h

Nietszeggende antwoorden van het college

28 oktober 2007

Nietszeggende antwoorden van het college

De vragen die de fracties van SP en GemeenteBelangen na de zomer stelden over de extra goederentreinen in onze gemeente (zie bericht op deze website van 24 augustus), zijn (na bijna 2 maanden!) op een nietszeggende manier beantwoord door het college. ‘We weten het niet want Prorail heeft nog niet gereageerd’ en ‘de brandweer weet ook niet om welke stoffen het gaat, maar weet uiteraard wél hoe te handelen’, aldus het college.

Wij vinden deze antwoorden zeer onbevredigend en nemen hierover contact op met onze Tweede Kamerfractie. Vragen en antwoorden vindt u hieronder:

 1. Kunt u ons informeren over de goederentreinen die momenteel ’s morgens vroeg en ’s avonds laat door de gemeente rijden? Wat is de inhoud van de tanks op de treinen, waar gaan zij heen, betreft het hier bijzondere transporten, hoe lang gaat dit duren?
 2. informatie goederentreinen
  Wij beschikken niet over specifieke informatie met betrekking tot de door u genoemde goederentreinen. De betreffende informatie is wel opgevraagd bij de organisatie Prorail, die het spoorwegennet in ons land beheert. Tot nu toe hebben wij geen antwoord ontvangen en de ervaring leert dat dit ook nog wel enige tijd kan duren.

  In algemene zin is het zo dat er momenteel slechts incidenteel goederentreinen door onze gemeente rijden. In de (nabije) toekomst zal het aantal treinen gaan stijgen, omdat het spoortraject door onze gemeente deel uitmaakt van de verbinding tussen de Betuweroute en Twente. De prognose hiervoor bedraagt 21 treinen/etmaal rond 2015 (alleen in de dagperiode van 7.00 tot 19.00 uur).

 3. Als er sprake is van gevaarlijke stoffen, zijn de brandweer en andere hulpdiensten daar dan van op de hoogte en weten zij hoe zij moeten handelen in geval van een ongeluk?
 4. Wat is de toegestane snelheid van deze transporten en wat is de daadwerkelijke snelheid?
 5. gevaarlijke stoffen/snelheid treinen
  Zoals vermeld weten wij niet of het in deze situatie om gevaarlijke stoffen gaat en met wat voor snelheid het transport plaatsvindt. In het verleden heeft Prorail al eens aangegeven dat momenteel op dit traject bijna geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Wel houdt men zich het recht voor om bij problemen elders op het spoorwegennet gebruik te maken van de route door onze gemeente. In het algemeen wordt met gevaarlijke stoffen voorzichtig en met een lage snelheid gereden.

  De brandweer wordt niet vooraf op de hoogte gesteld van dergelijke transporten, maar weet uiteraard hoe zij moet handelen in geval van een ongeluk. Hiervoor zijn de nodige protocollen beschikbaar.

 6. Bent u met ons van mening dat het goed is om in voorkomende gevallen de bevolking van de gemeente vooraf te informeren over dit soort opvallende wijzigingen in de dienstregeling, door het vermelden van inhoud en duur van de transporten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen wij er op rekenen dat dat in de toekomst vooraf zal gebeuren?
 7. informeren bevolking
  Wij delen uw mening niet dat het goed is om de bevolking in voorkomende gevallen vooraf te informeren. Ten eerste krijgen wij zelf de benodigde informatie niet vooraf van Prorail; iets wat ook niet mogelijk is wanneer het bijvoorbeeld gaat om problemen op andere routes.

  Verder past het vervoer binnen de bestaande regelgeving en is het ondoenlijk om iedereen over dergelijke ‘reguliere’ zaken te informeren. Dit doen we ook niet wanneer er bijvoorbeeld vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg plaatsvindt. Mochten bewoners toch specifieke vragen hebben, dan kunnen ze daarvoor (eventueel via ons) contact opnemen met Prorail.

Naar aanleiding van deze antwoorden heeft de PvdA-fractie op 24 oktober onderstaande vervolgvragen gesteld:

Geacht college,

De fractie van de PvdA heeft met belangstelling uitgezien naar de beantwoording van de vragen van SP en GB aangaande het goederenvervoer per trein in de gemeente.
De antwoorden van het college hebben we met verbazing gelezen: de beantwoording, die twee maanden op zich heeft laten wachten, was ronduit teleurstellend. Vandaar dat de PvdA nogmaals een aantal aanvullende vragen aan het College wil voorleggen:

1. de fractie van de PvdA wil graag van het College vernemen welke procedures zijn afgesproken c.q. welke regels er zijn voor wat en wanneer er per spoor vervoerd wordt.
2. de fractie van de PvdA vraagt het College een totaaloverzicht van al het goederenvervoer per spoor binnen de gemeente op de lijn Arnhem – Zutphen.
3. de fractie van de PvdA verzoekt het College duidelijk te maken welke afspraken er gemaakt zijn over de tijdstippen waarop dat vervoer plaatsvindt (namelijk ook ’s nachts, zoals aanwonenden kunnen waarnemen) en gaat plaatsvinden wanneer de Betuweroute volledig operationeel zal zijn.
Als er afspraken zijn gemaakt (bv. tussen 07.00 en 19.00 uur) hoe wordt daar dan toezicht op gehouden; hoe wordt er gehandhaafd? Heeft de gemeente de bevoegdheid regels te stellen, dan wel, in het uiterste geval, treinen de doorgang door de gemeente te weigeren?
4. de fractie van de PvdA verzoekt het College duidelijkheid te geven over wat er vervoerd wordt: we zien wagons voorbij komen met allerlei waarschuwende logo’s die aangeven dat het geen vervoer van suikerbieten betreft. “Bijna geen vervoer van gevaarlijke stoffen” en “in het algemeen wordt met gevaarlijke stoffen voorzichtig en met lage snelheid gereden”, aldus het antwoord van het College, zijn formuleringen die, in onze optiek, geen hout snijden.
5. de fractie van de PvdA vindt het heel verontrustend dat op dit traject (Velp heeft van alle aan het tracé Arnhem - Oldenzaal liggende gemeentes, de meeste woonhuizen het dichtst op het spoor staan) de brandweer niet op de hoogte is van hetgeen vervoerd wordt. Het College stelt wel dat de brandweer “uiteraard wel weet hoe te handelen” en dat het College de mening niet deelt dat het goed zou zijn de bevolking vooraf te informeren: ten eerste omdat “we zelf de benodigde informatie niet krijgen van Prorail en (…) het ondoenlijk is iedereen over dergelijke ‘reguliere’ zaken te informeren”. Vervolgens voegt het College hieraan toe dat “bewoners met ‘specifieke’ vragen daarvoor (eventueel via ons – lees B&W – ) contact kunnen opnemen met Prorail en vertrouwen er op dat we nu voldoende zijn ingelicht”.
De fractie laat deze conclusies graag over aan het College.
6. Heeft de gemeente een rampenscenario voor het vervoer per spoor? Wat te doen wanneer de brandweerkazerne in Velp zelf in de problemen komt - zij ligt immers ook pal aan datzelfde spoor -? Uiteraard hebben we alle vertrouwen in de brandweer, maar bij navraag is gebleken dat de lokale brandweer niet over de benodigde informatie beschikt, maar het moet doen met de wetenschap dat er een mogelijkheid is om over de stoffen uit de aller-gevaarlijkste categorie, in Arnhem nadere informatie te krijgen.
7. Is het College op de hoogte van het feit dat op 13 november een gesprek plaatsvindt tussen het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking en Prorail, op voorstel van het ministerie, om deze problematiek nader te bespreken? Zo ja, gaat het College daar nog een actieve rol in spelen?

Als fractie vinden we deze signalen heel verontrustend en de beantwoording van de daarover gestelde vragen,daarom onvoldoende. We verzoeken het College dan ook er zorg voor te dragen dat de brandweer wel op de hoogte wordt gebracht en dat bewoners op een adequate manier worden ingelicht over een eventueel rampenscenario: het gaat om veel huizen en veel mensen. We verzoeken het College een meldpunt in te richten waar betrokkenen hun klachten en waarnemingen kunnen melden. Mocht er namelijk een keer iets fout gaan, dan is de ellende niet te overzien, en met name die ellende moeten we zien te voorkomen voor zover we daar invloed op kunnen hebben.

Als fractie verzoeken wij u niet alleen om antwoord te geven op onze vragen, maar ook om bv. tijdens een Oriëntatie-avond nadere informatie te geven over deze problematiek, waarbij niet alleen de brandweer maar ook Prorail of andere instanties die met het vervoer per spoor te maken hebben, kunnen worden betrokken.

Namens de fractie van de PvdA,

Heleen Denie

U bent hier