h

SP vraagt Vivare duidelijkheid over Velp-Zuid - UPDATE

16 maart 2010

SP vraagt Vivare duidelijkheid over Velp-Zuid - UPDATE

De SP heeft bij het uitdelen van de ZO kranten en een tweetal afgenomen enquêtes een aardig beeld gekregen van wat er leeft in de wijk Oud Velp Zuid m.b.t. de wijkvernieuwingsplannen.

Duidelijk is in ieder geval dat bewoners vinden dat het allemaal wel er lang duurt. Onzekerheid is een vervelende zaak.

De SP heeft daarom de volgende vragen gesteld aan Vivare. De antwoorden op deze vragen zijn inmiddels ontvangen. Zij zijn schuin gedrukt weergegeven.

In de laatste voortgangsrapportage wijkvernieuwing Velp Zuid van januari 2010 en in de onlangs ondertekende Intentieverklaring worden een aantal data genoemd waar binnen zaken moeten worden afgerond.
In de voortgangsrapportage nummer 2 staat: Gelet op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wordt deze rapportage voor maart 2010 uitgebracht.

 • Vraag: Is de voortgangsrapportage nummer 2 dezelfde als die voor maart 2010 zou worden uitgebracht?

  Klopt, deze voortgangsrapportage is eerder uitgebracht vanwege de gemeenteraadsverkiezingen.

  Op pagina 2 van de voortgangsrapportage staat: Begin 2010 start Vivare met deze bewoners een haalbaarheidsonderzoek, waarin de toekomstmogelijkheden van de woningen worden onderzocht. Op pagina 3van dezelfde rapportage staat: Op basis van het ontwikkelplan en haalbaarheidsonderzoek(naar verwachting gereed medio 2010) zullen Vivare en de gemeente een samenwerkingsverband met elkaar aangaan.

 • Vraag: Op welke wijze worden bewoners bij dit haalbaarheidsonderzoek betrokken?
 • 3 en 20 mei a.s. starten we met informatieavonden voor de bewoners van verandergebied 1. Tijdens deze avond presenteren we de uitkomsten van een intern onderzoek en bespreken we de mogelijkheden voor de woningen (sloop vervangende nieuwbouw/renovatie). Bewoners worden betrokken bij de vervolgstappen (doen van haalbaarheidsstudie naar de woningen, opstellen van een renovatieplan etc.. )

 • Vraag: Met welke regelmaat en op welke wijze worden bewoners op de hoogte gehouden van de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek?
 • Allereerst zijn er de informatieavonden op 3 en 20 mei. Hierna, eind mei komt hierover een nieuwsbrief om ook de bewoners die verhinderd waren aan te sluiten. Tijdens de avond worden de communicatiemomenten besproken. Dit zal met name gebeuren d.m.v. nieuwsbrieven informatieavonden, werkgroepen, huisbezoeken. Daarnaast werken Vivare en de gemeente Rheden intensief samen met het wijkplatform en is er structureel (maandelijks) overleg tussen deze partijen.

 • Vraag: Wat is medio maart de stand van zaken m.b.t. het haalbaarheidsonderzoek?
 • Op dit moment wordt een ontwikkelplan gemaakt voor de gewenste cq noodzakelijke fysieke maatregelen in het totale verandergebied. Daarnaast is een groot deel van de woningen technisch onderzocht door Vivare.
  Woensdag 3 maart jl. was een wijkwandeling gepland. Het bureau SVP zou samen met bewoners de wijk doorgaan om zowel goede als minder goede plekken in de wijk te bekijken. Deze input wilde SVP meenemen in de plannen die zij opstellen voor het gebied. Helaas viel de deelname aan de wijkwandeling enorm tegen en is deze niet doorgegaan.

 • Vraag: Is medio 2010 voor de afronding van het haalbaarheidsonderzoek een reële optie?

  Inmiddels zijn we iets verlaat en zijn de eerste informatieavonden in mei gepland. Afhankelijk van de oplossing (renoveren, slopen, nieuwbouw) hebben we een maand of acht nodig voor het doen van een haalbaarheidsstudie.

  In de onlangs ondertekende intentieovereenkomst tussen de gemeente Rheden en Vivare wordt op bladzijde 5 onder het hoofdstuk Projectorganisatie onder letter c. gesteld dat de door Vivare op te stellen beknopte notitie over de conclusies van het haalbaarheidsonderzoek mogelijk vertrouwelijk en niet openbaar ter kennisname aan het College van B&W zal worden aangeboden?

 • Vraag: Wat zouden uw argumenten kunnen zijn om e.e.a. vertrouwelijk aan het College voor te leggen?
 • Wanneer er in de notitie bedragen worden genoemd over de kosten voor renovatie of sloop en wij later het project gaan aanbesteden willen we niet dat deze bedragen bekend zijn bij de aannemer.

 • Vraag: Staat dat niet haaks op de nu gehanteerde interactieve wijze van het betrekken van de bewoners bij het haalbaarheidsonderzoek?
 • Nee

Lees meer: /dossier/oud-velp-zuid

U bent hier