h

Soap rond Riverstone

21 januari 2010

Soap rond Riverstone

De ellenlange raadsvergadering (19.30 – 00.30) van eergisteravond, 19 januari, heeft in elk geval duidelijk gemaakt dat de coalitie in Rheden op springen staat.

VVD en CDA kwamen, samen met oppositiepartij GB, met een motie waarin woningbouw op Riverstone werd afgekeurd, maar een recreatieve bestemming wel mogelijk is. Hoewel de eigenaar al in december liet weten dat dit geen reële optie is, en hoewel de wethouder liet weten deze motie slechts ter kennisgeving door te kunnen sturen aan de eigenaar, werd de motie door VVD, CDA en GB ingediend en aangenomen, met 14 stemmen voor en 11 tegen. Een motie voor de bühne, want fractievoorzitter Haverkamp van de VVD gaf in een reactie aan dat doorsturen van dit bericht naar de eigenaar, voor hem voldoende was.
Dit tot grote woede van de fractie van GroenLinks, die zich zelf gebonden acht aan het coalitieakkoord, en nu ziet hoe andere coalitiepartijen, VVD en CDA, het terzijde leggen. Coalitiepartij PvdA hield zich in de raadszaal wat afzijdig, maar wij weten natuurlijk niet wat er in de eindeloze schorsingen allemaal is besproken tussen de partijen.

Het voorstel om huizen te gaan bouwen op Riverstone werd uiteindelijk door alle fracties verworpen. Ook de visie voor de Groene Wig, tussen Velp en Rheden, haalde het niet.
Het college lijkt nu met lege handen te staan, de eigenaar van Riverstone keek niet erg blij en de verhoudingen tussen de coalitiepartijen zijn bijzonder slecht.
Wordt vervolgd..

De SP fractie leverde zowel over Riverstone, als over de Groene Wig, een duidelijke bijdrage, die op de tribune met instemming werden begroet.
Hieronder vindt u
• De SP bijdrage over Riverstone
• De SP bijdrage over de Groene Wig
• De antwoorden die vanuit het gemeentehuis gegeven zijn op vragen van de SP over de Kruishorst (waarnaar verwezen wordt in de bijdrage over de Groene Wig)

Riverstone

Voorzitter,
Na de gedegen inspraak van 5 insprekers over de plannen met Riverstone op 1 december jl, werden we in de weken daarna bestookt met mails en brieven van mensen en organisaties die zich druk maken over dit onderwerp. In december telde ik er 15, de afgelopen weken zijn er nog een aantal bijgekomen. We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel betrokken, bezorgde inwoners met verstand van zaken. En, om één van hen te citeren:
‘voor zover ik weet bestaat er op dit moment voor het plan Riverstone geen draagvlak van betekenis bij inwoners van onze gemeente en bij maatschappelijke organisaties/belangenorganisaties.’ De bevolking van Rheden staat niet te juichen, ondanks andere uitkomsten bij onderzoeken door o.a. de projectontwikkelaar.

We zullen een aantal argumenten van de insprekers met instemming herhalen:
• Bebouwing van het Riverstone-terrein met woningen, ook in een beperkt aantal, zal de Groene Wig tussen Velp en Rheden definitief aantasten
• Het gaat om dure, afgelegen bouw, en het voorgestelde model levert geen bijdrage aan natuurontwikkeling
• Het voorstel van het College zal naar onze smaak leiden tot een ongewenste en onomkeerbare verstedelijking van de Groene Wig met zware negatieve effecten op het landschap
• De toekomstige ontwikkeling op Riverstone kan nooit voldoen aan de ruimtelijke kwaliteit in de nota ‘Waardevol Landschap’; er wordt alleen maar afbreuk aan gedaan
• We worden hier met z’n allen enorm onder druk gezet, antwoorden zijn niet volledig, vragen worden gebagatelliseerd, maar het maatschappelijk debat is niet gevoerd; we zitten hier alleen maar omdat de eigenaar een ontwikkelingswens heeft
• Het wordt tijd de optie ‘steenfabriek’ serieus te onderzoeken. We wachten af, regelgeving, MER en milieueisen zullen het wel laten zien
• Alles bij elkaar verliezen natuur en landschap aanzienlijk met dit plan

Voorzitter, ook de wethouder heeft in december een aantal opmerkelijke dingen gezegd:
• Ten eerste benadrukte hij dat het de wens van de raad is om te bouwen op Riverstone, ‘de gemeenteraad heeft in volle breedte ruimte gegeven..’, zei hij. Dat is ten eerste niet waar. Ook in februari 2008 was er veel weerstand en hebben 2 partijen, GB en SP, tegen gestemd. Daarnaast moet mij van het hart dat het college de raad destijds flink onder druk heeft gezet. Deze wethouder was er nog niet, maar dit college wel. En luid en duidelijk werd in februari 2008 gezegd dat ‘het college kiest voor de meest ambitieuze aanpak’ en dat ‘de raad wordt gevraagd mee te gaan in de door het college uitgesproken ambitie’. De ambitie begon bij het college, laten we dat duidelijk houden!
• Ten tweede ben ik verbaasd over zijn uitspraak dat woningbouw op Riverstone geen doel is, maar een middel om de rommel op te ruimen. Deelt de ontwikkelaar uw opvatting? Is het niet zo dat meneer Knol van Natuurmonumenten gelijk heeft als hij zegt dat je dan met 2 ton een heel eind komt? Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, het doel is geld verdienen door middel van woningbouw op Riverstone, daar twijfelt niemand aan.
• Ten derde was daar de uitspraak van de wethouder in de Regiobode, dat er bij Riverstone sprake is van ‘flexibel planmodel, waarin we nu geen eindstadium hebben bereikt’. Nu ‘ja’ zeggen, betekent dus pas een begin. En waar een einde is, weet niemand.

De SP fractie heeft een consistente lijn gevolgd en we kunnen niet anders dan daar mee doorgaan. Steeds meer blijkt hoe onwijs dit plan is en wat een enorme ingreep het zal betekenen. Een beslissing vóór woningbouw is een beslissing tot in de verre toekomst.
Het is aan ons om al die kritische geluiden van insprekers en andere betrokkenen ook vandaag te laten horen: wij stemmen hartgrondig tegen dit raadsvoorstel!

Groene Wig

Ik wil beginnen met een citaat uit Natura 2000 Rijntakken:
De natuur staat niet stil. Zeker langs de rivieren verandert ze constant onder invloed van water, zand en klei. Waar de natuur haar gang kan gaan ontstaat al snel een landschap rijk aan kleurschakeringen. Spontaan komen planten op die bijna verdwenen waren en vormen wilgen oerwoudachtige bossen. Bij hoog water worden grote hoeveelheden zand afgezet, waar de natuur weer een frisse start krijgt. Het is dus de moeite waard als mens soms een stapje terug te doen en af te wachten wat spontaan ontstaat.
Doen we met deze visie het geciteerde stapje terug en wachten we op wat spontaan ontstaat of grijpen we juist te veel in wat expliciet is aangewezen als onderdeel van het Waardevol Landschap IJssel uiterwaarden. Gaan we het beekje dat bij Beekhuizen en Biljoen naar de Velperwaarden stroomt ecologisch mooier in passen of laten we dat over aan de natuur zelf, het stapje terug dus.
Wij zijn ondanks de aanpassingen zoals vermeld op bldz 10 en 12 van de aangepaste versie er niet van overtuigd dat deze visie de huidige grenzen en de openheid van de Groene Wig inclusief de mogelijke ontwikkelingen rond de Kruishorst voldoende beschermt. U zegt zelf in een antwoord dat de openheid zo veel mogelijk behouden moet blijven. Zo veel mogelijk is een ruim begrip, wat onze fractie betreft te ruim. Gelet op de antwoorden op onze vragen m.b.t. de ontwikkelingen rond de Kruishorst blijkt al dat er al volop ongewenste ontwikkelingen hebben plaatsgehad waardoor de openheid in dit deel van de Groene Wig al flink onder druk is komen te staan. Onze fractie is zeer benieuwd hoe u de in uw antwoord genoemde ongewenste ontwikkelingen gaat terugdraaien.
De financiering. Onder de partijen die kunnen bijdragen aan de voorgestelde maatregelen staat voor de gemeente Rheden gepland landschappelijke maatregelen en recreatieve paden. Hoewel het gaat om een globale kostenraming met een marge van 25% wordt de aanleg van fiets en wandelpaden inclusief grondaankoop geraamd op € 2.0 mio. Naar wij begrepen hebben moet onze gemeente ook nog een financiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van park 12. Bent u het met ons eens dat gelet op de financiële positie van onze gemeente in de komende jaren geld te investeren in iets wat er al prachtig bij ligt en aan alle landschappelijke waarden voldoet in feite niet kan?
College en overige raadsleden, doe het stapje terug. Laat de boeren maar dorsen zoals zij al vele decennia doen en laat water en wind haar gang gaan. Leg dus geen landschapselementen aan ter versterking van een parkachtig landschap . Natuurlijke elementen en agrariërs als semi landschapsarchitecten hebben de groene wiggen gemaakt tot wat ze nu zijn. Wat de SP betreft “Het is al zo mooi en leg uitsluitend dat vast”.

Kruishorst

Onderwerp: Vragen over de kruishorst

Hallo Dames Griffie,

We hebben gezocht naar een passende beantwoording van de vragen over de Kruishorst die tijdens de raadsvergadering op 1 december door de raad (SP?) zijn gesteld.

Over de Planologische situatie rond de aanplant en de hekwerken het volgende:
Het aangelegde bos, de singels, hekwerken en de Brinkweg vallen onder het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 1995 en het toekomstige bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied is vanwege twee verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Raad van State nog niet in werking. Wel zijn beide bestemmingsplannen op dit moment toetsingsinstrument. Vanuit RO de volgende redenering.
• Aangelegde bos en singels; in het bestemmingsplan Buitengebied 1995 hebben deze gronden de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarde. In dit plan wordt de landschappelijke waarde van gronden binnen deze bestemming bepaald door b.v. openheid, kavelgrensbeplanting en regelmatige kavelpatronen. Nieuwe beplanting zal zorgvuldig moeten plaatsvinden omdat de openheid gewaarborgd moet blijven. Kavelgrensbeplanting kan b.v. door wat knotwilgen en lage hagen zodat een transparante singel ontstaat. Nu lijkt het op redelijk dichte singels waardoor de openheid van het gebied wordt aangetast. Indien sprake is van dichte singels kan strijdigheid ontstaan met de in het bestemmingsplan aangegeven landschappelijke waarde. Er zal een nadere beoordeling moeten plaatsvinden van de aangelegde singels en de impact daarvan op de landschappelijke waarde. Ten aanzien van het bosje bij de snelweg lijkt het er op dat er sprake is van een substantiele ontrekking van agrarische grond aan de agrarische bestemming ten behoeve van het bosje. Dit lijkt strijdig met de bestemming. Ook kan het bosje wellicht gezien worden als het bebossen van gronden en dit is op basis van het aanlegvergunningenstelsel niet toegestaan binnen deze bestemming.

• Het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied geeft de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurwaarde aan. Binnen deze bestemming is het bebossen of beplanten met houtopstanden gebonden aan een aanlegvergunning. Het vergunnen van de huidige singels ligt op basis van het bestemmingsplan en het LOP en de huidige gebiedkarakteristiek niet direct in lijn der verwachting omdat het er op lijkt dat de gekozen soortensamenstelling van de singels op termijn leidt tot een dichte beplantingsstructuur die de openheid aantast. Daarentegen zou een transparante beplantingsstructuur wel mogelijkheden bieden. Voor het bosje geldt dezelfde redenering als bij het bestemmingsplan Buitengebied 1995. Ook is het bosje landschappelijk niet passend omdat het een directe relatie mist met de landschappelijke kenmerken van dit deel van het buitengebied.

• Hekwerken; de houten hekwerken die er staan zijn hoger dan 1 meter. Omdat dit niet vergunningsvrij is is hiervoor een bouwvergunning nodig. Deze is niet aangevraagd en dus ook niet verleend. Het bestemmingsplan Buitengebied 1995 staat geen hekwerken toe hoger dan 1 meter. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied staat hekwerken toe tot 1,30 meter. Hiervoor is dan wel bouwvergunning nodig. Een bouwvergunning wordt getoetst aan het Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor het landelijk gebied. In het BKP staat aangegeven dat in agrarisch gebied hekwerken niet gewenst zijn en b.v. lintafrasteringen in een donkere kleur wel.

De Brinkweg:
• Brinkweg; het deel van deze weg ter hoogte van de Kruishorst heeft in het bestemmingsplan Buitengebied 1995 de bestemming Landhuizen en de bestemming Agrarisch gebied met landschappelijke waarde. De voorschriften van deze bestemingen geven geen bepalingen aan omtrent deze weg. Ook het bestemmingsplan Landelijk Gebied geeft voor dit deel van de weg vergelijkbare bepalingen. Dit betekent dat het verwijderen van de Brinkweg niet planologisch beschermd is. Wel heeft de Brinkweg de status van een openbare weg. Het ontrekken van de Brinkweg aan de openbaarheid is een juridische procedure en is een raadsbevoegdheid.

Kan in de visie worden opgenomen dat de Brinkweg in de huidige situatie wordt bewaard:
• De visie is ingezet op hoofdlijnen. Detailuitwerkingen zijn bewust bewaard voor een nadere uitwerking.

Zoals bekend wordt momenteel door de eigenaar een plan gemaakt voor de Kruishorst. De eigenaar is ambtelijk al wel op de hoogte gebracht van de strijdigheid met het bestemmingsplan van bepaalde ingrepen die reeds zijn gedaan. Heel binnenkort verwachten we een definitief plan en daar zal het college een besluit op nemen dat voldoet aan de eigen kaders.

U bent hier