h

Brief SP aan College van B en W met betrekking tot Hart van Dieren (alternatief plan)

1 november 2005

Brief SP aan College van B en W met betrekking tot Hart van Dieren (alternatief plan)

Dieren, 1 november 2005

Betreft: Hart van Dieren (HvD)

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders
en leden van de Gemeenteraad van Rheden,

Afgelopen week ontving uw College het door honderden inwoners van Dieren gesteunde verzoek om het alternatieve plan voor het project Hart van Dieren (het plan 'Roskam') door de projectgroep HvD op korte termijn te laten evalueren en globaal te laten onderzoeken op haalbaarheid.

In de pers stonden berichten dat uw College grote reserve heeft om op dit verzoek in te gaan, aangezien de hiervoor gereserveerde projectsubsidie van het Rijk dan ingetrokken zou worden.

Aangezien de SP afdeling Rheden de voorgestelde evaluatie en voorgesteld haalbaarheids-onderzoek van het plan 'Roskam' graag steunt, maar niet ten koste van het gehele project, heeft zij de SP Tweede Kamerfractie om advies gevraagd. De informatie die dat opleverde lijkt ons van belang voor de uiteindelijk besluitvorming in de raad op 20 december a.s.

1. Formeel heeft het College t.a.v. intrekking van een projectsubsidie gelijk: indien een oorspronkelijk
project niet doorgaat, wordt de projectsubsidie ingetrokken. Voor een nieuw of gewijzigd
project kan opnieuw een dergelijke subsidie worden aangevraagd, met alle tijdrovende
gevolgen van dien.
Uit de regeringspraktijk blijkt echter dat een verzoek aan de minister voor wijziging van een dergelijk
project doorgaans wordt ingewilligd, op voorwaarde dat daarmee een betere oplossing voor
het probleem wordt gerealiseerd én de kosten binnen de oorspronkelijke kostenraming blijven, waardoor verhoging van de rijksbijdrage niet noodzakelijk is. Indien het ministerie een projectsubsidie als percentage van de kosten heeft toegezegd, blijft dit percentage gehandhaafd.

2. Jaarlijks vindt tussen de minister en kamer(commissie) een overleg plaats m.b.t. grote
infrastructurele projecten (met een rijksbijdrage van meer dan 25 miljoen Euro) en
bijbehorende begroting. Bijlage hierbij is het Meerjarenprogramma Infrastructurele projecten
en Transport - M.I.T., waar ook Project Hart van Dieren in is opgenomen. Op dit overleg
worden ook vragen van kamerleden over deze projecten door de minister beantwoord.
Dit jaar vindt dit overleg op 5 of 12 december plaats. Vragen van kamerleden over M.I.T. projecten dienen voor 8 november a.s. bij de minister bekend te zijn.

3. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de minister te vragen zelf het onderzoek naar de
haalbaarheid van een alternatief plan (plan 'Roskam') op zich te nemen. Ook zo'n verzoek
kan voor 8 november door kamerleden aangekondigd worden, voor bespreking op het
overleg tussen minister en kamercommissie op het M.I.T. overleg begin december.

Op elk ander tijdstip kan uiteraard een dergelijk verzoek aan de minister worden gedaan. De praktijk leert echter dat bespreking op voornoemd M.I.T.-overleg, de minste vertraging in de besluitvorming oplevert aangezien op dit moment het focus van het ministerie op deze projecten is gericht.

De SP afdeling Rheden wil het College en de Raad graag deze overwegingen meegeven bij haar besluitvorming. Tevens en mede naar aanleiding van de honderden verzoeken van inwoners van Dieren hiertoe doen wij de suggestie om het gemeentelijk besluitvormingstraject zo te wijzigen, dat een zo verantwoord mogelijke inzet van gemeenschapsgeld ten behoeve van de bevolking is gegarandeerd.

Met vriendelijke groeten,

Namens de SP afdeling Rheden
Rikus Brader, voorzitter.

U bent hier