h

Fractie SP stelt vragen over kwijtschelding

13 april 2011

Fractie SP stelt vragen over kwijtschelding

Naar aanleiding van het onderzoek dat de SP Rheden heeft gedaan heeft de fractie schriftelijke vragen (Artikel 41) gesteld aan het college van B&W.

De afdeling heeft de afgelopen weken contact gehad met een aantal mensen dat van de gemeente Rheden een brief had ontvangen met de mededeling dat ze géén recht meer zouden hebben op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

De gemeente Rheden heeft er voor gekozen om in de brief richting 350 mensen heel stellig te schrijven: “Uw gegevens zijn inmiddels getoetst door het Inlichtingenbureau. Op grond daarvan kunnen wij constateren dat u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding. De reden hiervoor is dat uw vermogen (veel) te hoog is volgens de gegevens van het Inlichtingenbureau.”
Sommige mensen hadden daar de volgende aanvulling nog bij: “Verder bent u ook nog in het bezit van een auto met een dagwaarde van 2269 euro of meer. Dat is de tweede afwijzingsgrond.”

Het Inlichtingenbureau zelf heeft echter op hun site een voorbeeldbrief staan, die zij gemeentes ook aanraden om te gebruiken. In die voorbeeldbrief gebruikt het Inlichtingenbureau de volgende formulering:
“Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.
Helaas is het niet gelukt dit geautomatiseerd vast te stellen. Op basis van gegevensvergelijking tussen de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het wegverkeer is gebleken dat we meer informatie nodig hebben over uw maandinkomen, vermogen en voertuigbezit om te kunnen beoordelen of u al dan niet recht heeft op kwijtschelding.”

In de brief die de gemeente heeft gestuurd, staat dus dat de geadresseerde geen recht op kwijtschelding meer heeft. Terwijl het Inlichtingenbureau alleen kan concluderen dat er niet automatisch vastgesteld kan worden of er recht is op kwijtschelding. De SP vraagt zich af waarom de gemeente heeft gekozen voor die eigen formulering. Tevens vraagt de fractie zich af of de gemeente de handleiding van het Inlichtingenbureau wel heeft geraadpleegd.

Daarnaast zijn onderstaande vragen gesteld:

Vraag: Waarom is gekozen om in deze brief te vermelden dat mensen géén recht hebben op kwijtschelding?

Vraag: Op basis van welke informatie hebben juist deze 350 huishoudens deze brief ontvangen?

In een brief aan een bewoner van onze gemeente staat: Voor de vaststelling van de waarde van auto’s wordt uitgegaan van de waarde van de koerslijsten van de ANWB, zijnde de in aanmerking te nemen waarde in het economisch verkeer, dagwaarde maximaal € 2269. Van deze goederen die wegens hun leeftijd 2009 doorgaans 7 à 8 jaar of ouder niet meer in deze koerslijsten zijn opgenomen, wordt aangenomen dat de waarde nihil is.
Vraag: Hoe zit deze regeling nu precies in elkaar?

Voor alleenstaanden geldt een vermogen van € 5555. Voor echtparen en samenwonenden geldt een vermogen van
€ 11110.
Vraag: Waarom staan deze gegevens niet vermeld in de brief van 24 februari aan betrokkenen?

In de brief van 24 februari 2011 wordt gesuggereerd dat de aangeschrevenen over een (veel) te hoog vermogen beschikken dan wel in een (veel) te dure auto rijden.
Vraag: Mocht na onderzoek blijken dat geadresseerden ten onrechte deze brief hebben ontvangen hoe worden deze zaken naast de alsnog te verlenen kwijtschelding afgehandeld?
Vraag: Hoeveel van deze 350 aangeschreven inwoners komen na afhandeling van deze papierwinkel daadwerkelijk niet aanmerking voor kwijtschelding?

Uit Klant in Beeld: ”Formulieren zijn eenvoudiger geworden. We vragen niet langer naar informatie die al bekend is bij de gemeente”. Bewoners die de SP hebben benaderd geven aan al jaren in aanmerking te komen voor kwijtschelding in aanmerking en hebben totaal geen begrip voor deze actie.
Vraag: Is de door u opgevraagde informatie daadwerkelijk niet bekend bij de gemeente?

U bent hier