h

Speerpunt SP Rheden: Betaalbaar wonen!

9 maart 2014

Speerpunt SP Rheden: Betaalbaar wonen!

Het aantal betaalbare huurwoningen mag in de gemeente Rheden niet minder worden door sloop, verkoop en huurverhogingen.

In de jaren negentig zijn de woningbouwcorporaties door overheidsbeleid in de rol van winstmakende projectontwikkelaar gedwongen. Zij hebben daardoor hun oorspronkelijke taak, zorgen voor voldoende sociale volkshuisvesting, uit het oog verloren. Corporaties zijn steeds meer dure woningen gaan bouwen, ten koste van sociale woningen. Het wordt voor huurders steeds moeilijker om aan een huurwoning te komen, ook door de zogenaamde “(ver)huurdersheffing”.

In Nederland worden steeds meer huurwoningen gesloopt. Vooral in naoorlogse wijken worden onder de noemer ‘herstructurering’ veel betaalbare huurwoningen vervangen door duurdere huur- en koopwoningen. Door het sloopgrage gedrag van woningbouwcorporaties neemt het aandeel betaalbare huurwoningen af. Een ander gevolg van uitgebreide sloop is dat ook de sociale samenhang uit de buurten wordt gesloopt. Naast sloop besluiten steeds meer woningbouwcorporaties om een gedeelte van de huurwoningen te verkopen. Dit kan tot gevolg hebben, dat er veel woningen te koop en leeg staan, en dus niet worden verhuurd. Verkoop van huurwoningen mag alleen in maatschappelijk gebonden eigendom. Dit betekent dat als de koper de woning later weer wilt verkopen, hij deze alleen weer terug aan de woningbouwcorporatie mag verkopen. Op deze manier kan de woning later eventueel weer verhuurd worden.
 

 

In de gemeente Rheden is behoefte aan goede en betaalbare woningen. Wijken en dorpen moeten een gevarieerde opbouw hebben van koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen met een diversiteit aan bewoners. Tweedeling tussen rijke en arme wijken of dorpen is ongewenst en moet tegengegaan worden. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor passende woonruimte voor mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien.

Wat willen wij:

 • Voldoende betaalbare huurwoningen; Het aantal betaalbare huurwoningen mag in onze gemeente niet minder worden. 
 • Gemeenteraad heeft zeggenschap over de prestatieafspraken tussen gemeente en woningbouwcorporatie.
 • Bij nieuwbouw minimaal 50% betaalbare huurwoningen per project.
 • Verkoop van huurwoningen kan alleen als de huidige huurder de woning wil kopen en gebeurt in maatschappelijk gebonden eigendom. Woningen mogen niet langer dan een half jaar te koop staan en worden anders weer terug in de verhuur genomen.
 • De inspraak van huurders op het beleid en de samenstelling van het bestuur van woningcorporaties worden versterkt.
 • Bij nieuwbouw, inbreidingsplannen en herstructurering worden bewoners en omwonenden al in een vroeg stadium betrokken bij mogelijke plannen. Inzet daarbij is een zo breed mogelijk draagvlak bij bewoners.
 • Een Bureau Overlast, waarin samengewerkt wordt tussen woningbouwcorporaties, verhuurders, maatschappelijk werk, GGZ en wijkagenten. Doel is om overlastveroorzakers aan te pakken, zo nodig gecombineerd met hulpverlening.
 • Voldoende levensloopbestendige woningen in iedere wijk, bij nieuwbouw van huurwoningen wordt hier ook rekening mee gehouden.  
 • Aandacht voor de woonbehoefte van studenten, starters en senioren.
 • Bij nieuwbouw en renovatie wordt uitgegaan van energiezuinig bouwen. 
 • Respect hebben voor de natuur bij bouwprojecten, in het bijzonder aan de randen van onze gemeente.

 

U bent hier