h

Tweede brief SP aan College van B en W Rheden over alternatief plan Hart van Dieren

8 december 2005

Tweede brief SP aan College van B en W Rheden over alternatief plan Hart van Dieren

Dieren, 8 december 2005

Betreft: Hart van Dieren (HvD)

Geachte leden van de Gemeenteraad van Rheden,

De SP afdeling Rheden verzoekt u middels deze brief, het raadsvoorstel (RO13729 ) m.b.t. Hart van Dieren, geagendeerd voor de commissie Woon en Leefomgeving van 8 december en de raadsvergadering van 20 december a.s. niet te steunen. Met name de onderdelen 2 'Vaststellen Beleidsnota Verkeerscirculatieplan Dieren e.o.', 5 'Opdrachten aan College enz.' en 6, 'Kennis nemen van de stedenbouwkundige schets en akkoord te gaan enz.' van het voorstel zijn in onze visie onvoldoende onderbouwd gezien een vijftal overwegingen.

1. De conclusies van de quickscan 'Variant Roskam', ongeacht de kwaliteit van de scan, lopen het risico op weinig draagvlak bij de Dierense bevolking te kunnen rekenen. Velen van hen zullen de Projectgroep (als verlengstuk van de gemeente) in deze niet als een onafhankelijke partij zien. De raadsbreed gedragen motie van D'66, waaruit een tweede quickscan door een onafhankelijke partij voortvloeit, doet ons inziens tekort aan de goede mogelijkheden die een diepgaandere evaluatie van (delen van) Variant Roskam wel naar voren kan brengen.

2. Met een besluit tot een dergelijke evaluatie komt u in de ogen van de SP terecht tegemoet aan de zeer legitieme wens van de Dierense bevolking en bedrijven. De als gevolg van Hart van Dieren diep ingrijpende verandering van de woon- en leefomgeving van de bevolking van Dieren, rechtvaardigt dat u als volksvertegenwoordiger hun wens honoreert.

3. In de aan u en het college gerichte brief van 1 november jl. wees de SP afdeling Rheden op de mogelijkheid om de minister van VROM te verzoeken zelf onderzoek te doen naar de haalbaarheid van (delen van) het 'Variant Roskam'. Een dergelijk onderzoek heeft als grote pluspunten dat het onafhankelijk is en geen extra kosten met zich mee brengt. In deze brief werd aangegeven dat, bij het evt. indienen van een gewijzigd plan op basis van een dergelijk onderzoek, de kans de rijksprojectsubsidie voor Hart van Dieren zou worden ingetrokken, door de SP zeer klein wordt geacht. Overleg destijds en onlangs met onze kamerfractie sterkt ons in die mening. Temeer daar de de ministeriële beschikking (16/11/2004 - kenmerk M-344) hierover in artikel 3. Voorwaarden en bepalingen, sub c. het volgende stelt:
"...... Hierbij geldt, dat optimaliseringen in het ontwerp en in de uitvoering, die bij gelijkblijvende technische kwaliteit en functionaliteit leiden tot vermindering van de totale projectkosten, geen gevolgen zullen hebben voor de vaststelling van de subsidie. Noodzakelijke aanpassingen met een kostprijsverhogend effect geven evenmin aanleiding tot een wijziging van het subsidiebedrag. ......"
Het college zag tijdens de raadsvergadering van 1 november jl. geen redenen om van de door de SP geopperde suggesties gebruik te maken. Aangezien het relevante MIT-overleg tussen kamer en minister op 12 december a.s. plaatsvindt, heeft de SP Tweede Kamerfractie een dergelijk verzoek bij de minister neergelegd.

4. Dat als gevolg van de komst van 21 extra goederentreinen haast geboden is met de voorontwerpen van bestemmingsplannen lijkt ons in deze niet relevant. Bij een niet sluitend verkeerscirculatieplan, zullen vanzelfsprekende legio bezwaren door belanghebbenden worden aangedragen tegen voorgelegde bestemmingsplannen, met alle tijdrovende gevolgen van dien. Bij een sluitend verkeerscirculatieplan, op basis van gedegen onafhankelijk onderzoek en met ruimte voor voldoende inbreng van belanghebbenden, zullen voorgestelde bestemmingsplannen op aanzienlijk minder bezwaren stuiten.

5. De Provincie Gelderland draagt bij aan het Project o.a. omdat zij verwachten dat door een goede bereikbaarheid van station Dieren een reizigersgroei per trein van 10% gerealiseerd wordt. Aangezien de NS voornemens is om - in tegenstelling tot wat gedeputeerde Van Haaren in de Provinciale Commissie Verkeer en Water op 26/10/2005 antwoordde, dat slechts één sneltrein niet meer in Dieren zou stoppen - m.i.v. 2007 helemaal geen sneltreinen (bron FNV en VIEV) meer in Dieren te laten stoppen, moet gevreesd worden dat deze verwachting niet gehaald wordt. Sterker nog, verwacht mag worden dat bij minder opstapmogelijkheden en aansluitingmogelijkheden voor bussen, in plaats van
10% meer, veel minder mensen gebruik zullen gaan maken van het openbaar vervoer via station Dieren, maar zullen kiezen voor de auto. Deze extra groei van het autoverkeer zal de noodzaak voor een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling in Dieren alleen maar vergroten. Deze groei komt nog eens bovenop de verwachtingen in de verschillende gehanteerde toekomstscenario's. - Bij een groei van het wegverkeer van 5% per jaar is dat over 10 jaar in 2015 een verkeersvolume van 163% t.o.v. nu en bij groei van 8% per jaar is dat in 2015 een verkeersvolume van 216% t.o.v. nu - .
Reden temeer voor een diepgaand onderzoek van de aangedragen alternatieven en suggesties.

Naast deze overwegingen betreffende de besluitvorming in de raad, stelt de SP zich ten aanzien van Hart van Dieren op het standpunt dat voor de oplossing van de verkeersstagnatie als gevolg van spoor en weg gezocht moet worden naar een oplossing met drie ongelijkvloerse kruisingen tussen spoor en weg.
Daarnaast vindt de SP dat de betrokken overheden een grote verantwoordelijkheid hebben bij de instandhouding en uitbreiding van de openbaar vervoer voorzieningen in de regio en in Dieren in het bijzonder. Nadruk van de inspanningen rondom Hart van Dieren dienen hierop gericht te zijn.

Met vriendelijke groeten,

namens de SP afdeling Rheden,
Rikus Brader, voorzitter
0313-840319 // 06-51490562

C.C. - College van Burgemeester en Wethouders
- Lokale en regionale pers

U bent hier