h

SP reageert kritisch op coalitieakkoord

22 april 2007

SP reageert kritisch op coalitieakkoord

(Verkorte reactie van de SP op het nieuwe coalitieakkoord, uitgesproken door fractievoorzitter Liesbeth Schaap in de raadsvergadering van 10 april 2007, bij de presentatie van het akkoord)

Hoewel wij als SP niet behoeven in te stemmen met dit coalitieakkoord, willen wij toch graag enige zaken meegeven die ons zijn opgevallen.

U wilt een stabiel college en dat het stabiel moet zijn noemt u wel vier keer in uw inleiding. Wij gaan met u meebeleven hoe stabiel u kunt én zult zijn vanaf nu.(…)

Dan uw speerpunten.

Wij maken ons zorgen wanneer u over 1100 woningen spreekt in een totale verhouding van 50% betaalbaar en 50% duurder en dat niet per project maar, zoals later in het stuk blijkt, dat voor wat betreft de segmentering periodiek wordt bezien hoe en per locatie. Dit baart ons zorgen, zoals gezegd. (…)

Op p. 8 van uw akkoord laat u weten dat ten aanzien van de accommodaties ‘particuliere exploitatie niet wordt uitgesloten’. Dat betreuren wij. Wij zouden dat graag wel willen uitsluiten gelet op de ervaringen met een aantal accommodaties in onze gemeente. Wij denken dat het een taak van de gemeenschap voor de gemeenschap is voldoende en goede accommodaties tot stand te brengen en in stand te houden (…)

Wij zijn oprecht verheugd dat u op pagina 10 uitvoerig laat weten dat de gemeente Rheden serieus met duurzaamheid wenst om te gaan.

U zegt zelfs dat u een extra impuls gaat geven aan duurzaamheid bij bouwen en verbouwen. Geweldig, maar hoe kan het dat wij daar in de paragraaf over woningbouw helemaal niets over hebben gelezen? Misschien kunt u nog iets van duurzaamheid toevoegen aan de op stapel staande plannen. De SP zal u daarin graag steunen (…)

En dan natuurlijk ook aandacht voor Hart van Dieren, één van uw speerpunten. Wij stellen het op prijs dat u een klemmend beroep op de samenwerkingspartners wilt doen om samen met u te zoeken naar goede oplossingen voor de problemen die mensen uit Dieren raken, zelfs als ze niet in het plangebied van het project in enge zin wonen of werken. Hoe deelt u met uw partners dan de kosten?? (…)

U vervolgt in dit stuk dat u het belangrijk vindt dat de politieke controle op het project wordt versterkt. Daar is de SP het helemaal mee eens. Echter, dat blijkt in de praktijk zeer complex te zijn en ik zal u daar later meer over vertellen. Vooralsnog wil ik u wijzen op het feit dat in de samenwerkingsovereenkomst onder punt 6.2.2.6.1. is opgenomen dat per kwartaal een voortgangsrapportage wordt gemaakt ten behoeve van de bevoegde organen van partijen, waaronder deze raad. Wanneer u denkt de politieke controle te versterken door nu een halfjaarlijkse rapportage te willen en daarmee de samenwerkingsovereenkomst op dit punt open te breken plus de informatiestroom te verminderen, dan werkt u, naar onze stellige mening, niet mee aan de door uzelf beoogde belangrijkheid van de politieke controle. De SP ziet dan ook graag én tijdig de kwartaalrapportages tegemoet, dat is tenslotte al jaren de afspraak met de andere partners in het project.(..)

Op pagina 13 meldt u dat u streeft naar een vorm van burgerparticipatie om de burger zoveel mogelijk bij Hart van Dieren betrokken te houden. Dat komt ons aardig voor. Wanneer wij twee bladzijden verder echter lezen dat er voor wordt gekozen de verdere ontwikkeling van participatiemodellen te staken, begrijpen wij niet helemaal meer waar het om gaat. Wij hopen dat de totale stuurgroep zeer geïnteresseerd zal zijn in de mening van de burgers, speciaal de burgers van Dieren.(…)

Op pagina 19 bij Bereikbaarheid lijkt het de SP een gemiste kans hier niet aandacht te hebben voor gratis openbaar vervoer voor voorlopig bepaalde groepen mensen. Wij verwijzen graag naar de voorbeelden in Tilburg en in Vlaanderen (België). U zou binnen de Stadsregio alles in het werk moeten stellen om een dergelijk experiment aan te gaan binnen de hele regio. Een voorbeeld voor Gelderland!

Onder Jeugd en Onderwijs treffen wij op pagina 19 de doorhaling van een onderzoek naar de zwemvaardigheid van kinderen terwijl op de volgende pagina wel een herstart wordt gemaakt met vormen van godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs. Wist u dat het missen van godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs nooit tot een verdrinkingsdood heeft geleid en die van het missen van zwemonderwijs wel? Dan ligt bij dit laatste een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor kinderen die niet van thuis zwemonderwijs aangeboden (kunnen) krijgen, deze kinderen alsnog van zwemonderwijs te voorzien.

Onder Welzijn en Volksgezondheid viel het ons op dat de gemeente de regie voert over welzijnsvoorzieningen en daartoe onder meer prestatieafspraken maakt met SWR. De SP constateert dat al jaren bij de SWR mensen in ID-baan functies zitten en daardoor geen baanzekerheid hebben, geen pensioen opbouwen etc. Vervolgens spreekt u op p. 22 van maatschappelijk relevante arbeid, bijvoorbeeld verricht door conciërges op scholen. De SP vindt dat zowel bij de SWR als bij de scholen maatschappelijk relevante arbeid wordt verricht en dan kan er niet langer sprake zijn van niet reguliere invulling van die maatschappelijk relevante arbeid. De gemeente heeft hier een heel grote taak als regievoerder, subsidieverstrekker, initiatiefnemer t.a.v. welzijn, volksgezondheid, inkomen, onderwijs, jeugd etc.

Er valt natuurlijk nog veel meer, positiefs dan wel negatiefs, te zeggen over uw akkoord. De SP wil het op dit moment hierbij laten. De SP heeft bij uw formateur in een zeer kort gesprek uitdrukkelijk aangedrongen op transparantie in denken en doen bij een nieuw te vormen coalitie. Die transparantie heeft betrekking op allle onderwerpen die hier ter tafel zullen komen, in het bijzonder daar waar het om het Hart van Dieren gaat.
Vanuit die invalshoek wil de SP u de komende periode volgen.

Het gehele coalitieakkoord is te lezen op de website van de gemeente Rheden

U bent hier