h

SP Rheden en Hart van Dieren

16 oktober 2006

SP Rheden en Hart van Dieren

De SP heeft bij de planontwikkeling Hart van Dieren lange tijd kritisch aan de zijlijn gestaan. Het aantal critici nam vanaf 2003 gestaag toe. Datzelfde gold voor de kritiek op de gang van zaken bij het verder ontvouwen van de toch al gemankeerde plannen.

Luchtfoto Hart van Dieren

Wat wilde de afdeling Rheden van de SP een jaar geleden? Wij wilden drie ongelijkvloerse kruisingen, kansen voor het plan Roskam, geen ecoduct, oplossingen voor de verkeersproblemen op de Spankerenseweg en oplossingen voor de oostzijde van Dieren, op en nabij de Burg. Willemseweg en de Kanaalweg. Bovendien wilden wij dat de bevolking van de gemeente Rheden en met name de Dierenaren gehoord werden over eventuele verbeterplannen en over het verbeterde plan als geheel.

Het college, waarvan wij sedert april 2006 deel uitmaken, heeft keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat de verbeterplannen er kwamen. Daarbij zijn veel mensen uit de bevolking betrokken. In zogenaamde bouwstenensessies zijn mogelijke verbeteringen ingebracht en besproken. Tenslotte lag er 1 zogenaamd eindbeeld bestaande uit (nog steeds) het plan, de 8min-variant, met daaraan toegevoegd een beperkt aantal verbeteringen. Het college moest een streep halen door vele op zich heel reële verbetermogelijkheden. Het moest dat doen vanwege onontkoombare technische en financiële adviezen.

We zijn in de afgelopen maanden door het college volledig geïnformeerd over alle ontwikkelingen. Zo iets spreekt natuurlijk vanzelf; maar het betekende wel dat wij nauwkeurig konden volgen of en hoe het plan om tot verbetering van het infrastructurele plan te komen werd uitgevoerd. Wij waren getuige van een moedig opgezet proces van heroverweging van alle plannen en vele ideeën. Het moest allemaal wel erg vlug en n.b. in de zomervakantie. Kortom, het was een bijzonder hachelijke onderneming waarbij van partijen en individuen die aan het overleg deelnamen zeer veel inspanning is gevergd.

Jammer was, dat op het eerste gezicht het resultaat toch in meerdere opzichten teleurstelde: aan de 8min-variant wordt in essentie niet getornd, veel ideeën om het plan te verbeteren werden óf verworpen óf worden meegenomen en nog verder bestudeerd. Concreet: het ecoduct moet er toch komen; ingewikkelde aan- en afvoerwegen naar de Harderwijkerweg zijn -naar het schijnt- onvermijdelijk; er komt geen fietstunnel; wat er aan de oostkant van het dorp moet gebeuren is nog in onderzoek (bij de provincie!). De Spankerenseweg zal wel ontlast worden, maar het college weet nog helemaal niet hoe dat gaat gebeuren.
Wat is er concreet wel ter verbetering besloten? Via een verbreding van de tunnel kunnen landbouwvoertuigen en wagens met gevaarlijke stoffen toch door de tunnel. Bij de Molenweg blijft de spoorwegovergang open, het kosteloos parkeren blijft en er komt een parkeergarage voor bewoners en gebruikers van de nieuw te bouwen woningen en kantoren nabij het station.

De gezamenlijke coalitiepartijen hebben in een amendement een aantal eisen gesteld en voornemens aangescherpt: de overgangen over de zogenaamde infrabundel moeten voor gehandicapten en ouderen toegankelijk zijn. Simpel gezegd, de helling moet niet te hoog voor ze zijn. De Doesburgsedijk moet op zijn minst open blijven voor landbouwverkeer, fietsers, wandelaars en hulpdiensten. We eisen dat er op een of andere wijze oplossingen komen voor de verkeerssituatie op de Spankerenseweg en de Burg. Willemsestraat. We eisen ook dat de kosten in de hand worden gehouden en dat partners als Pro-Rail en Provincie niet de kans mogen krijgen om de extra kosten op de gemeente Rheden af te wentelen.
Tenslotte hebben de drie coalitiepartijen nog eens onderstreept dat de bevolking goed geïnformeerd moet blijven worden, dat er met overtuiging gecommuniceerd moet worden. Want de enquête gaf wel aan dat een (krappe) meerderheid van de bevolking thans vertrouwen heeft in het gemeentebestuur; maar daar stond ook verlies van vertrouwen bij belangenorganisaties tegenover. Het college kan beslist niet achteroverleunen en denken: “Zo, het draagvlak is afdoende hersteld.” Een negatieve omslag kan zo weer gebeuren!

Alles overziende besloot de fractie van de SP afdeling Rheden het college te blijven steunen in haar streven het project Hart van Dieren uit te bouwen tot een goed uitvoerbaar plan. De afdeling kan met dat besluit instemmen. We realiseren ons dat in Dieren de eerste spade nog lang niet de grond in gaat. Er moeten nog vele deelonderzoeken worden uitgevoerd om tot deelplannen te komen waarvan de deelnemende partijen, gemeente Rheden, Provincie en Pro-Rail gezamenlijk zeggen: “Zo gaan we het nu uitvoeren!” Afdeling en fractie blijven dit proces kritisch volgen en wij blijven natuurlijk in gesprek met de bevolking. Want wat de mensen ervan vinden blijft natuurlijk heel belangrijk. Bovendien beseffen we, dat we, als deelnemer in de huidige coalitie, mede ervoor verantwoordelijk zijn dat Dieren in overeenstemming met de oorspronkelijke verlangens van de bevolking weer echt één dorp wordt.

U bent hier