h

SP vraagt duidelijkheid over Gazelle

14 juni 2010

SP vraagt duidelijkheid over Gazelle

De Rhedense SP fractie heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld over mogelijke ontwikkelingen rondom Gazelle.

Deze vragen waren gerezen naar aanleiding van een bericht over Gazelle en fietsenmuseum Velorama in de Gelderlander van woensdag 26 mei. Door de berichtgeving is bij ons onduidelijkheid ontstaan, vandaar de volgende vragen:

- ‘De voorgenomen verhuizing van de fietsenfabrikant Gazelle uit het centrum van Dieren gaat mogelijk niet door’.

Klopt dit? Wat is de huidige stand van zaken wat betreft verhuizing?

- ‘Een plan waarbij de gemeente Rheden een pand zou neerzetten en vervolgens verhuren aan Gazelle, is niet haalbaar gebleken.’

Volgens de SP is over deze haalbaarheidsstudie niet gecommuniceerd naar de gemeenteraad. Kunnen wij hierover nader geïnformeerd worden?

Inmiddels zijn de vragen beantwoord en heeft de SP de gewenste duidelijkheid gekregen:

Vanaf begin 2009 zijn Gazelle en gemeente in gesprek om te onderzoeken of de verplaatsing van de Gazellefabriek binnen de gemeente tot de mogelijkheden behoort. Hiertoe is in mei 2009, nadat de raad hier op 31 maart 2009 haar zienswijze op had gegeven een intentieovereenkomst aangegaan. Rond de zomer 2009 zijn partijen tot de conclusie gekomen dat een samenwerking met marktpartijen wellicht meer perspectief biedt. In de raadsvergadering van 8 juli 2009 is de voortgangsnotitie Gazelle ter kennisname aan de Raad aangeboden. In die voortgangsrapportage is aangegeven dat de gemeente als daar aanleiding toe is met een concreet voorstel kan komen in de vorm van een door de gemeente te realiseren opstal. De aanleiding om dit voorstel te concretiseren heeft zich niet voorgedaan. Ook is in die voortgangsrapportage aangegeven dat Gazelle zich zal richten op marktpartijen.

Vanaf medio 2009 hebben de inspanningen rond de eventuele verplaatsing van Gazelle zich vooral langs het spoor van de marktpartijen ontwikkeld. Sindsdien zijn Gazelle, gemeente en ontwikkelende partijen in overleg om te komen tot een concreet voorstel. Ook de provincie is in dit proces betrokken. Aangezien het hier een lopend onderhandelingsproces betreft is het niet passend hier nu verder uitspraken over te doen.

Mocht het tot een verplaatsing van de Gazellefabriek komen staan voor de gemeente de volgende zaken voorop:
- De gemeente neemt geen ontwikkelingsrisico op zich.
- Gazelle blijft gevestigd in de gemeente Rheden.
- Het monumentale deel van het Gazellepand blijft behouden.

U bent hier