h

Traverse Dieren: bestemmingsplan stationsgebied en verkeerscirculatieplan.

20 juni 2013

Traverse Dieren: bestemmingsplan stationsgebied en verkeerscirculatieplan.

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni heeft de raad gesproken over twee onderwerpen, die met het project Traverse te maken hadden. Op de agenda stond het bestemmingsplan stationsgebied en het verkeerscirculatieplan. Een week later zou de provincie een besluit nemen over het inpassingsplan (over o.a. de lange tunnelbak)

Bij het bestemmingsplan stationsgebied heeft de SP enkele kanttekeningen geplaatst. Zo zit Dieren niet te wachten op een massale parkeergarage, laat staan de direct aanwonenden. De SP pleitte dan ook voor een verdiepte aanleg en gedeeltelijk parkeren op maaiveld. Geheel parkeren op maaiveld is niet mogelijk omdat dan het volgende de wethouder benodigde aantal plaatsen (350) niet kan worden gerealiseerd. Ook is volgens de wethouder parkeren aan de zuidzijde geen optie.

Verder was over de exacte invulling nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld de onderhoudskosten en de financiering van de passerelle. Ook de kosten en mogelijkheden van verdiepte aanleg waren nog niet onderzocht, de wethouder noemde dit technisch en financieel echter wel haalbaar.

Fractievoorzitter Jorine Dirks sprak op 19 juni onder andere de volgende woorden:
‘Pas korte tijd geleden (25 april 2013) werd de raad wat uitgebreider geïnformeerd over de plannen. Er werd toen gesproken over drie mogelijke varianten voor de parkeervoorziening: parkeren op maaiveld, een lagere open parkeervoorziening en een parkeergarage. In oktober moet de raad daarover een beslissing nemen, vanavond gaat het alleen nog over het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan gaat uit van de maximale planologische grenzen. De plannen voor een hoge parkeergarage roepen veel onrust op in de buurt: waardeloos, een parkeergarage in de achtertuin. Een kolossaal geval. Een hoog onding. Past niet bij Dieren. Zo hoorden wij bij een bezoekje aan de buurt. Gelukkig houdt het voorliggende bestemmingsplan een lagere parkeervoorziening met één dek en een parkeerlaag op maaiveld of verdiept ook voor mogelijk. In antwoord op door ons gestelde vragen hierover lazen we vandaag echter dat niet duidelijk wat de hoogte hiervan zou moeten zijn met benodigde borstwering. Uit de uitwerking van de varianten zal moeten blijken wat passend is volgens de Dierense maat en schaal.

Dan de optie parkeren op maaiveld:
Door het -nu- harde getal van 350 benodigde parkeerplaatsen lijkt dit geen reële mogelijkheid meer. Veel bewoners, evenals meerdere insprekers vorige week, pleiten voor een spreiding van de parkeerdruk over noord en zuid. Het college heeft stellig laten weten dat dit geen optie is. Gelet op het volhardend vasthouden van het college aan parkeren aan de noordzijde lijkt hier in tegenstelling tot de bundelingskwestie wél sprake van een echte harde voorwaarde… Aan de noordzijde is slechts ruimte voor 220 parkeerplaatsen, dus deze variant lijkt nu zomaar te zijn afgevallen. Qua overtuigingskracht en communicatie is hier iets misgegaan, aangezien velen deze optie nog steeds noemen . Zijn onze conclusies hierover juist? En welke varianten gaan nu nog verder uitgewerkt worden en hoe reëel acht het college die mogelijkheden? Worden, bij instemming met dit bestemmingsplan, ook varianten onmogelijk? Het lijkt alsof een zo acceptabel mogelijke parkeergarage nu nog de enige optie is.

Wat betreft de grenzen van het bestemmingsplan: Wij willen graag de toezegging van de wethouder dat de rooilijn van de parkeergarage verlegd wordt, zodat het doorzicht vanaf de Juliana laan niet beperkt wordt.
Ook willen wij de toezegging dat de betrokken bewoners en organisaties én de raad tijdig op de hoogte gehouden worden van de uitwerking van de varianten en de zaken, die tot op heden nog onduidelijk of niet uitgewerkt zijn.’

De SP heeft uiteindelijk ingestemd met het bestemmingsplan. Ook heeft de fractie een motie gesteund, waarbij enkele randvoorwaarden voor de parkeervoorziening worden meegegeven, zoals verdiepte aanleg, inpassing in een groene omgeving en een duurzaam ontwerp en bouw.
In oktober wordt het definitieve ontwerp aan de raad voorgelegd. De SP fractie zal dan beoordelen of de dan gekozen variant passend is volgend de Dierense maat en schaal.

Traverse Dieren

Wat betreft het Verkeerscirculatieplan heeft de SP enkele knelpunten genoemd, zoals de ontsluiting van de Rinaldostraat en de gevolgen voor de Zuiderparallelweg, mogelijk sluipverkeer door de Oranjebuurt en onduidelijkheid over de Middelhovenstraat.
Hoewel niet alle zorgen konden worden weggenomen, zijn er wel de nodige toezeggingen gedaan door de wethouder. Ook is er een motie ingediend om samen met de provincie tot een oplossing te komen wat betreft de Rinaldostraat/Zuider Parallelweg. De SP heeft ingestemd met het verkeerscirculatieplan en met de genoemde motie.

In een stemverklaring heeft de SP fractie laten weten het gevoel te hebben geen keuze te hebben dan voor te stemmen. Zoals een van de insprekers tijdens de informatieavond zei, dat we moeten dealen met de gevolgen van het inpassingsplan Traverse. Hij schetste het dilemma van de raad: met de start van Traverse moet de parkeervoorziening en het verkeerscirculatieplan klaar zijn en we willen geen vertraging oplopen met alle extra kosten van dien…

De SP hoopt dat er uiteindelijk een plan naar tevredenheid van velen komt en dat dankzij de gedane toezeggingen en moties er voor de betrokken bewoners verbeteringen kunnen worden bereikt.

U bent hier