h

SP kritisch over plan Gazelle

7 april 2009

SP kritisch over plan Gazelle

Tijdens de raadsvergadering van 31 maart jl. heeft de SP zich kritisch uitgelaten over de intentieovereenkomst tussen Gazelle en de gemeente.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat Gazelle t.b.v. een efficiëntere bedrijfsvoering wil verhuizen naar een andere locatie binnen de gemeente Rheden. In ruil voor de grond van de huidige locatie aan de Wilhelminaweg in Dieren wordt de gemeente Rheden gevraagd een bedrijfspand te faciliteren. Hieronder leest u de reactie van de fractievoorzitter van de SP, Liesbeth Schaap.
Bekijk hier de intentieovereenkomst en het B&W voorstel.

    Voorgevel Gazelle Dieren

De SP vindt dat Gazelle voor wat betreft de werkgelegenheid van groot belang is voor het dorp Dieren, en daarmee voor de gemeente Rheden.
Dit belang is natuurlijk, zoals gezegd, in de eerste plaats de werkgelegenheid van zo'n 500 mensen, maar ook de bekendheid en uitstraling van Gazelle, die tot heden een positieve betekenis hebben voor Dieren.
Het is dan ook terecht, en goed, dat de gemeente zich inspant om voor Gazelle een goede nieuwe locatie te vinden, en ook verder, voorwaardenscheppend, coöperatief is.

Helaas hoort het 'voor eigen rekening en risico ontwikkelen van de opstal op de Nieuwe Locatie', daar wat ons betreft, gelet op de eigenaar, helemaal niet bij.
De eigenaar van Gazelle is een Private Equity Fonds, en dit type eigenaar kenmerkt zich door een grote en exclusieve belangstelling voor de winst van een bedrijf, in casu de winst van Gazelle. Deze eigenaar lijkt nu te vragen dat het bedrijf zijn bezit 'liquide maakt'. Dat kan de reden of één van de redenen zijn dat de eigenaar het tafelzilver in de vorm van grond en gebouwen verkoopt zodat gelden vrijkomen. Wat gaat er gebeuren met dat vrijgemaakte kapitaal? Wordt het wel geïnvesteerd in het bedrijf of wordt het afgeroomd door de eigenaar en wordt Gazelle daarmee langzaam maar zeker uitgekleed. De intentie om gedurende lange tijd (tenminste 10 jaren) de huidige bedrijfsactiviteiten voort te zetten, zijn fraai, maar boterzacht. Er staat niet voor niets de relativering: ‘mits bedrijfseconomisch verantwoord’ in de overeenkomst. Daar zit een levensgroot risico waar geen publieke middelen voor ingezet kunnen worden of als vangnet mogen dienen.

Gazelle wil een maximale verkoopopbrengst voor het huidige terrein waarvan de vervuiling nog niet helemaal vaststaat en waarvan moet worden afgewacht wie het onderzoek doet en betaalt en wie die kosten van de sanering van de vervuiling zal gaan dragen. Voor de SP is duidelijk dat de kosten door de vervuiler betaald dienen te worden en dat is Gazelle. Dat behoort expliciet te worden opgenomen in de onderhavige overeenkomst.
Artikel 13 lid 1 is voor Gazelle wel heel aantrekkelijk opgesteld. De SP vindt dat het nooit zo kan zijn dat wanneer na maximale inspanningen van partijen toch geen overeenstemming wordt bereikt, het wel zo is dat Gazelle allerlei rechten kan ontlenen aan het, bijna impliciet vastgestelde, herontwikkelingskader. Immers, grond voor woningbouw is meer waard dan (vervuilde) industriegrond.
Betekent dit nu dat Gazelle eigenlijk een belang heeft gekregen om geen overeenstemming te bereiken? Omdat dat weliswaar geen werkgelegenheid spaart, maar wel geld oplevert?

Naar de mening van de SP kan de ondertekening van de intentieovereenkomst na afloop, dus noem een redelijke einddatum, van die overeenkomst niet tot verkregen rechten en/of plichten voor welke partij dan ook leiden. Het is een onderzoeksovereenkomst.

De SP vindt dat hetgeen is opgenomen in artikel 5.1 van de overeenkomst, nl. de gemeente onderzoekt de haalbaarheid van het verwerven van de huidige locatie in samenhang met het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van de opstal op de nieuwe locatie op basis van de vestigingseisen, veel te ver gaan. De gemeente kan ten behoeve van een commercieel bedrijf wat ons betreft wel haar netwerk gebruiken en inzetten maar niet zelf als projectontwikkelaar gaan optreden. Dat laatste gaat te ver en is, naar onze mening, helemaal niet in het belang van alle bewoners van deze gemeente, zijnde het algemeen belang.
Wij vinden, zoals u zult begrijpen, dat de gemeente zich niet in dit krachtenspel moet begeven. De gemeente is geen commercieel ondernemer, moet dat ook niet willen zijn. Er is geen, althans onvoldoende deskundigheid binnen de gemeente in dit opzicht. Een gemeente die binnen bepaalde grenzen wil bijdragen aan een redelijk soepele verplaatsingskans, is voor een bedrijf al heel mooi meegenomen, ook voor Gazelle.

Artikel 6 roept vragen op. Wij begrijpen dit artikel niet helemaal en vragen ons af of de intentieovereenkomst in deze onderzoeksfase al zoveel toekomstige zekerheden nodig heeft. Wie zijn overigens de regelmatig genoemde belanghebbenden?
U begrijpt dat wij de intentieovereenkomst hiermee voorzien van kritische kanttekeningen en vertrouwen erop dat u dat zeer serieus zult nemen.

Tenslotte een niet onbelangrijke opmerking over de plannen voor de huidige locatie.
Wij vinden het zeer te betreuren en zeker niet wenselijk dat nu al in bijlage 2 bij de intentieovereenkomst waarin het ruimtelijk ontwikkelingskader Gazelle-terrein te Dieren is opgenomen, alvast plannen voor woningbouw worden opgenomen en de afgesproken 50-50 verdeling wordt losgelaten. In de gemeente Rheden is de afgelopen jaren bij voortduring te weinig gebouwd in de betaalbare prijsklasse terwijl daar wel behoefte aan blijkt te zijn. De maximale verkoopopbrengst die Gazelle wenst voor de locatie, lijkt nu al van invloed te zijn op de plannen daar. Wij zijn van mening dat we moeten bouwen voor de mensen en niet voor het geld. Op dit moment willen wij daarom niets goedkeuren m.b.t. het herontwikkelingskader van de huidige locatie, zoals opgenomen in artikel 4 van de intentieovereenkomst.

Kortom, de SP geeft het college als zienswijze mee dat alle redelijke gemeentelijke mogelijkheden en zeker de gemeentelijke beperkingen daarbij moeten worden bezien waardoor het meest optimaal de werkgelegenheid van de Gazelle-medewerkers gediend kan worden, zonder voor alle andere burgers van deze gemeente onaanvaardbare risico’s te nemen.

Tot zover de bijdrage van de SP fractie.

Lees ook: 'Breder onderzoek Gazelle’ in de Gelderlander van 1 april jl.

Wilt u reageren? Stuur uw reactie naar rheden@sp.nl!

U bent hier