h

Algemene Beschouwingen SP: zorgen over decentralisaties en bezuinigingen

26 juni 2013

Algemene Beschouwingen SP: zorgen over decentralisaties en bezuinigingen

Op 25 juni jl. stonden de Algemene beschouwingen op de agenda van de gemeenteraad. Hierbij wordt teruggeblikt en vooruitgeblikt door alle Rhedense fracties. Al meerdere jaren op rij staan de algemene beschouwingen van de SP fractie in het teken van financiële zorgen, de crisis, Haags beleid en landelijke en lokale bezuinigingen.

Dit jaar uitte de SP zorgen over de decentralisaties, waarbij veel taken op het gebied van zorg en werk naar gemeente worden overgeheveld. Deze reorganisatie gaat gepaard met grootschalige bezuinigingen.

Fractievoorzitter Jorine Dirks zei over de decentralisaties het volgende: ‘De decentralisaties lijken, behalve bezuinigingen, ook een politieke keuze van dit liberale kabinet en eerdere kabinetten, die dit in gang hebben gezet. De gemeente lijkt deze politieke koers maar al te graag te willen volgen, zoals blijkt uit een persbericht van vorige week de gemeente Rheden, waarin gezegd wordt: ‘de decentralisaties stellen de gemeenten voor uitdagingen, maar de veranderingen bieden ook kansen.’ En: ‘Rheden wil graag de decentralisaties aangrijpen om de zorg voor kwetsbare inwoners te versterken.’’ De SP noemde deze houding naïef en vindt dat de gemeente wel erg braaf voorop loopt.

Ook heeft de SP aandacht besteed aan de lokale bezuinigingen. Sinds kort is bekend dat er op termijn een structureel tekort van 3,7 miljoen euro is. We staan als gemeente dus voor een grote bezuinigingsopdracht. In korte tijd moet er al gezocht worden naar bezuinigingsmaatregelen voor 2014. Hierbij heeft de SP fractie drie tips gegeven:
1. betrek de inwoners en de raad bij deze ontwikkelingen.
2. bezuinig niet op minimabeleid en neem geen maatregelen die leiden tot negatieve gevolgen voor het welzijn van kinderen. Dat in ons land nu al gemiddeld 1 op de 9 kinderen in armoede leeft is al erg genoeg. Eerder zijn voorstellen van de SP aangenomen over inzet van geld voor kinderen in armoede (‘Kinderen doen mee’) en regelingen voor kwetsbare groepen.
3. licht door of er te bezuinigen valt op de uitgaven voor externe inhuur.

De SP steunde een motie, die door andere partijen werd ingediend, waarbij het college werd opgedragen om bij de lokale bezuinigingen bepaalde onderwerpen te ontzien, zoals WMO, zwembad Rheden en de drie decentralisaties. Op verzoek van de SP werden hieraan de onderwerpen minimabeleid en armoedebeleid toegevoegd.

Voor een motie van de VVD om de zondagsopenstelling te verruimen was geen meerderheid. De SP stemde, zoals eerder tegen meer koopzondagen. Wel was er een meerderheid voor een onderzoek naar de gevolgen van verruiming van het aantal koopzondagen.

Dossier koopzondagen

U bent hier