij een megastal. Helaas stemde een meerderheid van de raad (D66, CDA, VVD, Gemeentebelangen en ChristenUnie) voor dit plan.
 • Een helpende hand geboden! Inwoners lopen soms tegen muren op of verdwalen in de bureaucratie. Onze hulpdienst helpt deze mensen graag, door naar de juiste persoon of instantie te verwijzen, door mee te gaan naar afspraken of te helpen bij aanvragen. Wanneer het nodig is, brengen we de problemen onder de aandacht van de wethouder of gemeenteraad. Zo is de telefonische bereikbaarheid van consulenten verbeterd na een voorstel van de SP op basis van klachten hierover. 

Doe mee

 


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Doneer Normale website