h

Een pgb, en dan huishoudelijke hulp

27 november 2009

Een pgb, en dan huishoudelijke hulp

Tijdens de raadsvergadering van 24 november jl. is een voorstel besproken dat belangrijk is voor inwoners met een persoonsgebonden budget (pgb), die een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp.

Werd de hulp bij het huishouden eerst vergoed via de Awbz, inmiddels is dat overgegaan naar de gemeentes, en valt het onder de WMO. De vaststelling van een pgb voor hulp bij het huishouden gebeurde tot nu toe nog zoals dat onder de Awbz gebruikelijk was, nl. via een klassenindeling. (Het bedrag wordt per klasse vastgesteld en is gebaseerd op het bij het midden van de klasse behorende aantal uren. Dit betekent dat in klasse 1 het bedrag gebaseerd is op 1 uur zorg, in klasse 2 op 3 uur, in klasse 3 op 5,5 uur, in klasse 4 op 8,5 uur, in klasse 5 op 11,5 uur en in klasse 6 op 14,5 uur). Om eenduidigheid te bereiken stelt het college nu voor ook bij de pgb’s de klassenindeling los te laten en de werkelijk geïndiceerde uren uit te betalen aan de cliënt.

Dat klinkt redelijk. Wij hebben eens even goed uitgerekend wat het betekent:

De gemeente telt op dit moment 149 mensen met een pgb.
Voor 75 van hen, die recht hebben op drie uur huishoudelijke hulp per week, betekent het dat zij op jaarbasis € 63,44 minder uitbetaald zullen krijgen door de gemeente.
Ongeveer 25 mensen zullen er op vooruit gaan (variërend van ruim € 300 tot € 1300 per jaar !).
Daarnaast zijn er bijna 50 mensen die er flink, tot enorm veel, op achteruit zullen gaan. Wij hebben uitgerekend dat dat kan oplopen van ruim € 500 tot meer dan € 1500 per jaar.

Om deze redenen hebben we onze collega raadsleden opgeroepen tegen het voorstel te stemmen en wethouder Jansen uitgedaagd met een ander voorstel te komen, waarin niemand er meer dan € 100 per jaar op vooruit of achteruit gaat.
Helaas kreeg de SP-fractie geen enkele steun in de raadzaal. Men twijfelde aan de juistheid van onze cijfers of geloofde niet dat de verandering van het systeem zoveel gevolgen zou hebben. De wethouder vond de actualisering van het systeem een goede zaak, en was van mening dat, als er problemen zouden ontstaan, deze opgelost zouden kunnen worden in het minimabeleid. (?)

En er is nog meer:
Bovenstaande verandering zal plaatsvinden in de loop van 2010. Iedereen die het aangaat ontvangt daarover een brief van de gemeente.
Per 1 januari 2011 zal er een nog ingrijpender verandering plaatsvinden. De uurtarieven voor huishoudelijke hulp, binnen de pgb, zullen dan teruggaan van € 17,20 naar € 15 !
Wij hebben berekend dat dat voor vrijwel iedereen een fikse achteruitgang betekent, variërend van zo’n € 400 tot mogelijk ruim 2000 euro per jaar!

De SP fractie houdt z’n hart vast voor deze wijzigingen…
We zijn erg benieuwd naar verhalen uit de praktijk, en horen graag uw ervaringen met deze verandering in de financiering van de huishoudelijke hulp in het persoonsgebonden budget. Bel, schrijf of mail naar de SP afdeling Rheden, of naar Lyan van Vliet, 0313 – 420724, of lyanvanvliet@telfort.nl.

U bent hier