h

Hoe gaat het nu met de GelrePas?

29 januari 2013

Hoe gaat het nu met de GelrePas?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december is door de gemeenteraad besloten om afscheid te nemen van de zogenaamde reductieregeling en ook in Rheden de GelrePas in te voeren.

De gemeenteraadsvergadering van december stond vooral in het teken van de minima-nota. Hierin worden allerlei maatregelen opgenomen voor de minima in onze gemeente.

Een belangrijke verandering vanaf begin dit jaar is, dat de gemeente Rheden de GelrePas zal gaan invoeren in plaats van de Reductieregeling.
De SP heeft wel wat kanttekeningen geplaatst bij deze regeling en heeft een motie van de VVD om de GelrePas uit te breiden met bijvoorbeeld een krantenabonnement, zodat ook ouderen er gebruik van kunnen maken, ondersteund. Daarnaast heeft de SP een amendement ingediend om de Langdurigheidstoeslag te verhogen. Mensen die langer dan 3 jaar van een bijstandsuitkering moeten rondkomen hebben recht op deze toeslag. In omliggende gemeentes zijn deze toeslagen wat hoger en de SP vindt dat de toeslag in onze gemeente dus ook wat omhoog kan. Helaas heeft dit amendement geen meerderheid gehaald.

Inmiddels zijn we een aantal weken verder en komen de eerste vragen bij onze afdeling binnen over de GelrePas. Het lijkt er op dat inwoners van onze gemeente op dit moment nog geen gebruik kunnen maken van de GelrePas. De aanvraagformulieren zouden pas half februari beschikbaar zijn. Reden voor de SP om aanvullende vragen aan de wethouder te stellen over deze regeling

Vragen SP fractie naar aanleiding van invoering Gelre Pas

Bij de inrichting van beleid en organisatie wordt de burger en het door die burger gevoelde probleem centraal gesteld en niet de organisatie, systemen of bestaande stelsel en regels
Per 1 januari 2013 is de Gelrepas ingevoerd en hiermee de Reductieregeling vervallen. Aan Rhedense burgers die nu hun aanvraag in willen dienen wordt medegedeeld dat aanvraagformulieren pas per medio februari beschikbaar komen. Daarna volgt dan nog de afhandeling van zo’n aanvraag. Wij hebben begrepen dat je, om gebruik te maken van activiteiten in de periode januari-juni, je nu moet inschrijven/coupons moet inleveren.

Vraag: Zijn de gebruikers van de reductieregeling geïnformeerd over de overstap naar de Gelrepas en zo ja, op welke wijze?
Vraag: Per wanneer kan een Rhedense burger er op rekenen dat zijn aanvraag wordt en is behandeld en afgehandeld?
Vraag: Klopt het dat de rechthebbenden, die nog geen Gelrepas hebben ontvangen, hierdoor geen gebruik kunnen maken van activiteiten met de Gelrepas?

Voorbeeld: Ik volg een cursus waarbij ik volgens de regels als bezitter van de Gelrepas 10% van het cursusgeld zelf behoef te betalen. De rest wordt verrekend met de gemeente. Ik kan echter géén Gelrepas tonen en moet dus het gehele cursusgeld voldoen. Cursusduur 5 maanden.

Vraag: Wat zijn de gevolgen als ik met de cursusaanbieder géén regeling zou kunnen treffen. Géén cursus dan maar?
Vraag: Hoe staat het met de onderhandelingen met de Rhedense verenigingen voor deelname aan de Gelrepas?

U bent hier