h

SP fractie mist transparantie bij Hart van Dieren

13 oktober 2007

SP fractie mist transparantie bij Hart van Dieren

Ja, Hart van Dieren stond weer op de agenda bij de raadsvergadering van 25 september 2007. De reden ervan is geen prettige: er is, zoals u inmiddels wel weet, op dit moment een tekort in de begroting van de plannen van ruim 40 miljoen euro (op een totaal van ca. 105 miljoen euro).

De SP fractie heeft tijdens deze vergadering de twijfels rond dit onderwerp vanuit het verleden opgehaald en laten zien dat er in het proces allerlei onzekerheden zaten en zitten die iedere keer weer op een andere manier weggewuifd worden. In feite is er vrijwel steeds onduidelijkheid geweest over de mogelijkheden in het Hart van Dieren en de financiering ervan. Herhaaldelijk is door diverse partijen gevraagd naar de financiering van het project, de zgn. businesscase, maar tot nu toe is daar feitelijk geen voor ieder begrijpelijk en overzichtelijk stuk over verschenen. Het was en is allemaal heel vertrouwelijk en geheimzinnig.

En dan nu ineens het grote tekort! Een tekort van een zodanige omvang had natuurlijk nooit mogen en kunnen gebeuren. Iedere wijziging of verandering in een plan heeft een financiële vertaling en kan dus onmiddellijk teruggevonden worden in het financiële plaatje. Werd en wordt het financiële plaatje niet of niet voldoende gemaakt en/of niet of niet voldoende bekeken?

De SP vindt dat het nu voor iedereen duidelijk moet zijn dat er teveel uit handen gegeven is, en vervolgens teveel vertrouwen geweest is. De bestuurlijke controle heeft, ondanks álle twijfel in de raadszaal en daarbuiten, enorm gefaald gelet op het gigantische tekort in deze fase.

In de raadsvergadering van 25 september heeft de SP fractie vanwege het tekort en het geheimzinnige karakter van de financiële stukken twee moties ingediend. De eerste motie met de bedoeling vast te stellen dat de controle door of vanwege de stuurgroep op de financiën van het project Hart van Dieren onvoldoende is geweest en voor de toekomst te zorgen hoe die controle wel voldoende en goed kan zijn.

De tweede motie geeft aan dat de SP alle stukken openbaar wil maken. Gelet op de ontwikkelingen tot nu toe staat geheimhouding ervan in de weg aan een fatsoenlijke mogelijkheid tot controle door de raad, in elk geval door onze fractie.
Het is buitengewoon en bijzonder vreemd dat in de gemeente Rheden een SP raadslid tot twee keer toe zelfs met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur stukken met betrekking tot Hart van Dieren op moest vragen. Dat kan niet langer!

Voor beide moties is onvoldoende steun gekregen in uw gemeenteraad…

Inmiddels loopt er een onderzoek naar het ontstaan van het tekort en naar alternatieven voor de oplossing van de verkeersproblemen in Dieren.

Econoom prof. Arnold Heertje besteedde in een column aandacht aan Hart van Dieren. Om met zijn woorden te spreken:

“Terwijl het project al jaren in achterkamertjes onderwerp van discussie is, worden nu externe bureaus ingeschakeld om de puinhoop in kaart te brengen en suggesties te doen voor het inkrimpen van het project tot een omvang die aansluit bij het beschikbare budget. Een stupide vraagstelling, nu vaststaat dat op een veel eenvoudiger wijze in de infrastructurele verkeersbehoefte kan worden voorzien, met een bescheiden bedrag.
Wie analyseert wat hier misgaat, stuit op arrogantie van bestuurders en minachting voor de burgerij en op onvoorstelbare domheid. Een schrikbarend intellectueel tekort ligt ten grondslag aan het onvermogen kennis te mobiliseren en besluitvorming op een moderne wijze te organiseren. Meestal een gebrek van mannen, maar in dit geval van een vrouwelijk bestuurder [gedeputeerde van Haaren]”.

column RTL.nl d.d. 10-10-2007

U bent hier