h

SP stemt tegen Rhedense begroting

17 november 2010

SP stemt tegen Rhedense begroting

Op dinsdag 9 november werd op het gemeentehuis in De Steeg de begroting voor 2011 behandeld. De SP fractie heeft uiteindelijk tegen deze begroting gestemd, omdat de begroting gebaseerd is op keuzes uit het coalitieakkoord en het beleidsplan. De SP herkende zich onvoldoende in deze gemaakte keuzes en noemde daarbij enkele voorbeelden.

Zo staan er kosten begroot voor enkele onderzoeken, die de SP onduidelijk of onnodig vindt. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek à € 50.000 voor een zwembad in Velp. Volgens de SP is het echt overbodig om een tweede, duur onderzoek te laten uitvoeren, aangezien dat al eerder is onderzocht en er vraagtekens kunnen worden gezet bij de financiering van een overdekt zwembad op deze locatie. Straks zitten we dan mogelijk met twee verouderde rapporten...

In de begroting las de SP fractie mooie woorden over leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen, wijken en buurten. Helaas bleef het bij mooie woorden en was er zelfs minder geld begroot voor zaken als sportstimulering, breedtesport, vrijwilligerswerk en mantelzorg, lokaal sociaal beleid, volksgezondheid. Noem daarbij de eerder vastgestelde bezuinigingen op de bibliotheek, de servicecentra en de peuterspeelzaal en de smeermiddelen van de samenleving worden steeds minder... Het versoberen van deze voorzieningen baart de SP grote zorgen.

Ook vroeg de SP aandacht voor de mogelijkheden om niet gebruik van minimaregelingen tegen te gaan. Het gaat om 1200 huishoudens die nu niet bereikt worden en geen gebruik maken van minimaregelingen, waar ze wel recht op hebben. Dat is een belangrijk punt voor de SP. Maar wij zien niet in waarom er nu wéér een onderzoek moet worden uitgevoerd, terwijl dt de afgelopen jaren al is gedaan. Geen woorden, maar daden!

In de begroting lezen we het uitgangspunt ‘Iedereen doet mee naar vermogen.’ Daar is de SP het mee eens. Elders in de begroting echter wel sprake van een neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke bijdrage voor Presikhaaf bedrijven van € 58.000. Naar aanleiding hiervan en vooral ook vanwege landelijke ontwikkelingen heeft de SP een motie ingediend. Deze motie droeg het college o.a. op om zijn zorgen te uiten over het kabinetsbeleid w.b. de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening (WSW) en de zwakkere groepen op de arbeidsmakrt bij de takendiscussie zo veel mogelijk te ontzien. Lees hierover meer in het bericht SP vraagt aandacht voor bezuinigingen op sociale werkvoorziening

Verder vroeg de SP nog aandacht voor de mogelijkheid om als raad de eigen vergoedingen te verlagen. De SP hoopt dat bij de komende bezuinigingen ook andere partijen klaar zijn voor dit voorstel. Ook uitte de fractie weer haar zorgen over de hoge kosten voor externe inhuur. In de afgelopen 5 jaar is dat bedrag bijna verdrievoudigd tot 4,2 miljoen euro in 2009. De SP ziet hier ook mogelijkheden tot bezuinigingen.

Behalve de SP en Groep Pieper-Rook stemden alle partijen in met de begroting.

Lees ook het nieuwsbericht: SP vraagt aandacht voor bezuinigingen op sociale werkvoorziening

U bent hier