h

De provinciale SP geeft antwoord op vragen van de Regiobode over Hart van Dieren

23 februari 2007

De provinciale SP geeft antwoord op vragen van de Regiobode over Hart van Dieren

Moet dit plan absoluut doorgang krijgen, ongeacht het draagvlak onder de Dierenaren?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Het project Hart van Dieren krijgt steeds meer invulling en het laat zich aanzien, dat belangrijke onderdelen van het project al vaststaan. Voor enkele daarvan is naar onze mening het draagvlak voor het project bij de bevolking van Dieren onvoldoende of maar matig aanwezig.

De vraag is vooral moeilijk te beantwoorden, omdat (voor velen) niet duidelijk is wat op dit moment onder ‘plan’ kan worden verstaan. Wordt met ‘het plan’ gedoeld op het project als geheel of gaat het om een onderdeel of onderdelen daarvan? En worden die niet of wel gedragen door de Dierense bevolking? Het is bekend, dat bij ieder aspect van het project meer of minder burgers zich grote zorgen maken over die onderdelen. Denk hierbij aan het Ecoduct, de halfopen spoorbak, de plaats van de spoorbak, de verkeersafwikkeling, de hellinghoek van de oversteek van het spoor, de parkeergarage, de overige bebouwing etc. etc.

Ten tweede kan de vraag worden toegespitst op de gevolgen, die uit het project Hart van Dieren voortvloeien. Zo blijken er op dit moment nog belangrijke onduidelijkheden te zijn. Bijvoorbeeld, kan de Spankerenseweg ontlast worden? Is verlenging van de Noorderlijke Parallelweg mogelijk of niet. En als dat niet kan, is er dan in het kader van het verkeerscirculatieplan voor Dieren een reëel alternatief voor handen? Een dergelijke complexe onzekerheid veroorzaakt een tekort aan draagvlak. De SP begrijpt dat voor een groot deel van de bevolking van Dieren een goed verkeerscirculatieplan onontbeerlijk is en onlosmakelijk met het project Hart van Dieren verbonden.
De conclusie van de SP is dan ook dat het verkeerscirculatieplan wel een wonder in zich dient te hebben om acceptatie van het totale project mogelijk te maken. En dan dient de realisatie van het verkeerscirculatieplan ook nog gelijktijdig met de ontwikkeling van het project Hart van Dieren te geschieden.
En wat als dat laatste niet het geval is of als het verkeerscirculatieplan onvoldoende oplossing voor de verwachte verkeersproblemen biedt? In beide gevallen zal alsnog alles in het werk moeten worden gesteld om te bezien of en hoe een acceptabele oplossing kan worden gevonden. Het kan immers niet de bedoeling van dit project zijn om de bevolking van Dieren tot in lengte van jaren te confronteren met een niet passende verkeersoplossing.
Het hoofddoel in de samenwerkingsovereenkomst is immers: ‘het bewerkstelligen van een sterke verbetering van het leefmilieu in Dieren en een verbetering van de doorstroming van het doorgaande verkeer in de kern Dieren, door het duurzaam inpassen van de provinciale weg N348 en de spoorlijn Arnhem-Zutphen door middel van een ondertunnelde passage’.

Mag de Stuurgroep, waarin tevens de provincie zitting heeft, met haar macht met de verdere ontwikkeling van het plan ‘doordenderen’, ongeacht dat er onvoldoende infrastructurele oplossingen worden geboden voor ook de Dierenaren direct buiten het plangebied en ongeacht of er zelfs überhaupt oplossingen mogelijk zijn?

De ‘macht’ van de Stuurgroep vindt zijn basis in de hiervoor genoemde samenwerkingsovereenkomst welke door de provincie, gemeente en Pro-rail is aangegaan in mei/juni 2005. De inhoud van de samenwerkingsovereenkomst kunt u nalezen op de site van de provincie.
Zonder ons uit te laten over de kwaliteit van die samenwerkingsovereenkomst, kan de SP wel zeggen dat het niet de bedoeling kan en mag zijn, dat een overheid zou ‘doordenderen’ zonder dat bijkomende problemen voor de bevolking zo goed mogelijk worden opgelost. Een overheid behoort altijd het algemeen belang van de bevolking te betrekken bij het maken van keuzes. Dat kan in dit geval niet anders zijn. Dat is dan ook de reden waarom wij op deze vraag van u laten weten van mening te zijn, dat van ‘doordenderen’ zoals door u gevraagd, geen sprake mag zijn.

U bent hier