h

Verslag symposium ‘Noordtak: noodzaak of noodlot?’

1 juni 2011

Verslag symposium ‘Noordtak: noodzaak of noodlot?’

Op 25 mei jl. kwamen in het gemeentehuis in De Steeg lokale en provinciale politici en vertegenwoordigers van belangenverenigingen bijeen om te worden geïnformeerd over de betekenis van het spoorgoederenvervoer voor Oost Nederland.

Dit symposium werd georganiseerd door RONA Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) en de gemeente Rheden.
plaatjespoorsymposium

De zorgen over de gevolgen van een toename van het goederenvervoer worden breed gedeeld. Het wordt gezien als een grote bedreiging van de leefbaarheid en de veiligheid langs de IJssellijn en Twentelijn (van Elst tot Oldenzaal).
Wat is ook alweer de stand van zaken? In juni 2010 heeft het kabinet besloten dat het aantal goederentreinen over de IJssellijn gaat stijgen naar 40 tot 62 treinen per dag. De oorzaak hiervan is het plan voor spoorboekloos rijden in de Randstad, oftewel PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Door de hogere frequentie van het personenvervoer daar, neemt hier het aantal goederentreinen toe. De Tweede Kamer heeft in november enkele moties aangenomen, die pleiten voor onderzoek naar alternatieven, bijvoorbeeld binnenvaart, aandacht voor de lokale leefbaarheid en bereikbaarheid en een optimaal gebruik van de Betuweroute. Inmiddels is het erg stil rondom dit onderwerp.

Tijdens het symposium stonden zes sprekers op het programma. Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertelde dhr. van Heijst dat medio 2012 diverse onderzoeken gereed zijn en er verdere besluiten zullen worden genomen. ‘Uw zorgen zijn ook onze zorgen’ zei hij, om vervolgens diverse bezwaren, zoals overlast door geluid, trillingen af te zwakken en de voordelen te benadrukken.
Namens de Universiteit van Twente pleitte een econoom voor marktwerking en een heffing voor de veroorzaker van vervuiling en overlast.
Een vertegenwoordiger van de vervoersbranche zei dat de sector op zoek is naar oplossingen voor negatieve effecten, zoals stil goederenmaterieel, geluidsschermen en veiligheidsmaatregelen. Voor de SP is het maar de vraag of er genoeg compenserende maatregelen te bedenken zijn om alle overlast te voorkomen.
Twee sprekers wezen op de gevolgen voor de veiligheid. Wat betreft de risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er nog grote verbeterslagen te maken. De kans op een ongeluk is misschien klein, maar de gevolgen groot. Rampenbestrijding aan de IJssellijn is complex: de bereikbaarheid van het gebied is slecht, het aantal omwonenden is groot en er wonen veel minder zelfredzame mensen, bijv. ouderen en kinderen.
Door dhr. van der Velde van Bureau Voorlichting Binnenvaart Nederland werd een pleidooi gehouden voor meer goederenvervoer over water. Op dit moment is dit het meest duurzame transportmiddel. Ook de SP zei al eerder: ‘Laat de goederentreinen varen!’
Al met al was het symposium informatief, maar we gingen niet met een gerust hart naar huis. Wanneer de tientallen goederentreinen per dag daadwerkelijk zullen komen, dan heeft dat grote gevolgen voor Oost Nederland. De SP zal zich hier op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau tegen blijven verzetten.

www.ijssellijn.info

U bent hier