h

Rikus Brader SP Rheden: Hart van Dieren: het spoor bijster

16 februari 2006

Rikus Brader SP Rheden: Hart van Dieren: het spoor bijster

Het college en de meerderheid van de gemeenteraad van Rheden lijken al geruime tijd het spoor bijster te zijn voor wat betreft het Hart van Dieren. Ondanks alle morrende geluiden uit de Dierense bevolking, vragen om bezinning en de roep om gedegen onderzoek naar de bijzonder waardevolle alternatieven die worden aangedragen is er geen houden meer aan, lijkt het. Ook de gebruikte argumenten: verlies van de rijkssubsidie van 50 milj. euro en het i.v.m. de komst van de Betuwelijn niet tijdig kunnen starten met bestemminsplan-procedure, zijn al eerder door de SP weerlegd. Het Verkeerscirculatieplan is er bij de raad doorgedrukt, waarmee de 8- variant eigenlijk is vastgelegd.

De SP vindt dat er een duurzame oplossing moet komen voor de problemen rond het Hart van Dieren. Gezien de - en dankzij de VVD/CDA kabinetten gekorte - beschikbare rijksmiddelen moet dan toch op zijn minst het grootste probleem - verkeersstagnatie dankzij gelijkvloers kruisend weg- en spoorverkeer - worden opgelost. Drie ongelijkvloerse kruisingen tussen spoor en weg (Harderwijkerweg, Wilhelminaweg en Kanaalweg) lijkt ons in welke vorm dan ook de meest noodzakelijke stap. D.m.v. een spoortunnel tot voorbij het kanaal wordt dit probleem opgelost. De andere problemen: de slechte verbinding noord- en zuid-Dieren en de lucht- en geluidsvervuiling op de Burg. de Bruinstraat zijn ook belangrijk. Oplossingen hiervoor zijn nodig hard nodig: terugdringing van het autoverkeer en stimulering van openbaar vervoer. Dat mag echter niet leiden tot een halve oplossing voor het grootste probleem, de verkeersstagnatie en de daarmee samenhangende overlast.

Dat volgens het college de rijkssubsidie van 50 miljoen euro bij wijziging van de plannen ingetrokken zou worden is natuurlijk een fabeltje. In de subsidiebeschikking wordt ruimte geboden voor verbeteringen in het plan. Mogelijk, zoals het plan Roskam suggereerde, levert dit besparingen op voor het rijk. Wellicht staat daarom de minister welwillender tegenover oplossingen van toekomstige infrastructurele problemen in de gemeente Rheden (Hart van Velp??) in plaats van bij de de verwachte terugkerende problemen als gevolg van de 8- variant.

Veel bezwaren en beroepen zullen worden ingediend tijdens de bestemmingsplanprocedure als gevolg van de 8- variant. Hierdoor wordt de uitvoering onnodig vertraagd en kan zelfs jaren worden opgerekt. Volgens het college is daar juist geen tijd voor i.v.m. de komst van de Betuwelijn. Neem daarom als college nu de tijd (zeg een half jaar) om intensief om de tafel zitten met de Dierenaren, haal gezamenlijk de angels uit de plannen, leg uit en toon aan waarom een en ander wel of niet kan. En onderzoek grondig de aangedragen ideeen en alternatieven. Het aantal bezwaren en beroepen tegen de plannen zal aanzienlijk minder worden en realisatie versneld.

Daarnaast vindt de SP dat zowel het college als de raad (behoudens de fracties die de schoen niet past) de Dierense burgers veel te weinig invloed heeft gegeven in de besluitvorming rondom het Hart van Dieren. Er zijn voldoende kansen voor de bevolking geweest zegt het college. Ook de raad heeft voldoende kansen gehad. M.a.w. de bevolking is te laat met haar wens. Mooie boel. De arrogantie ten top. Ik meende toch altijd dat in een democratie de bevolking het voor het zeggen had. Hoe kan de bevolking met haar wensen en protest te laat zijn. Er staat nog geen spa in de grond. Er zijn toch nog geen contracten getekend? Er is toch nog niets gegund of beloofd. Dus nogmaals, ga als college en raad aan tafel zitten met de bevolking, luister en doe daar wat mee. Of moeten we wachten op een volgend college dat het contact tussen hun oren en handen nog niet verloren is.

Onder druk van de komende verkiezingen beginnen sommige partijen aan paniekvoetbal te doen, al dan niet voorzien van boter op hun hoofd: Er moet alsnog gepraat worden met de Dierense bevolking en er moeten referenda komen. Beetje mosterd na de maaltijd lijkt me. Maar goed, die partijen zijn in ieder geval wakker geworden en vinden hoop ik het juiste spoor (in Dieren) gauw terug.

Rikus Brader, lijsttrekker SP Rheden

Reageer op dit artikel op ons weblog

U bent hier