h

Wat heeft de SP Rheden de afgelopen 4 jaar bereikt?

17 maart 2014

Wat heeft de SP Rheden de afgelopen 4 jaar bereikt?

Van 2010 tot 2014 was de SP Rheden met 2 zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Wat heeft de fractie in die periode gedaan en bereikt?

De fractie werkt nauw samen met de afdeling. Door deze nauwe samenwerking, weet de SP wat er onder de mensen speelt, in de straten, wijken en dorpen en kan dit inzicht gebruiken in de raad. 

De SP heeft in de periode 2010-2014 een kritische rol gehad in de gemeenteraad en heeft door het stellen van vragen en het indienen van voorstellen ook het een en ander kunnen bereiken: 
 
  • In 2011 moest er wel erg veel bezuinigd worden, de SP kwam met een ansichtkaartenactie: bijna 600 bewoners zeiden ‘nee’ tegen bezuinigingen op de huishoudelijke hulp, bibliotheek en openluchtzwembad. “Het gaat te veel over centen en niet over mensen...” schreef een bewoner op de ansichtkaart. Gelukkig hoefde er uiteindelijk niet zoveel bezuinigd te worden. 
  • De meerderheid van de Rhedense raad sprak zich -op initiatief van de SP- uit tegen de riante vertrekpremie van Stadsregiobaas Modder. 
  • Dankzij een voorstel van de SP beslist voortaan niet alleen het college, maar ook de gemeenteraad waar goede thuiszorg aan moet voldoen. De gemeente stelt hiervoor namelijk zelf tarieven vast en bepaalt kwaliteitseisen.
  • Jaar naar jaar heeft de SP duidelijkheid gevraagd over de kosten van extern ingehuurd personeel bij de gemeente. In 2009 was dit 4,2 miljoen euro, daarna zijn de cijfers niet meer openbaar gemaakt. De SP is van mening dat het beter is om eigen kennis en kunde te ontwikkelen onder de ambtenaren dan om extern personeel, vaak tegen hoge vergoedingen, in te huren. In juni 2012 was er eindelijk een meerderheid in de gemeenteraad voor transparantie. 
  • De fractie van de SP heeft vraagtekens gezet bij de hoge kosten van het VNG-congres in 2012. VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) bestond 100 jaar en dat moest gevierd worden. Het jaarlijkse congres was duurder dan ooit, maar de Rhedense collegeleden overwogen niet om thuis te blijven, zoals sommige andere bestuurders in het land wel deden.
  • De SP heeft bij de behandeling van de begroting voor 2013 weten te voorkomen dat er €100.000 bezuinigd zou worden op geld voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Dankzij dit budget is er vanaf januari 2013 een regeling voor chronisch zieken en gehandicapten.
  • De fractie van de SP stemde voor een eigen zwembad in Velp en niet voor een bad samen met Arnhem. Liever een kleinschalig, multifunctioneel eigen zwembad, in samenwerking met lokale verenigingen!
  • Bij de behandeling van de begroting van 2014 heeft de SP voorstellen ingediend om extra geld, dat door het rijk beschikbaar werd gesteld voor armoedebeleid, ook daadwerkelijk te reserveren voor mensen in armoede. Helaas was een meerderheid van de gemeenteraad van mening dat het huidige minimabeleid al ruimhartig genoeg is en vond dat dit extra geld dus niet nodig was. 
  • De SP is de enige fractie die consequent een kritisch geluid laat horen over de ontwikkeling naar een “zoek-het-maar-uit-samenleving”. De fractie stemde niet in met de Sociale visie, het WMO meerjarenbeleidsplan, en de kadernota voor het Sociale Domein. 
  • De SP heeft in december 2013 kritiek geuit op re-integratiebeleid van de gemeente, waarbij begeleiding en maatwerk ver te zoeken is. De SP wilde, na ernstige signalen van inwoners, stoppen met dergelijke ‘intimidatietrajecten’. Een meerderheid van de raad nam helaas genoegen met eerst een onderzoek.

U bent hier