h

Geen meerderheid voor compensatie chronisch zieken en gehandicapten

27 november 2014

Geen meerderheid voor compensatie chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van dit jaar worden verschillende regelingen, waar chronisch zieken en gehandicapten recht op hadden, vanuit Den Haag afgeschaft. De gemeente wordt nu verantwoordelijk om met lokale regelingen te komen, ter compensatie van hoge zorgkosten.

Tot nu toe was er de landelijke Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) en Compensatie Eigen Risico (CER). Het rijk zegt dat gemeenten beter in staat zijn om maatwerk te leveren voor deze doelgroep. De gemeente Rheden ontvangt hiervoor 745.000 euro en heeft er voor gekozen om dit geld slechts beperkt in te zetten, namelijk in de vorm van een collectieve aanvullende verzekering en voor bijzondere bijstand voor vergoeding van extra zorgkosten.

Tijdens de raadsvergadering van 25 november hebben de SP en de PvdA een voorstel ingediend om ook de vergoeding van het eigen risico mee te nemen in die collectieve verzekering. Voor inwoners die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm en die chronisch ziek of gehandicapt zijn, wordt het eigen risico dan vergoed. Alleen de SP en de PvdA waren bereid de chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met zo'n regeling, een meerderheid stemde tegen het voorstel.

Veel chronisch zieken en gehandicapten moeten hun eigen risico, volgend jaar 375 euro, vrijwel geheel betalen. Als je pech hebt, zelfs in 1 keer. De gemeente Rheden ontvangt geld bestemd voor deze specifieke doelgroep, maar kiest er voor om dit beperkt in te zetten. Van de 745.000 euro, wordt bijvoorbeeld slechts 326.000 euro ingezet voor de collectieve verzekering en hier maken ook inwoners gebruik van, die niet chronisch ziek zijn. Dit betekent dus dat er geld op de plank blijft liggen. Juist voor een doelgroep die kwetsbaar is, een laag inkomen en vaak hoge zorgkosten heeft en voor wie landelijke regelingen worden afgeschaft, is het belangrijk dat je als gemeente je verantwoording neemt. Ja, dit kost 200.000 euro extra, maar er is een budget beschikbaar voor deze doelgroep van 745.000 euro. Dit geld niet ruimhartig inzetten, betekent dat je deze kwetsbare groep in de kou laat staan.” Aldus Jorine Dirks, fractievoorzitter SP Rheden.

Dit onderwerp kwam aan de orde bij de behandeling van de kadernota minimabeleid ‘Samen armoede aanpakken’. De SP heeft daarbij verder aandacht gevraagd voor het aanbod en het gebruik van de Gelrepas en voorstellen gedaan voor de uitbreiding van individuele inkomenstoeslag en een verbeterplan voor de schulddienstverlening. Van het geld dat beschikbaar is voor minimabeleid wordt jaarlijks ruim 4 ton niet besteed. De SP vindt dat het ruimhartiger kan dan het voorgestelde beleid van de gemeente en heeft daarom tegen de nota gestemd.

U bent hier