h

Persbericht Sp Rheden Hart van Dieren 22 januari 2007

22 januari 2007

Persbericht Sp Rheden Hart van Dieren 22 januari 2007

Afgelopen zondagavond hebben fractie, bestuur en wethouder van de SP overleg gevoerd over de ontstane situatie in het Rhedense college. Tijdens de raadsvergadering van 16 januari jl. heeft de PvdA fractie het vertrouwen opgezegd in coalitiepartner Gemeentebelangen vanwege verschillende standpunten over een raadsvoorstel met betrekking tot Hart van Dieren.

Aangezien geen van beide partijen consequenties hieraan heeft verbonden, is er volgens de SP op dit moment geen sprake van een ‘gevallen college’ of een ‘minderheidscollege’. De SP streeft naar herstel van de samenwerking tussen de drie coalitiepartijen en daarmee een voortzetting van het huidige college. Dat zal dan ook de insteek van de SP zijn bij het voeren van gesprekken daarover. Dit teneinde samen met PvdA en Gemeente- belangen verdere uitvoering te geven aan het collegeprogramma ‘Bouwen met Burgers’. Naast vorm geven aan een sociale gemeente met prima voorzieningen wil de SP verder werken aan een zo goed mogelijke oplossing voor de problemen rondom Hart van Dieren.

De SP fractie is van mening dat het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Dieren in mei a.s. voldoende oplossing moet bieden voor lokale verkeersknelpunten als gevolg van Hart van Dieren. Daarom blijft de SP fractie vasthouden aan het amendement van 26 september jl., waarin het college werd opgedragen te zorgen voor een noorderparallelroute of een gelijkwaardig alternatief. Deze noorderparallelroute is opnieuw tijdens één van de bouwstenensessies aangedragen als mogelijk oplossing voor de lokale verkeerproblematiek op o.a. Spankerenseweg. De SP wil deze noorderparallelroute zeker als optie openhouden. Dit voor het geval er geen geschikt gelijkwaardig alternatief gevonden wordt, dat tegelijkertijd met Hart van Dieren kan worden uitgevoerd. Als de aanleg van deze noorderparallelroute te zijner tijd noodzakelijk blijkt, maar onverenigbaar is met de noordschuif (de spoorbak wordt daarbij in de meest noordelijke positie aangelegd), dan zal het college het besluit tot de noordschuif bij de partners (Provincie en Pro-Rail) in de stuurgroep van het project Hart van Dieren moeten aanvechten.

Jorine Dirks – Voorzitter SP Rheden

Liesbeth Schaap – Fractievoorzitter SP Rheden

U bent hier