h

Waarom de SP tegen de gemeentelijke begroting heeft gestemd…

7 november 2012

Waarom de SP tegen de gemeentelijke begroting heeft gestemd…

Elk jaar in november buigt de gemeenteraad zich over de gemeentelijke begroting voor het volgende jaar.

Over deze begroting wordt dan een hele dag vergaderd, de fracties van verschillende partijen melden wat ze wel en niet goed vinden in de begroting en komen dan met voorstellen om nog het een en ander toe te voegen of te veranderen, vervolgens wordt er over deze voorstellen en de begroting gestemd.

Op dinsdag 6 november stond vanaf 15:00 uur de behandeling van de begroting voor 2013 op de agenda. 185 pagina’s (en nog twee documenten als bijlagen, het zogenaamde dekkingsplan en de productenraming) vol getallen, doelstellingen en streefwaarden. Oftewel: wat willen we bereiken, hoeveel kost dat en wat kan er eventueel meer of minder?

De SP heeft tegen de begroting gestemd, omdat wij inhoudelijk niet alle keuzes uit de begroting delen. De begroting is immers gebaseerd op beleidskeuzes van het college, waar wij geen deel van uitmaken. Een zwaarwegend punt voor de SP is de zogenaamde Kanteling van de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning). De bedoeling achter deze eerder vastgestelde bezuiniging is dat 'mensen allereerst zichzelf helpen, dan elkaar en als dat allemaal niet voldoende is, biedt de gemeente een vangnet'. Al eerder heeft de SP kanttekeningen geplaatst bij het te vanzelfsprekend uitgaan van een eigen netwerk, omdat mensen daar niet altijd (structureel) een beroep op kunnen of willen doen. ‘Eigen verantwoordelijkheid is een groot goed’, aldus fractievoorzitter Jorine Dirks, 'maar de principiële, liberale keuze van het college voor een kleinere, teruggetrokken overheid en een volgens ons te grote aanspraak op de eigen omgeving delen wij niet.’

In de periode tot en met 2016 moet er flink worden bezuinigd. In totaal maar liefst ruim 10 miljoen euro. De voorgestelde bezuinigingen moeten volgens het college worden behaald door te snijden in eigen huis en door ‘de lucht uit de begroting te halen’ (potjes met onnodige reserves leegschudden). Daarnaast moeten voorzieningen in stand worden gehouden en bezuinigingsmaatregelen mogen niet al te pijnlijk zijn voor inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. Deze keuzes achter de begroting deelt de SP wel, maar wij zijn ons er van bewust dat deze keuzes in de toekomst niet altijd meer mogelijk zijn. In de komende jaren zal er ‘dankzij’ beleid van de nieuwe regering nog meer bezuinigd moeten worden. Ook leidt de financiële situatie van de Sociale Werkvoorziening Presikhaaf tot de nodige risico’s voor de gemeente.

De SP fractie heeft verschillende voorstellen van andere partijen gesteund, bijvoorbeeld voor een onderzoek voor zonnecollectoren bij het zwembad in Rheden en voor een maximumsalaris van bestuurders van publieke organisaties. Twee voorstellen van de SP over minimabeleid haalden ook een meerderheid. Om ca. 22:00 uur werd de vergadering gesloten.

U bent hier