h

SP vraagt aandacht voor bezuinigingen op sociale werkvoorziening

17 november 2010

SP vraagt aandacht voor bezuinigingen op sociale werkvoorziening

Tijdens de behandeling van de begroting heeft de SP fractie een motie ingediend om aandacht te vragen voor de gevolgen van de bezuinigingsplannen voor de sociale werkplaatsen (WSW). Er is sprake van een bezuiniging van minstens 120 miljoen op het WSW-budget, op langere termijn kan dat oplopen tot 650 miljoen. Ook wil het kabinet alleen nog mensen tot de sociale werkvoorziening toelaten die in de zwaarste categorie zitten. Zo blijven alleen die mensen over die beschut binnen werken, zoals dat heet. De SP verzet zich tegen deze voornemens onder het motto ‘Armoede werkt niet!’

Met de motie ‘bestaanszekerheid voor WSW’ers’ vroeg de SP om uit te spreken dat wij al het mogelijke doen om te voorkomen dat er mensen achter de geraniums en in de bijstand terecht komen, die bitter weinig kans maken op de reguliere arbeidsmarkt. Om op een ludieke wijze te laten ervaren hoe het is om achter de geraniums te zitten, deelde de SP plantjes uit aan de collegeleden.

Plantjes uitdelen in de gemeenteraad

De motie draagt het college o.a. op om zijn zorgen uit te spreken over de bezuingingen van de regering op het WSW-budget, zwakkere groepen op de arbeidsmarkt bij de takendiscussie zoveel mogelijk te ontzien en zoveel mogelijk geschikt werk n te besteden bij Presikhaaf-bedrijven.

Na enkele aanpassingen en vele schorsingen, waarin de collegepartijen langdurig overleg voerden, werd de motie uiteindelijk door veel partijen ondertekend en zelfs raadsbreed aangenomen. De SP zal uiteraard kritisch blijven volgen op welke manier het college uitvoering geeft aan de motie.

Lees ook het bericht uit de Gelderlander op http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/7595791/Rheden-maakt-zich-zorgen-over-Haags-beleid.ece

Lees ook:
SP in actie aan de poorten van Presikhaaf
Manifestatie 'Armoede werkt niet'

Lees nog meer en teken de petitie op www.armoedewerktniet.nl


De tekst van de aangenomen motie:

MOTIE

Bestaanszekerheid voor mensen met een arbeidshandicap

De gemeenteraad van Rheden in vergadering bijeen op 9 november 2010, sprekend over onder meer de begroting 2011,

OVERWEGENDE

o dat de regering minstens €120 miljoen wil bezuinigen op het WSW budget;
o dat de regering alleen nog de WSW-indicatie “beschut binnen” wil handhaven;
o dat WSW’ers met indicatie “begeleid werken”, “beschut buiten“ en “detachering” zelf aan werk moeten zien te komen;
o dat het Centraal Planbureau (CPb) als gevolg daarvan per 2015 zo’n 30.000 ontslagen verwacht bij de Sociale Werkvoorziening, en nog eens 30.000 in de jaren daarna;
o dat de regering heeft aangekondigd fors te willen bezuinigen op het reïntegratie¬budget en op de Wet werk en bijstand (Wwb);
o dat de regering WSW’ers een inkomen wil betalen onder het mimimumloon.
SPREEKT UIT

haar zorg over het voorgenomen regeringsbeleid inzake de WSW, en

DRAAGT HET COLLEGE OP

o krachtig bij de regering zijn zorgen te uiten;
o samenwerking te (blijven) zoeken met betrokken organisaties zoals Presikhaaf, VNG, Cedris en Divosa;
o zwakkere groepen op de arbeidsmarkt bij de takendiscussie zoveel mogelijk te ontzien
o zoveel mogelijk geschikt werk aan te besteden bij Presikhaaf-bedrijven binnen de daarvoor geldende regels;
o meer flexibiliteit te hanteren en vrijheid te nemen bij de toegang tot en de inrichting van beschermd werk

en gaat over tot de orde van de dag.

De Steeg, 9 november 2010,

Namens de fractie van de SP, PvdA, GRP, CU, GB, GL, D66

U bent hier