h

Speerpunt SP Rheden: Bezuinigen begint op het gemeentehuis!

13 maart 2014

Speerpunt SP Rheden: Bezuinigen begint op het gemeentehuis!

De gemeente moet bij bezuinigingen het goede voorbeeld geven: minder duur extern ingehuurd personeel en lagere vergoeding voor raadsleden.

De SP vindt dat het financiële beleid moet gebaseerd zijn op een duidelijke keuze van het belang van de verschillende uitgavenposten. De SP maakt hierbij deze keuze: kwetsbare inwoners mogen niet de dupe worden van landelijk en lokaal beleid. 

De SP zal voortdurend de keuzes en uitgaven van de gemeente beoordelen, waarbij het belang van inwoners het zwaarst moet wegen. Waar bezuinigingen onvermijdelijk zijn, zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. De SP ziet allereerst mogelijkheden om te bezuinigen op het gemeentehuis. Waar een gemeente vraagt van haar inwoners wat in te leveren, past het niet om een maximale raadsvergoeding aan gemeenteraadsleden uit te keren. Deze raadsvergoeding kan omlaag naar het wettelijk minimum. Voor ambtenaren en bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen wil de SP een burgemeestersnorm. Ook op de kosten voor extern ingehuurd personeel kan wat de SP betreft bezuinigd worden. Investeer in kennis en kunde binnen het eigen personeelsbestand en huur alleen extern in als dat vanwege de opdracht efficiënter is. 

De gemeentelijke lasten (zoals de onroerend zaakbelasting) mogen volgens de SP naar het Gelderse gemiddelde stijgen of hoger als dat nodig is om sociale en fysieke voorzieningen in stand te houden. De SP onderzoekt de mogelijkheden om bij gemeentelijke belastingen gedifferentieerde tarieven te gebruiken. 

Wat willen wij:

 • Geld reserveren om de landelijke bezuinigingen ten gevolge van de decentralisaties op te vangen.
 • Niet bezuinigen op lokaal minimabeleid.
 • De vergoedingen voor raadsleden in de gemeente Rheden verlagen tot het wettelijk toegestane minimum.
 • Het aantal fte. collegeleden kan worden verminderd. 
 • De gemeente heeft een duidelijk personeelsbeleid, ook met betrekking tot externe inhuur.
 • Externe inhuur aanmerkelijk verminderen. Ontwikkeling van expertise bij eigen ambtenaren, wellicht in samenwerking met andere gemeenten, stimuleren. 
 • Geen geld uitgeven aan dure, overbodige onderzoeken.
 • Subsidies doorlichten en voorwaarden stellen aan de subsidieverlening.
 • Burgemeestersnorm als maximumsalaris voor bestuurders van door de gemeente gesubsidieerde instellingen en ambtenaren. Dit geldt ook voor extern ingehuurd personeel.
 • Door het rijk beschikbaar gestelde gelden moeten worden geoormerkt en optimaal worden ingezet voor het beoogde doel.
 • Actief zoeken naar mogelijkheden om bruikbare EU-subsidiegelden of provinciale subsidies binnen te halen. 
 • De mogelijkheden onderzoeken om bij gemeentelijke belastingen gedifferentieerde tarieven te gebruiken.
 • Kritisch zijn bij (grote) uitgaven. Mogelijke risico’s van te voren in beeld brengen. 
 • Bij de bouw of verbouw van gemeentelijke voorzieningen soberheid betrachten.

 

U bent hier