h

SP over de lokale bezuinigingsplannen en begroting

9 november 2011

SP over de lokale bezuinigingsplannen en begroting

Op dinsdag 8 november stond op de agenda van de gemeenteraad de behandeling van de begroting.

Rhedenaren hebben de crisis niet veroorzaakt maar dreigen hem wel te moeten betalen. Want door de crisis ziet het kabinet van Rutte zich genoodzaakt om maar liefst 18 miljard euro te bezuinigen. En daar komen wellicht door de huidige haperende economie en de eurocrisis nog extra bezuinigingen bovenop…

bezuinigenrheden

Ook de gemeenten krijgen minder geld. In Rheden moet hierdoor dus ook bezuinigd worden. Eerst dacht men, dat er ongeveer 6 miljoen euro per jaar moest worden bezuinigd en maakte het college vergaande bezuinigingsplannen. Veel mensen hebben met succes tegen deze plannen geprotesteerd. Uiteindelijk hoefde er ‘maar’ 3,4 miljoen euro te worden bezuinigd.

Enkele voorgenomen bezuinigingsplannen werden teruggedraaid: zo blijft het zwembad in Rheden open, maar met minder subsidie. Er wordt weliswaar op de bibliotheken bezuinigd, maar minder dan eerst was gepland. De SP is voorstander van behoud van een bibliotheekvestiging in Dieren, Velp én Rheden. Het is op dit moment onduidelijk of dit met het huidige vastgestelde budget haalbaar is. De gemeente en de bibliotheken zijn hierover nu met elkaar in overleg.

Hulpbehoevende mensen behouden hun uren thuiszorg. Wel wordt er bezuinigd op de voorzieningen in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente verwacht ook dat mensen meer gebruik gaan maken van hun ‘eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en eigen netwerk’. Volgens de SP beperk je hiermee de zelfstandigheid van ouderen, zieken en gehandicapten. Onder het heilige motto van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid worden mensen zo weer afhankelijk gemaakt van familie, buren, vrienden en kinderen.

Op 8 november heeft de gemeenteraad over de bezuinigingsplannen en de begroting voor de komende jaren gediscussieerd. Hier (pdf) leest u de hele bijdrage van de SP fractie. De SP zei blij te zijn met de teruggedraaide plannen. Toch heeft de fractie tegen de bezuinigingen en de begroting gestemd vanwege de eerder genoemde zorgen over de thuiszorg en de bibliotheek. Daarnaast is de SP bezorgd over de nieuwe taken voor de gemeente, zoals de jeugdzorg en sociale werkvoorziening. Deze taken worden nu uitgevoerd door de provincie en het rijk. Het kabinet wil gemeentes deze belangrijke taken vanaf 2013 uit laten voeren, maar geeft hiervoor minder budget mee.

De gemeente Rheden heeft in deze begroting voorgesteld om geen extra geld uit te trekken voor deze taken en de taken dus uit te willen voeren met het geld dat het rijk daarvoor beschikbaar stelt. De SP vindt dit op dit moment niet realistisch en verstandig, omdat er nog veel onduidelijk is over de kosten en invulling van de taken. Er zijn dus grote financiële risico’s voor gemeentes en zij worden medeverantwoordelijk voor het op korte termijn uitvoeren van grote bezuinigingen op de kwetsbare mensen in onze samenleving.

Het Rhedens college heeft gezegd uit te voeren, wat vanuit Den Haag wordt opgelegd. De SP vindt dat het college zich niet moet opstellen als de braafste jongetjes en meisjes van de klas!

Behalve de SP stemden ook PvdA en Groep Pieper Rook tegen de begroting. Er werden door alle partijen verder veel moties en amendementen ingediend. Sommigen voorstellen kregen steun van de SP. Bijvoorbeeld het voorstel om de verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis te verstrekken, om zo vrijwilligerswerk bij vrijwilligersorganisaties te stimuleren. Ook steunde de SP een voorstel om de bezuinigingen om gymvervoer te verminderen en een voorstel om meer geld uit te trekken voor dorps- en wijkorganisaties. Verder waren alle partijen het ermee eens om van de gemeente Rheden een zogenaamde ‘Fair Trade gemeente’ te maken. Ook het voorstel om onderzoek te doen naar mogelijke gebouwen voor een dorpshuis in Rheden werd breed gesteund. Ook wordt er geïnventariseerd wat de effecten zijn van de eerder voorgenomen sluiting van de servicecentra in Velp en Dieren.

De SP fractie diende ook drie voorstellen in. Met een motie vroeg de SP om de kwijtscheldingsregeling voor lokale belastingen te verruimen. Dit voorstel werd niet in stemming gebracht, omdat de wethouder al de toezegging deed om hiervoor met voorstellen te komen, zodra de uitvoeringsregels vanuit het rijk hiervoor bekend zijn. Dit wachten we eerst af.

Ook stelde de SP voor om een bedrag van ongeveer 46000 euro te besteden aan deelname aan culturele en sportieve activiteiten door kinderen in armoede. Voor dit bedrag moest de raadsvergoeding en onkostenvergoeding voor raadsleden met 10% worden verlaagd. Helaas waren hier geen voorstanders voor.

Ten slotte werd er door de SP een voorstel ingediend om het tegengaan van niet-gebruik van minimaregelingen ambitieuzer tegen te gaan, dan werd voorgesteld in de begroting. Na enkele wijzigingen werd het voorstel door alle partijen gesteund.

Wat zijn de gevolgen van de crisis voor u? Merkt u iets van de lokale en/of landelijke bezuinigingen? Maakt u zich zorgen? Meld het aan de SP Rheden!

U bent hier