h

Gemeente Rheden: college-onderhandelingen gestart

13 maart 2006

Gemeente Rheden: college-onderhandelingen gestart

Op maandag 13 maart hebben op het gemeentehuis in De Steeg de eerste gesprekken plaatsgevonden met de fractievoorzitters van de politieke partijen, die na de recente verkiezingen de gemeenteraad zullen gaan vormen. Deze onderhandelingen vinden in de openbaarheid plaats.

Alle fracties is gevraagd een aantal vragen schriftelijk te beantwoorden, deze zullen dienen als basis voor de eerste gesprekken. De SP-reactie hierop kunt u hieronder vinden. Verder proberen wij u via onze website zoveel mogelijk op de hoogte van de stand van zaken hieromtrent. Hou daarom deze site in de gaten en kijk ook eens op ons weblog. Dit is de interactieve manier om contact te houden met onze leden, SP-stemmers en overige geïnteresseerden. Ook hier zal spoedig een verslagje te vinden zijn van de onderhandelingen.

-------------------------------------------------------------------------

SP afdeling Rheden
Collegevorming gemeente Rheden 2006

11 maart 2006: antwoorden op de vragen van informateur Joop Kock (PvdA)

Naam fractie: Antw.: Socialistische Partij (SP)

Naam/namen van degene(n) die op 13/14 maart a.s. namens de fractie deelneemt/-nemen aan het overleg (maximaal 2 personen): Antw.: Henk Molenaar en Rikus Brader

1. Beoogt de fractie deelname aan het te vormen college? Indien het antwoord nee luidt, dat graag kort toelichten.

Antw.: Ja, de fractie van de SP beoogt deelname aan het college

2. Noem en omschrijf kort maximaal vijf speerpunten van beleid waarover in het coalitie-akkoord uitspraken moeten worden gedaan, onafhankelijk van het feit of de fractie deel zal uitmaken van het college. Voorbeelden: WMO, woningtoedeling, verkeerscirculatieplan Velp. (NB: Over Hart van Dieren gaat vraag 3)

Antw.: 1. MEEBESLISSINGSRECHT
Op welke wijze en vanaf welk moment inwoners bij met name grote (infrastructurele, bestuurlijke) wijzigings- of vernieuwingsprojecten die ingrijpend zijn voor een substantieel deel van de bevolking wel of niet inspraak hebben en/of kunnen meebeslissen.
2. SOCIAAL BELEID
Welke keuzes worden gemaakt en welke minimale garanties worden geboden t.g.v. inwoners met een minimuminkomen dan wel inwoners die een beroep moeten doen op of vallen onder de werking van de WWB en/of WMO.
3. PUBLIEKE VOORZIENINGEN
Welke verantwoordelijkheid het college neemt t.a.v. sport- en sociaal-culturele voorzieningen, gemeentelijke dienstverlening, gezondheidszorg, openbaar vervoer en hoe aan deze verantwoordelijkheid in concreto vorm wordt gegeven.
4. WONINGBOUW en -TOEWIJZING
Welke verantwoordelijkheid het college neemt t.a.v. van de woonruimtebehoefte van (Rhedense) bevolking en op welke wijze hier in concreto vorm aan wordt gegeven.
5. BELEIDSKEUZES/FINANCIËN
Welke prioriteiten in beleid gesteld worden in relatie met de bestedingsruimte. Welke voorzieningen/regelingen dragen de garantie niet te lijden onder mogelijke bezuinigingen dan wel voor welke voorzieningen/regelingen wordt het beschikbare (en evt. geoormerkte) budget actief en uitputtend ingezet.

3. Duidelijk is dat over Hart van Dieren de standpunten verdeeld zijn. Daarom de volgende vragen:

a. Welk standpunt neemt de fractie over Hart van Dieren in?

Antw.:1. Er dient alsnog op onderdeel breed onderzoek plaats te vinden naar (niet alleen de financiële) haalbaarheid van de vanuit de bevolking aangedragen alternatieven voor de 8-min variant.
2. Tevens dient onderzocht te worden in hoeverre de nieuw ter beschikking gestelde middelen (rijksbudget van 300 miljoen euro voor 'spoordoorsnijding' en 90 miloen provinciaal 'Nuon-dividend) mogelijk ingezet kunnen worden om alsnog het oorspronkelijk plan, dan wel drie ongelijkvloerse kruisingen spoor en weg te realiseren.
3. Om 1 en 2 uit te voeren dient een periode van 6 maanden de verdere ontwikkeling en realisatie van de huidig plannen (8-min variant) te worden opgeschort.
4. Stagnatieproblemen worden onvoldoende opgelost bij het ontbreken van 3 ongelijkvloerse kruisingen (Harderwijkerweg, Wilhelminaweg en Kanaalweg).
5. De bevolking van Dieren en omgeving dient (na de periode van 6 maanden) uiteindelijk doorslaggevend mee te kunnen beslissen over de mogelijke plannen.
6. De problematiek rond spoor en weg in de andere dorpen dient deze samen met de bevolking en op basis van onderzoek naar noodzaak, milieu enz. in kaart te worden gebracht, dienen oplossingen te worden aangedragen, financiering gezocht en ter uiteindelijke besluitvorming aan de bevolking te worden voorgelegd. Nadruk dient hierbij te liggen op terugdringing van het autogebruik/verkeer en stimulering van het openbaar vervoer.

b. Welke elementen van dit standpunt zijn onderhandelbaar? Welke niet?

Antw.: 1 mits 2 gewenst resultaat oplevert, 3 mits 1 en 2 binnen kortere periode gewenst resultaat opleveren.
4 mits andersgerichte alternatieven binnen de bevolking op voldoende steun kunnen rekenen.

c. Zou Hart van Dieren in het coalitie-akkoord opgenomen kunnen worden als een zogeheten “vrije kwestie” (de verschillen in standpunt worden in het akkoord vermeld, maar de raad bepaalt zijn standpunt pas als een voorstel voorligt)?

Antw.: Neen, Hart van Dieren is in belangrijke mate inzet geweest van de verkiezingen (zeker in Dieren). De kiezer heeft zich in die zin uitgesproken en heeft recht op een concreet collegestandpunt.

4. Zijn er buiten Hart van Dieren standpunten over andere speerpunten, die voor de fractie niet of nauwelijks onderhandelbaar zijn? Zo ja, graag kort beschrijven en toelichten.

Antw.: WONINGBOUW
Minimaal dient per project 60 % van de in totaal 1100 te bouwen woningen betaalbaar te zijn, waarvan minstens de helft bestemd is voor huur. Het college dient o.a. middels bestemmings plannen hoge eisen te stellen aan bouwondernemingen of projectontwikkelaars t.a.v. het aantal en aard van de te bouwen woningen.
WIJKINRICHTING
Minimaal dient (zeker bij nieuwe projecten) 3 % van de bouwgrond gereserveerd en ontwikkeld te worden als speelgrond voor kinderen. In alle woonwijken maximumsnelheid van 30 km per uur.
VOORZIENINGEN
Garantie moet gegeven worden dat voorzieningen als sportaccommodaties, cultuurpodia, sociaal-culturele voorzieningen, bibliotheken en gemeentelijke serviceloketten behouden blijven dan wel gerealiseerd worden. T.a.v. gezondheidszorg en openbaar vervoer, dient op basis van plaatselijke ervaringen het landelijk beleid v.w.b. verzelfstandiging en privatisering te worden afgekeurd en gestopt. Al het mogelijke moet in het werk worden gesteld om de loketfunctie op de NS stations en realisatie van 1e hulpposten bij de polikliniek Dieren en bij ziekenhuis Velp te realiseren. Tevens moet tegen (de voor betrokkenen negatieve) gevolgen van de asielregelgeving, WWB en WMO (evt. samen met andere gemeenten) krachtig stelling genomen te worden.
SOCIAAL BELEID
Het beleid moet voor inwoners die nu vallen onder de werking van of reeds een beroep doen op de WWB en/of WMO garanderen dat zij er in materiele zin nooit op achteruitgaan en voldoende deel kunnen nemen aan sociaal-culturele activiteiten. Regelingen voor minima dienen te gelden voor inkomens tot 120 % van de bijstandsnorm. D.m.v. actieve informatieverstrekking en gemeentelijke initiatieven dient het voor deze regelingen geoormerkt en/of gereserveerd budget uitputtend ingezet te worden.
REINTEGRATIE
De gemeente dient zelf evt. in samenwerking met andere gemeenten reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in eigen beheer uit te voeren.
OPBOUW EXPERTISE
De gemeente dient expertise op veel gebied zelf op te bouwen en met verve initiatieven te nemen voor expertise opbouw met andere gemeenten, teneinde externe advies en organisatiebureaus te weren en alleen in uiterste noodzaak hierop een beroep te doen.

5. Wenst de fractie om, teneinde de in de vragen 2, 3 en 4 genoemde speerpunten te realiseren, te komen tot begrotingswijzigingen (graag in globale termen aangeven welke verschuivingen binnen
de begroting hiertoe wenselijk/noodzakelijk zijn).

Antw.: Ja, prioriteitstelling in beleid, middelen die t.b.v. adviesbureaus werden ingezet en beperking van vergoedingen voor raadsleden en wethouders dienen als start voor realisatie van de aangegeven speerpunten te worden ingezet.

6. Welke partijen zouden naar het oordeel van de fractie bij voorkeur het college moeten vormen. Geef zo nodig meerdere combinaties en vermeld kort de belangrijkste overwegingen om voor een combinatie te kiezen. Verwijs bij die overwegingen in ieder geval naar:
a. de wijze waarop de verkiezingsuitslag idealiter vertaald dient te worden naar een coalitie, zonder in te gaan op partij-inhoudelijke aspecten,
b. de “inhoudelijke verwantschap” tussen de deelnemers aan een combinatie.

Antw.: Een coalitie van PvdA, Gemeentebelangen en SP dient als eerste onderzocht te worden. M.n. SP, maar ook de andere twee partijen hebben de verkiezingen gewonnen. Ook is tussen deze drie partijen een inhoudelijke verwantschap (sociaal, gericht op de behoeften van alle inwoners) aanwezig. Minder recht aan de wensen van de kiezer doet voortzetting van de coalitie van PvdA, CDA en VVD.

7. In de aanloop naar de verkiezingen is gesproken over het aanwijzen van een projectwethouder.
Met name is toen Hart van Dieren genoemd. Welke opvatting heeft de fractie daarover? Zie ook
vraag 7.

Antw.: Naast Hart van Dieren, de spoor en weg-problemen in Velp en de andere dorpen, het Havikerpoortplan, groei van het autoverkeer en opbouw van expertise lijkt een project- wethouder ons geen overbodige luxe.

8. Welke opvatting heeft de fractie over het aantal wethouders en de inhoudelijke samenstelling van de verschillende portefeuilles van zowel wethouders als burgemeester?

Antw.: Het aantal wethouders dient bepaald te worden door een combinatie van de politieke verhoudingen in het college en de zwaarte van de portefeuilles. Het aantal fte's dient hierin beperkt te blijven.

9. Welke portefeuille(s) prefereert de fractie bij deelname aan het college? Voor zover mogelijk die keuze beargumenteren graag.

Antw.: Wijk- en dorpsgericht werken, communicatie en dienstverlening, inkomensondersteuning, werkgelegenheid en economie, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. De keuze is ingegeven door de speerpunten van de SP.

10. Hoe zou de formatie moeten worden ingericht:

a. een of meer formateurs?
Antw.: Twee formateurs (PvdA en GB) lijkt ons gezien de verhoudingen voor de hand liggend.
b. welke mate van openbaarheid?
Antw.: Volledig openbaar, tenzij personen mogelijk in kwetsbare posities kunnen worden gebracht.
c. andere relevante aspecten?
Antw.: Op dit moment niet.

11. Wat heeft de voorkeur als resultaat van de formatie:

a. een uitgewerkt c.q. gedetailleerd coalitie-akkoord?
b. een coalitie-akkoord op hoofdlijnen, waarna het college een collegeprogramma schrijft?
c. een variant daarop? :

Antw.: Een variant: wel op hoofdlijnen maar v.w.b. de genoemde punten bij vraag 2 en 3 nadere uitwerking vooraf.

12. Welke informatie wil de fractie nog inbrengen waarvoor onder de vorige vragen geen ruimte was?

Antw.: In deze fase geen.

Namens de SP afdeling Rheden

Rikus Brader
voorzitter
0313-840319 // 06-51490562

U bent hier