h

SP presenteert uitslag spoorenquête aan bewoners langs spoorlijn

6 april 2010

SP presenteert uitslag spoorenquête aan bewoners langs spoorlijn

Februari was voor de SP Rheden 'Maand van het spoor'.

In deze maand bezochten leden van de SP afdeling alle, ruim 600, huizen langs het spoor met een korte enquête, en posters met de tekst '72 goederentreinen, dat spoort niet'. Aanleiding voor deze actie waren de berichten dat er mogelijk besloten gaat worden tot een enorme uitbreiding van het goederenvervoer op de IJssellijn.

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de uitwerking van de 235 ingeleverde enquêtes. De bewoners langs het spoor krijgen op korte termijn allemaal een brief in de bus met de belangrijkste uitkomsten. Het totale rapport zal vanaf 20 april klaar zijn en worden gepresenteerd tijdens de informatie-avond van de gemeenteraad. Vanaf 20 april zal het complete rapport ook te downloaden zijn vanaf onze website.

Mw. Nieuwland, winnaar van de aan de actie verbonden fotowedstrijd, heeft inmiddels een NS dagkaart voor 2 personen ontvangen van Lyan van Vliet, namens de SP afdeling Rheden.

Prijswinnaar posteractie spoor

Hieronder kunt u de korte versie alvast lezen.

Het spoort niet-rapport

“ Wat zou u ervan vinden om iedere nacht door een paar aardbevingen gewekt te worden?”

In februari/maart 2010 heeft de SP afdeling Rheden een enquête gehouden bij alle huishoudens langs het spoor in de gemeente. De enquête ging over de plannen voor een enorme toename van het goederenvervoer over de IJssellijn.
In totaal hebben 235 mensen de enquêtevragen beantwoord. Veel inwoners zijn verontwaardigd en bezorgd.

Hierbij biedt de SP u de beknopte resultaten aan van de enquête. Het volledige ‘Het spoort niet-rapport’ vindt u vanaf 20 april op www.rheden.sp.nl. Het rapport zal dan ook worden aangeboden aan de Rhedense gemeenteraad, de belangen-verenigingen, de SP Tweede Kamerfractie en de pers.

De SP bedankt de betrokken bewoners, voor het invullen van de enquête. Graag horen we uw reactie!

SP Rheden: rheden@sp.nl // 0313-420828
Mr.Troelstrastraat 36 6951 GL Dieren

Vraag 1:
Heeft u op dit moment overlast van het spoor?

Geen overlast:
37% van de geënquêteerden heeft geen overlast van het spoor.
Veel van deze mensen zeggen dat ze gewend zijn geraakt aan het geluid van de treinen. Anderen hebben hun woning -vaak op eigen kosten- goed geïsoleerd.

Wel overlast:
3% heeft overlast van het personenvervoer, 23% van het goederenvervoer. 37% van de mensen heeft aangegeven last te hebben van zowel het personenvervoer als goederenvervoer.

In totaal heeft dus maar liefst 63% nu al last van het spoor.

Vraag 2:
Wat vindt u het meest hinderlijk?
(meerdere antwoorden mogelijk)

“Je kunt niet meer buiten zitten, slapen of oversteken.”

Overlast door trillingen (41%)

“Alles in huis beweegt of trilt. ’s Nachts worden we ook wakker getrild. Dan lijkt het of de trein recht door het huis gaat.”

Geluidsoverlast (38%)

“Als de treinen langs komen kan ik de tv niet verstaan of een telefoongesprek voeren.”

Oversteekbaarheid spoor (14%)

“Het spoor is dan te lang en te vaak dicht; oversteken wordt moeilijk (dat is het nu al).”

Andere overlast (7%)

Vraag 3: Wat vindt u van de plannen voor de toename van het goederenvervoer met 72 treinen per etmaal?

“Geen goed idee, omdat de leefbaarheid en veiligheid, voor de mensen wonend aan het spoor, zeer achteruit zal gaan.”

“Ik vind het ongelofelijke plannen, die alleen oog hebben voor de belangen van de vervoerders en in het algemeen, de economie. Er wonen honderden mensen langs dit spoor, en hun belangen zouden zwaarder moeten wegen.”

Veel omwonenden zijn boos en noemen de plannen onacceptabel. De overlast van geluid en trillingen is nu al groot, vooral ‘s nachts. Mensen worden wakker van de goederentreinen en hebben last van scheuren in hun muren. Ook zijn mensen bang voor gevaarlijke stoffen, zo dicht langs huis en voor luchtverontreiniging. En oversteken wordt een ramp, als door de vele goederentreinen de spoorbomen zo lang gesloten zullen zijn.

Vraag 4:
Wat is uw boodschap aan de politiek?

“De politiek moet zich eensgezind verzetten tegen deze onzalige plannen. Niet alleen vóór maar ook ná de verkiezingen. En zich niet laten paaien door beloften uit Den Haag. Dat hebben we al eens eerder meegemaakt.”

“Sta open voor alternatieven, kies niet altijd het spoor van het geld!”

De allesoverheersende reactie van de mensen die aan het spoor wonen is NEE, niet doen, stoppen! Laat de politici maar eens komen kijken en luisteren, of een paar nachten komen logeren, zeggen sommigen. Mensen zijn ook boos, omdat de eerdere belofte van maximaal 21 goederentreinen per dag wordt geschonden.

De voorkeur gaan uit naar duurzame oplossingen, isolatiemaatregelen en alternatieve routes. Zo wordt er gepleit voor een nieuwe Noordtak, vervoer over water en over de Betuweroute.

Conclusie:
Die goederentreinen horen hier niet thuis!

Uit de enquête blijkt dat 63% van de omwonenden overlast ondervindt van het spoor, vooral van de goederentreinen. De overlast wordt vooral veroorzaakt door geluid en trillingen. Op dit moment rijden er hoogstens 5 goederentreinen per etmaal. Moet je nagaan, als er 72 treinen per etmaal door onze dorpen denderen!

Compenserende maatregelen om zo’n grote overlast tegen te gaan zullen erg duur zijn en onvoldoende oplossing bieden voor de overlast en de problemen voor omwonenden en het lokale verkeer. De SP pleit daarom voor het stimuleren van de binnenvaart voor het goederenvervoer. Ook moet de Betuweroute optimaal in gebruik worden genomen voor goederenvervoer dat naar Duitsland moet.

SP Rheden zal bij de eigen Tweede Kamerfractie bepleiten dat de plannen, vanwege de val van het kabinet, voorlopig niet besproken moeten worden. Ook andere Rhedense partijen zullen wij oproepen om aan te dringen op uitstel van de beslissing, zodat er tijd is voor het zoeken van alternatieven.

Wij houden u op de hoogte!

U bent hier