h

Over bijzondere bomen en kappen…

21 december 2010

Over bijzondere bomen en kappen…

In juni 2005 werd de Beleidsnota Bomen vastgesteld met als doel o.a. het inventariseren van bijzondere bomen.

In deze beleidsnota staat op pagina op pagina 48 onder paragraaf 5.1: De gemeente maakt onderscheid in bomen. Bomen als onderdeel van het raamwerk hebben een streepje voor, zij dienen een groter belang. In feite zijn al deze bomen dan ook bijzonder. Deze bomen(lanen) zijn opgenomen in het raamwerk van het groenstructuurplan. De bomen die onderdeel uitmaken van het raamwerk worden opgenomen in de lijst bijzondere bomen.

In Raadsvoorstel 10.86 van 14-12-2010 stelde het College voor de criteria uit de beleidsnota te laten varen en te vervangen door de volgende criteria:
1 De boom is beeldbepalend voor de omgeving waarin hij staat en/of heeft cultuurhistorische waarde.
2 De boom is goed zichtbaar(minimaal 70% van de kroon) vanaf de openbare ruimte vanuit meerdere windrichtingen.
3 De resterende levensverwachting van de boom is minimaal 10 jaar.

Dit is wel een erge versimpeling ten opzichte van de zes criteria uit de Beleidsnota Bomen. De SP fractie heeft per amendement, met alleen de VVD tegen, bedongen dat de oorspronkelijke criteria worden gehandhaafd. Onder het kopje besluit van het amendement staat het volgende:
De tekst van de criteria in zijn geheel te wijzigen door de navolgende tekst: Vaststellen van de criteria voor het aanwijzen van bomen, zowel binnen als buiten het raamwerk, op de (nieuwe) lijst bijzondere bomen:
1 De boom is van groot belang voor de aankleding van de straat.
2 De boom is onvervangbaar, op korte afstand staat geen vergelijkbare boom.
3 De boom heeft cultuurhistorische waarde.
4 De boom is een belangrijke karakteristiek in het landschap
5 De boom is een gedenkboom, of zeldzaam boom soort - of type.
6 De boom heeft een meer dan normale ecologische betekenis.

Het College gaat nu op basis van haar bevoegdheid een nieuwe lijst bijzondere bomen vaststellen. De SP fractie zal de verdere gang van zaken met argusogen blijven volgen.

In 2009 werd met raadsvoorstel 09.40 Deregulering van 30 juni van hetzelfde jaar voorgesteld de kapvergunning af te schaffen, met uitzondering van de kapvergunning voor bomen die op de lijst van bijzondere bomen geplaatst. Wel wenst het College de invoering van de deregulerings- voorstellen na twee jaar te evalueren. In een amendement van GroenLinks en de PvdA wordt besloten in principe in te stemmen met het afschaffen van de kapvergunning, met uitzondering van de kapvergunning voor bomen die op de lijst bijzondere bomen zijn geplaatst, mits het kader voor deze lijst voor de inwerkingtreding van de gewijzigde APV ter goedkeuring aan de Raad is voorgelegd. Met alleen de stemmen van Gemeentebelangen tegen wordt dit amendement aangenomen en dus de kapvergunning afgeschaft. In raadsvoorstel 09.41 Algemene Plaatselijke Verordening Rheden van 30 juni 2009 wordt voorgesteld de kapvergunning zo te wijzigen zoals hierboven beschreven.

Kappen mag, tenzij………..

Beleidsnota Bomen 2005

U bent hier