h

SPeerpunt 1: Omkijken naar elkaar!

18 maart 2018

SPeerpunt 1: Omkijken naar elkaar!

Foto: SP Rheden

Tot aan de verkiezingen licht de SP steeds een van de vijf speerpunten van de partij uitgebreid toe.
Vandaag speerpunt 1: Omkijken naar elkaar! Gelijke kansen voor iedereen, solidariteit met kwetsbare inwoners, niet bezuinigen op minimabeleid en zorg.

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op de gemeente, bijvoorbeeld voor inkomensondersteuning of hulp bij schuldenproblematiek. Steeds meer kinderen, ook in onze gemeente groeien op in armoede. Het huidige college (D66, CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie), vindt het niet nodig om het extra geld uit Den Haag te besteden om deze armoede te bestrijden. Volgens hen doet de gemeente al genoeg. Wat de SP Rheden betreft moet en kan het beleid echt een stuk socialer.

Inwoners die een beroep doen op inkomensondersteuning vanuit de gemeente of hulp bij schuldenproblematiek aanvragen, doen dit niet voor hun plezier. Vaak gaat hier een hele tijd overheen, voordat toegegeven kan worden dat het zonder hulp van de gemeente niet gaat. Van belang is dan ook dat de gemeente hier zorgvuldig en fatsoenlijk op reageert en zorgt dat er snel gehandeld wordt als dat nodig is. De SP gaat uit van vertrouwen en welwillendheid van onze inwoners. De communicatie en bejegening op het gemeentehuis laat nogal eens te wensen over: deze moet daarom respectvol zijn, de menselijke maat en menselijke waardigheid staan centraal.

De SP wil de kloof kleiner te maken tussen de papieren werkelijkheid van het gemeentelijke sociaal beleid en de werkelijkheid die mensen in de praktijk ervaren. Op papier wordt gesproken over een zogenaamd 'ruimhartig' minimabeleid door het college. Zo lang wij schrijnende signalen over het (a)sociale beleid van de gemeente horen is een grote, sterke SP nodig: inwoners die ineens geen kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen meer krijgen, inwoners die onzinnige re-integratietrajecten moeten volgen, inwoners die steeds weer opnieuw aanvragen moeten indienen omdat de post is kwijtgeraakt, inwoners die steeds weer opnieuw hun verhaal moeten doen omdat ze wéér een andere consulent krijgen, inwoners die geen huishoudelijke hulp krijgen omdat de dochter (uit Noord-Holland!) toch wel kan komen helpen, chronisch zieke inwoners die geen tegemoetkoming meer krijgen voor ziektekosten en ga zo maar door.

De SP strijdt voor de volle 100% voor solidariteit en samenhang en tegen tweedeling en ongelijkheid in de gemeente Rheden. Met elkaar, voor elkaar, voor Rheden!

Enkele voorstellen van de SP Rheden uit het verkiezingsprogramma:

 • Respectvolle en klantvriendelijke communicatie, uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen.
 • Snelle en adequate afhandeling van (aan)vragen. Dit betekent dat post dat niet kwijt mag raken op het gemeentehuis.
 • Consulenten moeten voldoende bereikbaar zijn en wisseling van consulenten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Op die manier verbetert de continuïteit van de dienstverlening.
 • Cliënten die gebruik maken van meerdere regelingen krijgen bij de gemeente één contactpersoon, die het overzicht heeft over het gehele dossier en waar mensen terecht kunnen met hun vragen.
 • Geen bezuinigingen op minimabeleid; het huidige pakket aan regelingen blijft ten minste in stand of wordt uitgebreid.
 • Er wordt een Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ingesteld tot een bedrag van 150 euro voor inwoners tot 150% van de bijstandsnorm.
 • Om armoede onder kinderen tegen te gaan wordt het kindpakket beschikbaar voor gezinnen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit uitgebreide kindpakket biedt gezinnen met schoolgaande kinderen keuzemogelijkheden tot een bedrag van 250 euro.
 • Verruiming van de mogelijkheden van de GelrePas, zoals een gratis ID-kaart, vergoeding voor kinderopvang en kosten voor bezoek dierenarts. Daarnaast komt er een vergoeding voor (een deel van) de kosten voor openbaar vervoer.
 • Er worden zogenaamde senioren-consulenten aangesteld. Deze consulenten zijn aanspreekpunt voor oudere inwoners die hulp en/of zorg nodig hebben. Zij kunnen doorverwijzen naar voorzieningen van de gemeente, maar ook naar voorzieningen aangeboden door andere organisaties. Deze consulenten hebben regelmatig spreekuur in de verschillende buurthuizen. De consulenten kunnen indien nodig ook mee naar afspraken ter ondersteuning.
 • We onderzoeken de mogelijkheden voor zogenaamde zorgbuurthuizen, waar ouderen samen, met gedeelde voorzieningen en een inloopfunctie voor de buurt, in hun eigen buurt kunnen blijven wonen.
 • Bezuinigingen op het budget voor de jeugdzorg wijzen wij af. Investeren in de jeugd loont in de toekomst!
 • Professionals bepalen welke zorg of ondersteuning er nodig is.
 • Invoeren van het jaarlijkse mantelzorgcompliment voor mantelzorgers. De cadeaukaart van €150 kan ieder jaar worden aangevraagd door diegenen die gebruik maken van mantelzorg.

Lees verder over dit onderwerp: https://rheden.sp.nl/#tab-programma

U bent hier