h

SP fractie is tegen het Molenweg-tunneltje in Dieren

4 maart 2009

SP fractie is tegen het Molenweg-tunneltje in Dieren

De SP fractie is tegen het Molenweg tunneltje, omdat

er onvoldoende overleg geweest is met de tafel van 10,
en omdat de bewoners vinden dat er onvoldoende met hen gecommuniceerd is,
en omdat het argument 'werk met werk maken' ongeloofwaardig is,
en omdat deze snel aangelegde tunnel later wel eens een obstakel zou kunnen zijn,
en omdat de veiligheid wellicht al door bv. het beter afstellen van de stoplichten verbeterd kan worden,
en omdat onduidelijk is of de kosten gedeeld zullen worden met de provincie,
en omdat onduidelijk is of de provincie akkoord is met dit plan,
en omdat de bestuursovereenkomst en de nadere uitwerking van de plannen 'Traverse Dieren' nog niet gereed is
en omdat er nog veel onduidelijkheden zijn of het toegezegde geld werkelijk komt en voldoende is.

Om al deze redenen kunnen wij nu niet voor dit plan zijn, en vragen wij ons serieus af wat de echte reden is waarom dit tunneltje als een duveltje uit een doosje tevoorschijn is gekomen. Dat is ook wat onze fractievoorzitter, Liesbeth Schaap, in de raadsvergadering van 3 maart gezegd heeft.

Dat vervolgens zowel de PvdA als de VVD, als vanmorgen ook de Gelderlander, alleen reageren op de fiets- en voetgangersbrug, ook door haar genoemd, is te makkelijk. Liesbeth Schaap noemde deze fiets- en voetgangersbrug als een mogelijk goedkoper alternatief om de veiligheid - die nu opeens blijkbaar heel belangrijk is - te vergroten. (zie hieronder voor de volledige door haar uitgesproken tekst*).

Liesbeth besloot haar bijdrage met de woorden: Voortvarendheid ten koste van inspraak/draagvlak brengt u op achterstand voor wat betreft vertrouwen in inspraak/draagvlak.
Dat is waar het hier vooral om gaat!

*)
Als een duveltje uit een doosje ligt daar nu vrij plotseling een voorstel ter tafel genaamd ‘Tunnel Molenweg Dieren’.
Deze plotselinge verschijning roept bij de SP het volgende op.
1. De inspraak van een afwijkende tunnel is onvoldoende gecommuniceerd met tafel van 10, gelet op de inspraak in deze raad.

2. De omwonenden zijn geconfronteerd met een plan waar niet meer over gediscussieerd kon worden; dat lijkt op slikken of stikken en niet op inspraak.

3. Geld met geld (bedoeld is: werk met werk) maken is een non-argument. Wanneer de Burg. De Bruinstraat binnen alternatief 3a op de schop gaat, kan er op dat moment zeer effectief geld met geld (bedoeld is: werk met werk) gemaakt worden. Misschien is het overigens wel een goede gedachte om ook op dat moment pas de riolering aan te leggen zodat sprake is van drie vliegen in één klap. Kan het aantrekkelijker?

4. Past de nu aan te leggen tunnel nog wel in een eventueel aangepaste versie van alternatief 3a wanneer dat plan wegens bezuinigingen vereenvoudigd gaat worden? De tunnel kan om allerlei redenen weleens een hinderlijk obstakel blijken te zijn.

5. Het motief veiligheid vinden wij ook belangrijk. Dat kan echter ook op een alternatieve, goedkopere (tijdelijke) manier opgelost worden. Wat dacht u van een brug ten behoeve van voetgangers en fietsers ? De sociale veiligheid wordt daarmee ook nog eens extra gediend terwijl de oplossing niet in de weg staat aan eventuele aanpassingen aan alternatief 3a. Overigens zouden de stoplichten beter op elkaar afstellen morgen al een verbeterde veiligheid bieden!

6. Nergens kunnen wij zwart op wit zien dat de kosten van de tunnel gedeeld zullen worden met de provincie omdat het voorliggende voorstel deel uitmaakt van de traverse Dieren.

7. Nergens is zwart op wit duidelijk dat de provincie akkoord is met dit voorstel, een afwijking van alternatief 3a aangezien het alternatief 3a spreekt van uitsluitend een fietsers- en voetgangerstunnel. Het huidige voorstel is, naast deze verkeersdeelnemers, ook automobilisten toe te staan waardoor de tunnel breder (= duurder) zal moeten worden.

8. In een provinciestuk van 9 februari 2009 ‘voorstel ophoging voorlopig voorbereidingskrediet‘ lezen wij dat zij nog bezig zijn met een plan van aanpak voor het vervolg en een risicoscan, plus de onderzoeksresultaten naar het wegontwerp en de effectenstudies. Bovendien dient de nieuwe rijksbeschikking dusdanig flexibel te zijn, dat weliswaar een project wordt gerealiseerd dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan het gewenste alternatief 3a, maar waarbij tevens, ingeval van financiële tegenvallers lopende het voorbereidingstraject, optimalisaties in het maatregelenpakket mogelijk zijn. Het beschikbare restant-budget zal als taakstellend worden gehanteerd, prijspeil 2009. Medio maart 2009 beschikken wij over een volledige, met grote zorgvuldigheid geactualiseerde, kostenraming op basis van schetsontwerpniveau.
Vervolgens wordt er een overschrijving van 10 miljoen euro genoemd met als gevolg dat de scope op basis van deze voorlopige inschatting op onderdelen dienen te worden heroverwogen, om niet reeds in dit stadium in kostenoverschrijdingen te geraken.
Tot slot uit het voorstel: Om zo min mogelijk verlies in doorlooptijd te bewerkstelligen is het wenselijk dat in het najaar ook reeds de (volledige) verplichtingen voor de vervolgfase kunnen worden aangegaan. Te denken valt hierbij aan het opstarten van het planologische-juridische spoor en gelijktijdig hiermee het nader detailleren van de schetsontwerpen.
En de gemeente Rheden wil nu alvast een tunnel bouwen?

Wij kunnen dit alles niet plaatsen en willen graag de echte reden van u weten om nu deze tunnel te willen maken en zwart op wit zien dat de kosten met de provincie gedeeld kunnen worden en dat de provincie zich met dit plan akkoord verklaard.

Echter, de tafel van 10 en direct omwonenden zijn gepasseerd en daarmee zou eerst overleg moeten plaatsvinden alvorens hier een plan neer te leggen ter instemming door de raad.
De SP is nu niet akkoord met het voorstel.

U bent hier