h

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011 (Slot?)

25 oktober 2011

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2011 (Slot?)

In april 2011 stelde de SP fractie schriftelijke vragen over de gang van zaken rond de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Aanleiding voor het stellen van de vragen was de aanmatigende brief die werd verstuurd aan Rhedense burgers met recht op een uitkering. Zelfs het Inlichtingen Bureau, het bureau dat de inkomenstoets uitvoert, sprak zijn twijfels uit over de inhoud van deze brief. Deze landelijke instantie was van mening dat de toonzetting van deze brief een afschrikwekkend effect had en dat dit niet het doel is van de inkomenstoets.
Eind september is ons gebleken dat pas eind augustus/begin september een aantal aanvragers uitsluitsel ontvingen.

De heer Molenaar (SP) heeft op maandag 26 september jl. onderstaande vraag gesteld m.b.t. de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
"In februari 2011 ontvingen een aantal bewoners van onze gemeente een brief om gegevens te verstrekken om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Een brief volgens het Inlichtingenbureau met een afschrikwekkend effect dat niet het doel is van de inkomenstoets. In enkele gevallen ontvingen bewoners van de gemeente Rheden pas eind augustus/medio september 2011 uitsluitsel over hun situatie.

Vraag: waarom moeten burgers in de gemeente Rheden zeven maanden wachten op een reactie over zo een belangrijk onderdeel van hun toch al karig inkomen?"

Antwoord:
Zodra aanvragers voor kwijtschelding hun aanvraag compleet bij de gemeente Rheden inleveren, zetten wij de inning van hun belasting meteen stop. Dat betekent dat zij geen betalingen meer hoeven te doen totdat duidelijk wordt of de kwijtschelding wordt toegekend. Bij toekenning is er vanzelfsprekend ook geen betalingsverplichting meer. Bij gedeeltelijke toekenning of zelfs afwijzing start de inning alsnog.

De afhandeltermijn duurde dit jaar relatief lang doordat we werken met een eenmansfunctie, waarop een personeelswisseling heeft plaatsgevonden. We vinden ook erg vervelend voor de aanvragers. Zeker omdat ze al in een kwetsbare situatie verkeren. Dit willen we volgend jaar ook niet meer op deze wijze. We onderzoeken op dit moment dan ook of we een deel van de uitvoering kunnen uitbesteden, waardoor de afhandeltermijn substantieel korter wordt en de gemeentelijke kosten voor de uitvoering op termijn lager. Voor 2012 schatten we in dat de uitvoeringskosten nog gelijk blijven.

Gelet op de voorgetelde besparing op personeelskosten houdt de SP voor 2012 haar hart vast! Uiteraard zullen we ook dan nauwlettend in de gaten houden hoe de gemeente omgaat met de kwijtscheldingsprocedure.

U bent hier