h

Meerderheid raad stemt voor voorstellen SP over externe inhuur

26 juni 2013

Meerderheid raad stemt voor voorstellen SP over externe inhuur

Bij de raadsvergadering van 25 juni jl. over de jaarstukken en de voorjaarsnota heeft de SP weer aandacht gevraagd voor het onderwerp externe inhuur.

Eerder vroeg de SP in o.a. 2010 en 2011 tevergeefs om de cijfers met betrekking tot externe inhuur.

Vanaf 2009 werd er geen openheid gegeven over de hoogte van de kosten voor externe inhuur. In de jaarrekening werden hierover geen cijfers opgenomen. De SP was dan ook verbaasd om in de jaarrekening over 2012 te lezen was dat er een nadelig resultaat was op de uitgaven inhuur van afgerond 1,4 miljoen. Bij vragen van de SP naar het totale budget voor externe inhuur zei wethouder Haverkamp dat hij het niet weet, het niet wil weten en hierover geen vragen stelt aan de organisatie.

Het is wat de SP betreft te makkelijk dat steeds weer door de wethouder én de raad wordt gezegd dat het een kwestie van uitvoering is of een collegebevoegdheid. De raad heeft namelijk wel een controlerende en kaderstellende taak. Daarom heeft de SP op 25 juni twee moties ingediend, waarin het college werd opgedragen openheid te geven over de kosten voor externe inhuur en om een beleidsnotitie over externe inhuur op te stellen.

De fractie heeft de volgende argumenten en overwegingen gegeven:
De SP wil duidelijk over de kosten, om te zien hoe wij ten opzichte van vergelijkbare gemeentes presteren. Het gemiddelde percentage van uitgaven aan externe inhuur van de totale personeelskosten is in gemeentes van gelijke grootte (20.000-50.000) over 2012 10%. (bron: A en O personeelsmonitor 2012 (PDF) )
Dit gemiddelde percentage komt overeen met de zogenaamde Roemernorm (max. 10%), die bij andere overheden en ook bij diverse gemeentes wordt gehanteerd.

Externe inhuur is vaak duurder dan eigen personeel. De SP heeft daarom ook de tip gegeven om in het kader van de komende lokale bezuinigingen door te lichten of er te bezuinigen valt op de uitgaven voor externe inhuur.

De SP vindt dat je ook expertise in eigen huis moet ontwikkelen in plaats van inhuren. De gemeente heeft in het stuk ‘Minderen met beleid’ zelf ook gesproken over de meerwaarde van inhoudelijke kennis in eigen huis boven externe inhuur.

Ten slotte constateert de SP fractie dat het beleid en de uitgangspunten wat betreft externe inhuur niet transparant is en dat hierover een notitie moet worden opgesteld. Hoe definieert de gemeente externe inhuur en welke kaders en randvoorwaarden zijn er voor het inhuren van extern personeel?

Tot vreugde van de SP stemden alle partijen nu voor de motie over openheid over de kosten. Jaarlijks zullen vanaf nu de kosten in de jaarrekening worden vermeld. Ook voor het opstellen van een beleidsnotitie was er een meerderheid in de raad. De notitie zal in het eerste kwartaal van 2014 klaar zijn. Wij houden u op de hoogte!

U bent hier