h

Bijdrage SP in Algemene Beschouwingen

6 november 2007

Bijdrage SP in Algemene Beschouwingen

Onderstaande tekst heeft fractievoorzitter Liesbeth Schaap maandag 5/11 uitgesproken bij de Algemene Beschouwingen. Dinsdag vergadert de raad en het college verder over de begroting van 2008. Dan zullen ook de moties en amendementen worden besproken, om de nodige wijzigingen in het beleid aan te brengen.

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Iets meer vanaf de zijlijn, de SP maakt immers geen deel uit van de huidige coalitie, kijken wij naar deze begroting.

De titel van het coalitieakkoord ‘Samen werken aan een sterk, sociaal en duurzaam Rheden’ stemt hoopvol en spreekt de SP aan. Dat belooft wat!

Alvorens naar de toekomst te kijken neemt de SP u graag even mee naar een recent verleden waarbij de vorige begroting is besproken en enige tijd later een reactie is gegeven op uw coalitieakkoord.

Opvallend daarbij is dat een aantal zaken toen, in ieder geval door ons, aan de orde zijn gesteld en daarover kunnen wij niets in de huidige begroting of andere stukken teruglezen. Ik zal er een paar noemen:

1. het structureel subsidiëren van maatschappelijk relevante arbeid, zoals vormgegeven door de ID-baners bij de door de gemeente Rheden gesubsidieerde welzijnsvoorziening SWR. Daarnaast denken wij in dit kader zeker ook weer aan de zo noodzakelijke huismeesters (ook wel genoemd: ‘conciërges’ [voor de ouderen onder ons]) binnen onze basisscholen,

2. het voor alle kinderen in de Gemeente mogelijk maken om een zwemdiploma’s te halen zodat niemand behoeft te verdrinken …. Weten wij hier met elkaar al hoeveel Rhedense kinderen geen of onvoldoende zwemles krijgen en wat de oorzaak daarvan is??

3. het stimuleren van de sociale betrokkenheid bij en in de woonomgeving. Hierbij kan wat ons betreft gedacht worden aan tal van eenvoudige zaken. Ik noem er voor de vuist weg enige: financiële of andersoortige ondersteuning van wijkplatforms, plaatsen van buurtbankjes, plaatsen van afvalbakken, ondersteunen van burgerinitiatieven die de sociale cohesie kunnen bevorderen etc.
Ik kom nog op deze punten terug.

Vervolgens kunnen wij onder meer een tweetal zaken aangeven waarover wij niet of niet voldoende kunnen lezen in deze begroting.
Ik noem als eerste punt:

 het oplossen van de wachtlijsten van Presikhaaf. Op dit moment zijn er 70 mensen in onze gemeente die op de wachtlijst staan. Er is in het kader van de WSW vanuit het gemeentefonds een extra bedrag aan de gemeente Rheden toegekend van € 69.000,--, voor het wegwerken van de wachtlijsten. Wij achten het noodzakelijk dat deze gelden daarvoor worden aangewend en niet onder de algemene middelen wegvloeien naar andere zaken,

 Het tweede punt betreft een nota over de spoorlijn in onze gemeente. In notulen van 8 november 2005 (ja, u hoort het goed: 2 0 0 5) is daar reeds een toezegging voor gedaan. Nu staat er een dergelijke nota gepland voor 2008. Voor ons betekent dit dat deze nota er ook echt in 2008 behoort te zijn. Er gebeurt veel met en op ‘ons’ spoor en wij denken dan in ieder geval aan aantallen treinen en soorten vervoer. Het zal duidelijk moeten worden hoe de gemeente Rheden met name de direct aanwonenden aan het spoor, tegemoet kan of moet komen voor wat betreft de aantallen en de soorten treinen. Bij dit laatste komt ook uitdrukkelijk de veiligheid aan de orde. Wat wordt er vervoerd en wat als er calamiteiten ontstaan. De inmiddels ontvangen antwoorden op onze vragen met betrekking tot het spoor stellen ons allerminst gerust!

Terug naar de WSW-gelden.
Hoewel wij weten dat de extra gelden, (voor Rheden de eerder genoemde (€ 69.000,-- in 2007), niet geoormerkt ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de wachtlijsten, verzoeken wij het college deze gelden alsnog te oormerken en aan te wenden voor het terugbrengen van de wachtlijst waar, zoals gezegd, 70 mensen uit onze gemeente op voorkomen. Het gaat wat ons betreft niet aan om die gelden niet te besteden aan het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld en wij dienen dan ook een motie in om dit te bereiken. (MOTIE)

Dan de spoorlijn in onze gemeente, liever gezegd dwars door meerdere dorpen in onze gemeente. De vragen die wij onlangs gesteld hebben over de goederentreinen die momenteel ’s morgens vroeg en ’s avonds laat door onze gemeente rijden, zijn op een wat ons betreft onvoldoende manier beantwoord door het college. Ons is onduidelijk of aan de regels van geluidsoverlast, snelheid en externe veiligheid wordt voldaan. De antwoorden van het college in de zin van: ‘We weten het niet want Prorail heeft nog niet gereageerd’ en ‘de brandweer weet ook niet om welke stoffen het gaat, maar weet uiteraard wél hoe te handelen’, stellen (zoals eerder gezegd) allerminst gerust.
Wij hechten er aan dat het college zich verdiept in alle zaken die spelen rond het spoor en vervolgens zo spoedig mogelijk te komen met de beloofde nota Spoorlijnen, zoals op 8 november 2005 in de door deze raad aangenomen motie van Leefbaar Rheden is gevraagd.
Vers van de pers kunnen wij u in dit kader nog laten weten dat in de Gelderlander van vrijdag 2 november jl. Railion aankondigt dat er met ingang van december 2007 (over een paar weken derhalve) 180 treinen per week over de Betuwelijn gaan rijden. Wanneer dendert dan de eerste goederentrein in de gestelde bloktijden van 07.00 uur t/m 19.00 uur dwars door onze dorpen?
Wij verzoeken nadrukkelijk aan het college de motie over dit onderwerp van twee jaar geleden uit te voeren.

Tot slot kom ik nu terug op de drie punten waarover wij niets hebben kunnen lezen in deze begroting, te weten de ID-banen, halen van zwemdiploma’s en sociale betrokkenheid woonomgeving.

Ten aanzien van de ID-banen herhaal ik het stukje van één jaar geleden en ik citeer:
“In het kader van de leefbaarheid binnen de dorpen vraagt de SP-fractie bijzondere aandacht voor het zgn. Tweede Huis in de Zuidhoek in Velp. Nu dit tweede huis al meer dan 10 a 12 jaren een geweldige voorziening blijkt te zijn voor kinderen die niet altijd in de meest wenselijke omstandigheden verkeren, verzoeken wij het college alles in het werk te stellen en zoveel mogelijk te bevorderen hier een structurele voorziening voor te treffen. De SP-fractie kan het niet langer verantwoorden dat hier bijvoorbeeld nog gewerkt wordt op basis van een steeds tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Overigens geldt dezelfde afweging bij andere, niet weg te wensen en te denken, tijdelijke banen binnen onze gemeente.”

Wat is er de afgelopen twaalf maanden gebeurd op dit vlak? Een vertegenwoordiger uit Velp-Zuid heeft hier onlangs ingesproken. Hij maakte duidelijk dat de situatie dáár niet veranderd is sinds vorig jaar. Dat is heel triest.
De huismeesters binnen de scholengroep Veluwezoom zijn dit jaar op het ‘risicodragende deel’ van de begroting geplaatst, wat betekent dat deze banen aan het eind van dit schooljaar zullen gaan vervallen. Mensen die soms al 10 jaar voor een klein beetje méér aan salaris dan een uitkering deze functies vervullen, verkeren al geruime tijd in onzekerheid. Het heeft er alle schijn van dat zij nu alsnog aan de kant gezet worden en in de bijstand belanden.
Al deze mensen waren en zijn maatschappelijk zéér relevant bezig zoals wij dat zo mooi zeggen. Laten wij dan ook het lef hebben om daar maatschappelijk relevante gevolgen aan te verbinden en hen een fatsoenlijke arbeidsovereenkomst te gunnen met de door de gemeente gesubsidieerde instelling of school. Wij schamen ons als dit niet voor elkaar zou komen. Dat is de reden waarom wij hierover twee moties indienen. (2 MOTIES)

Vervolgens maakt de SP zich nog steeds zorgen over de zwemkunstbeheersing bij kinderen uit onze gemeente.
Wij zijn van mening dat er dient te worden voorzien in het volgen van zwemlessen (met diplomagarantie) voor alle kinderen die niet door of vanwege hun ouders of verzorgers in de gelegenheid kunnen worden gesteld dergelijke lessen met succes te volgen en af te ronden. Het kan niet de bedoeling van wie dan ook zijn om nog langer mee te werken aan het verschijnsel dat er ook in onze gemeente kinderen zonder zwemdiploma zijn. Wij zullen dan ook een motie indienen met de dringende boodschap in 2008 te rapporteren over hoeveel kinderen er in aanmerking zouden kunnen en wellicht moeten komen voor een zwemlesvoorziening. Wij menen dat het onderzoek dient plaats te vinden bij kinderen vanaf 10 tot en met 12 jaar. (MOTIE)

Nu de laatste van de drie punten.
In deze gemeente willen wij allen het wijk- en dorpsgericht werken inhoud geven. Dat kan op vele manieren waarbij soms de gemeente het voortouw neemt en in andere gevallen anderen. Bij anderen kan in dit kader gedacht worden aan wijkplatforms, belangenverenigingen of andere clubs, waaronder ook sportclubs, die daadwerkelijk een belangrijke functie kunnen vervullen of gaan vervullen ten behoeve van de wijk dan wel het dorp waar de activiteit wordt ontplooid. Met soms een relatief kleine ondersteuning kan de gemeente deze nuttige instituties enig soelaas bieden door een vaste bijdrage per jaar te verstrekken dan wel andersoortige ondersteuning te bieden die gevraagd wordt door deze instituties. Het ondersteunen kan stimulerend werken en bovendien blijkt er waardering uit voor de inspanningen die veelal door vrijwilligers worden verricht. Het CDA heeft wat dit betreft een motie ingediend en de SP zal deze van harte steunen.

Kortheidshalve zal voor wat betreft de Rhedense cultuurproblematiek, nl. het nog ontbreken van een cultuurnota en de daaraan te verbinden gevolgen, worden aangesloten bij datgene wat de PvdA daarover heeft opgemerkt. De door hen ingediende motie zal door de SP gesteund worden.

Alvorens tot een afsluiting te komen, wil de SP nog een heel concrete vraag stellen aan het college.
In de programmabegroting lezen wij op pagina 139 dat er sprake is van een nadelig resultaat op het complex Bazo-terrein. Vervolgens lezen wij dat in het kader van de versnelling van de woningbouwtaakstelling een actieve grondpolitiek zal worden toegepast en de eigendommen aan de Theodorus Dobbeweg zullen worden verworven (het Bazo-terrein) om woningbouw voor 2010 te kunnen realiseren. Het geraamde tekort op dit nieuwe complex bedraagt € 558.000,--.
In de bestuursrapportage 2007 wordt er met geen woord gesproken over het Bazo-terrein en dus ook niet over het geraamde tekort.
Wij ontvangen graag een verklaring voor deze feiten.

Terug naar de titel van uw coalitieakkoord: Samen werken aan een sterk, sociaal en duurzaam Rheden.
Wij willen samen met u werken aan dat sterke, sociale en duurzame Rheden. Wat de SP betreft passen alle onderwerpen die door ons zijn genoemd binnen de sfeer van die titel. Wij zullen dan ook graag en snel steun verlenen bij de uitvoering ervan.

Tot zover de bijdrage van de SP-fractie in de eerste termijn.

U bent hier