h

Resultaten buurtonderzoek in Dieren.

29 april 2004

Resultaten buurtonderzoek in Dieren.

In de maand februari heeft de SP afdeling Rheden in uw buurt een onderzoek gehouden. Graag bedanken wij u voor de medewerking aan dit onderzoek. Door het geven van uw mening is er voor u en voor ons meer duidelijk geworden over de wijk. Met dit verslag willen wij u op de hoogte stellen van de resultaten van het onderzoek.

De enquête is afgenomen in de volgende straten: Lassuslaan, Montellaan, Krusemanstraat, Willaertlaan, Nieboerstraat, Talmastraat, Huygenslaan, Obrechtlaan, Willem Pijperlaan en Valeriuslaan.

Van de 260 adressen in totaal was bij 31 adressen niemand thuis. Van de overgebleven 229 werd bij 130 adressen aan de enquête meegewerkt. Hierdoor kwam het responspercentage -boven verwachting- te liggen tegen de 57%.

De enquête bestond uit de volgende onderdelen, die hierna stuk voor stuk besproken zullen worden:

A -8 stellingen, waarop gereageerd kon worden met: (zeer) eens, (zeer) oneens of weet niet/geen mening.

B -Een beoordeling van de wijk met een cijfer van 1 t/m 10.

C -Een open vraag naar zelf in te brengen suggesties voor verbeteringen of klachten.

D -Een keuzevraag voor deelname aan een vervolgenquête over het landelijk kabinetsbeleid.

A. De 8 stellingen

1. ‘De verkeerssituatie in de buurt is goed’

Uit de resultaten komt naar voren dat zeer veel bewoners, nl. 54%, de verkeerssituatie niet goed vinden; zij noemen vooral te hard rijden als een probleem en zouden graag een oplossing daarvoor zien in de vorm van snelheidsbeperkende maatregelen, bijv. drempels. Met name inwoners van de Lassuslaan, Nieboerstraat, Talmastraat en de Valeriuslaan ondervinden verkeersoverlast.

Gezien het hoge percentage bewoners dat problemen heeft met de verkeerssituatie lijkt dit onderwerp als eerste de hoogstnodige aandacht te verdienen.

2. ‘Je kunt hier in de buurt met een veilig gevoel over straat’

Deze stelling werd door het ruime merendeel van de ondervraagden onderschreven: 92% was het hier namelijk mee eens, of zelfs zeer mee eens. De bewoners die zich af en toe niet veilig voelen in de buurt, zeggen dat dit met name te wijten is aan gebrekkige straatverlichting op bepaalde plekken en in andere gevallen overlast van jongeren.

3. ‘De buurt is over het algemeen schoon en opgeruimd’

De tevredenheid over de verzorging van de buurt laat hier en daar te wensen over, al is men in meerderheid tevreden.
35% van de ondervraagden is het echter (zeer) oneens met deze stelling. Hondenpoep en zwerfafval
- door een tekort aan prullenbakken - veroorzaken de meeste overlast. Vooral bewoners van de Huygenslaan hebben klachten, in mindere mate bewoners van de Lassuslaan, Montellaan, Nieboerstraat en Obrechtlaan.

4. ‘Er zijn voldoende goed onderhouden groenstroken en plantsoenen in de buurt’

Hiervoor geldt een vergelijkbaar resultaat als bij de vorige stelling: 37% was het hiermee (zeer) oneens. Zowel te weinig groen als onvoldoende onderhoud aan bestaand groen worden vaak genoemd bij de bewoners van bijna alle straten.
Het bestaande groen levert af en toe ook problemen op: zo veroorzaken boomwortels slechte bestrating (zie volgende onderdeel).

5. ‘De bestrating en het straatmeubilair zijn goed en worden goed onderhouden’

65% was het hier niet mee eens, 7% had geen mening/wist het niet en 28% was het hier mee oneens.
In de buurt is niet al te veel straatmeubilair, zoals bloembakken, bankjes en prullenbakken, te vinden. Over dat onderwerp is dus niet veel op te merken. De meeste opmerkingen betroffen dan ook de slechte kwaliteit van de bestrating, met name in de Lassuslaan, Willaertlaan, Huygenslaan en Valeriuslaan.6.

‘Er zijn voldoende speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt’

In veel straten zijn de bewoners het met deze stelling eens (57%). Sommige ondervraagden hebben aangegeven dat ze hiervan niet voldoende op de hoogte zijn (11%). De overgebleven 32% vindt dat zowel grote als kleine kinderen niet genoeg ruimte om te spelen hebben. Bestaande speelmogelijkheden worden niet altijd even goed onderhouden. De ontevredenheid over de speelmogelijkheden tekent zich met name af in de Lassuslaan, Nieboerstraat, Huygenslaan en Valeriuslaan.

7. ‘Als er problemen in de straat of in de buurt zijn, kunnen we met de gemeente en/of de verhuurder snel tot een oplossing komen’

Meer dan de helft van de ondervraagden (59%) heeft nog nooit problemen gehad, waar gemeente of verhuurder aan te pas moesten komen. 26% geeft aan dat dergelijke problemen goed op te lossen zijn, terwijl 15% het hier niet mee eens is. Laatstgenoemden vinden vooral dat het oplossen van problemen met de gemeente moeilijk gaat.

8. ‘Er zijn voldoende voorzieningen in de buurt of in de directe omgeving’

Over dit onderwerp heerst grote tevredenheid bij 93% van de ondervraagden. Openbaar vervoer en onderwijs is voldoende te vinden in de directe omgeving. Met het winkelcentrum Calluna op loopafstand is er natuurlijk weinig te klagen over een gebrek aan winkels e.d.

B. Rapportcijfer

Welk cijfer geeft u uw buurt?

Gemiddeld krijgt de buurt een rapportcijfer 7,5. Hoge cijfers (8,0 gemiddeld) worden gegeven in de Krusemanstraat, Talmastraat en Obrechtlaan. De Nieboerstraat en Valeriuslaan werden door de bewoners het laagst becijferd met toch nog een gemiddelde van 7,25.
Opvallend is dat geen enkele keer een onvoldoende is uitgedeeld: het laagste cijfer dat enkele malen is gegeven is een 6. Daartegenover staat dat het cijfer 10 ook wel is gegeven.

C. Overige suggesties

De meeste suggesties hadden betrekking op eerder genoemde onderdelen en zijn daarbij ondergebracht.
Daarbuiten kwam het beeld naar voren dat meer variatie en verscheidenheid van bewoners en woningen de buurt goed zou doen. De buurt zou verder wat opgefleurd mogen worden, om het algemene aanzien wat te verbeteren.

D. Wilt u binnenkort meedoen aan een enquête over de effecten van het kabinetsbeleid?

71% van de ondervraagden heeft aangegeven zijn of haar mening te willen geven bij een volgende enquête over het landelijke beleid met alle bijbehorende bezuinigingen.
Deze enquête zal in de loop van april/mei afgenomen worden.

U bent hier