h

SP in regio ontstemd over bestuurscrisis Presikhaaf

2 maart 2016

SP in regio ontstemd over bestuurscrisis Presikhaaf

SP-afdelingen in de regio zijn ontstemd nadat zij kennis hebben genomen van de recente publicaties rondom Presikhaaf en hebben daar veel vragen bij te stellen.

Enkele dagen geleden bracht Guido van den Boorn, de onlangs ontslagen interim-directeur van Presikhaaf, een feitenrelaas naar buiten over wat er sinds zijn aantreden is gebeurd binnen het bestuur van Presikhaaf. Uit dit feitenrelaas komt een beeld naar voren van veel onrust binnen het bestuur. Tevens wordt de suggestie gewekt dat de hele onderbouwing van het zogenaamde Berenschot-rapport niet lijkt te kloppen. Dit is het rapport op basis waarvan alle betrokken gemeenteraden vorig jaar hebben besloten tot afbouwen van de sociale werkvoorziening.

Verschillende SP fracties stellen kritische vragen over deze ontwikkeling aan de betrokken wethouders. Onderaan dit bericht de vragen zoals die door de SP Rheden aan de wethouder zijn gesteld.

Er moet nu duidelijkheid komen over hoe het verder gaat. Het gaat hier om een kwetsbare doelgroep. Het belang van de werknemers moet altijd bovenaan staan. Zij hebben recht op een goede werkplek, met goede begeleiding. Dat kan alleen op het moment dat het bestuur van Presikhaaf Bedrijven goed functioneert. Wij gaan er vanuit dat alle betrokken wethouders hun verantwoordelijkheid nemen en zich in blijven zetten voor het belang van deze werknemers en een einde maken aan de mogelijke onrust.” Aldus Tamara Koppelaar, afdelingsvoorzitter en raadslid SP Rheden.


Vragen SP Rheden bij actualiteit Presikhaaf

De SP heeft kennis genomen van het naar buiten gebrachte feitenrelaas van Guido van den Boorn en heeft daar enkele vragen bij.

In zowel de brief van de vakbonden als het feitenrelaas van de pas ontslagen interim-directeur wordt de suggestie gewekt dat de cijfers van Berenschot, op basis waarvan gemeenteraden vorig jaar besluiten hebben genomen, niet blijken te kloppen dan wel niet realiseerbaar zijn.

 • Vraag: Klopt het dat de (financiële) onderbouwing en de haalbaarheid van Berenschot te betwijfelen is?
 • Vraag: Vanaf wanneer was het college op de hoogte hiervan?
 • Vraag: Klopt het dat er al twijfels waren voordat Berenschot in de gemeenteraden werd besproken?
 • Vraag: Zo ja, op welk moment was het college van plan de gemeenteraad daarover te informeren?

“Op 28 december 2015 wordt de conceptbegroting in concept goed gekeurd door het AB en doorgeleid naar naar de gemeenteraden. Dit gebeurt in de volle wetenschap dat deze begroting niet haalbaar is.”

 • Vraag: Klopt deze constatering?

Er wordt gesproken over social firm (GoedWerkt).

 • Vraag: Wanneer kan de gemeenteraad een update verwachten met betrekking tot wat zij binnen Presikhaaf doen?

In het feitenrelaas komt een beeld naar voren van veel geruzie en onrust binnen bestuur.

 • Vraag: Herkent de wethouder zich in dit beeld?
 • Vraag: Wat heeft de wethouder vanuit zijn rol al gedaan om de bestuurscultuur binnen het DB structureel zo aan te pakken dat er weer sprake is van een in ieders belang gewenst functioneren?
 • Vraag: Is het college het met de SP eens dat dit zeer onwenselijk is en dit niet ten goede komt aan het belang en de situatie van de werknemers van Presikhaaf?
 • Vraag: Is het college het met de SP eens dat hier op zeer korte termijn verandering in moet komen, zodat het belang van de werknemers echt bovenaan staat?
 • Vraag: Welke stappen gaat het college zetten om dit veranderen?

U bent hier