h

Speerpunt SP Rheden: kwetsbare inwoners niet de dupe van afbraakbeleid!

18 maart 2014

Speerpunt SP Rheden: kwetsbare inwoners niet de dupe van afbraakbeleid!

Dat betekent: niet bezuinigen op minimabeleid en verzet tegen landelijke bezuinigingsplannen.

Veel inwoners in onze gemeente, hebben te maken met de gevolgen van de crisis. Hierdoor moeten steeds meer mensen een beroep doen op de gemeente, bijvoorbeeld voor inkomensondersteuning of hulp bij schuldenproblematiek. De overheid en de gemeente willen tegenwoordig steeds meer dat inwoners eerst voor zichzelf en voor elkaar zorgen en pas als laatste optie een beroep doen op de gemeente. Voor de SP is het van belang dat voorzieningen voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen in stand worden gehouden.

Door het kabinet wordt de komende jaren een aantal belangrijke taken over de schutting bij de gemeenten gegooid. Het gaat hierbij om de Jeugdzorg, zorgtaken van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Participatiewet. Er zal veel minder geld voor deze taken beschikbaar zijn, omdat de overheid er vanuit gaat dat de gemeenten flink kunnen bezuinigen op deze taken. De SP vindt dat niet reëel en verzet zich tegen deze bezuinigingen, die de gemeente op haar bordje krijgt. 

Kwetsbare inwoners mogen niet de dupe worden van landelijke en lokale bezuinigingen. De SP kiest voor 100% sociaal, juist nu!

Minimaregelingen De gemeente heeft met lokale minimaregelingen de mogelijkheid om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Juist vanwege alle landelijke bezuinigingen, die deze mensen treffen, is een ruimhartig minimabeleid noodzakelijk. Minimaregelingen worden daarom optimaal ingezet en mensen worden actief geïnformeerd over de mogelijke regelingen. Extra geld, dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten om de gevolgen van landelijk beleid te verzachten, wordt voor dit doel benut en gaat niet naar de algemene middelen. 

 

Wat willen wij:

  • Breed verzet tegen de drie decentralisaties.
  • Behoud van het recht op zorg.
  • (Zorg-)gelden vanuit het rijk worden geoormerkt.
  • Niet korten op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
  • De sociale werkplaatsen open houden voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben of hiervoor een lokale voorziening treffen.
  • Een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen; ook de gemeente Rheden neemt hierin haar verantwoordelijkheid.
  • Geen bezuinigingen op minimabeleid; het huidige pakket aan regelingen blijft ten minste in stand of wordt uitgebreid tot 120% van het bijstandsniveau.
  • Actief tegengaan van niet-gebruik van regelingen; effectieve voorlichting aan en actieve benadering van de mensen met inkomens tot 120% van het bijstandsniveau.
  • Zorgvuldige en vlotte afhandeling van aanvragen. 
  • Beschikbare middelen maximaal inzetten: geld voor minimabeleid moet voor deze doelgroep blijven. Overschotten worden gereserveerd voor deze doelgroep en gaan niet zomaar naar de algemene middelen. 

 

 

U bent hier