h

SP in college gemeente Rheden: Rikus Brader wethouder

14 april 2006

SP in college gemeente Rheden: Rikus Brader wethouder

Rikus BraderDe SP stapt voor de komende vier jaar samen met de PvdA en Gemeente- belangen (GB) in het college van B&W in de gemeente Rheden. Met recht een historische maar ook verrassende gebeurtenis, want hiermee wordt voor het eerst sinds ca. 35 jaar de bestuurshegemonie van de combinatie PvdA, CDA en VVD doorbroken. Naast Jan Bart Wilschut en Joop Kock van de PvdA, Wim Pieper van GB gaat Rikus Brader namens de SP deel uit maken van het college.

Rikus Brader neemt de portefeuilles Sociale Zaken en Wijk- en Dorpsgericht Werken voor zijn rekening.
Niemand binnen de SP had op 13 maart bij de start van de onderhandelingen bij deze mogelijkheid serieus stil gestaan. Weliswaar deelden alle partijen informateur Joop Kock mee dat onderzocht moest worden of de winnende partijen (SP 12,6 % winst, PvdA 2,6 % winst en Gemeentebelangen 0,6 % winst) samen een coalitie konden en wilden vormen, Hart van Dieren werd hierbij door iedereen echter als als onneembare vesting in de onderhandelingen gezien. Met name GB en PvdA stonden langdurig als kemphanen tegenover elkaar.
Het akkoord over Hart van Dieren werd uiteindelijk een dag later bereikt na diverse schorsingen en gesprekken achter gesloten deuren. Belangrijkste elementen zijn dat er alsnog onderzoek komt naar alternatieven, extra financiering en dat de inwoners van Dieren mee kunnen beslissen over de uiteindelijke plannen. Groot voordeel van deze uitkomst is dat de partijen een groeiend vertrouwen kregen in elkaars bedoelingen. De verrassing bij de andere partijen in Rheden was er echter niet minder om. De SP-onderhandelaars Henk Molenaar en Rikus Brader konden ook geen andere boodschap aan de SP-leden overbrengen dan dat deelname aan een "links" college inmiddels serieus onder ogen moest worden gezien. De onderhandelingen over de andere zaken verliepen inmiddels steeds soepeler. Harde noten werden nog gekraakt t.a.v. woningbouw en allerlei voorzieningen. Veel van de SP-speerpunten zijn echter terug te vinden in het akkoord. Met recht kan worden gesteld dat er een goede basis ligt voor een socialer Rheden. Woensdag 5 april gaf de Ledenvergadering van de SP afdeling Rheden dan ook het groene licht voor collegedeelname. Rikus Brader zal zich als wethouder inzetten voor een grotere invloed van de inwoners bij hun eigen woon- en leefomgeving en daarnaast via versterking van de welzijnsvoorzieningen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand zorg dragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig deel kunnen nemen aan alle facetten van de samenleving. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat goede zorg hierbij het belangrijkste criterium is en de gemeente zo nodig uit eigen middelen deze zorg garandeert. Woensdag 19 maart worden de nieuwe wethouders benoemd. Cees Stam neemt daarom naast Liesbeth Schaap en Henk Molenaar de vrijgekomen plaats in de fractie van de SP in. Zijn installatie vindt plaats op 25 april a.s.
Liesbeth Schaap Henk Molenaar Cees Stam

U bent hier