h

Klachten over WorkFast: SP stelt vragen en roept op ervaringen te delen.

21 november 2013

Klachten over WorkFast: SP stelt vragen en roept op ervaringen te delen.

De afgelopen weken heeft de SP Rheden enkele klachten ontvangen van mensen met een bijstandsuitkering die deelnemen aan een traject van WorkFast.

Mensen met een bijstandsuitkering kunnen worden doorverwezen naar WorkFast, om daar begeleiding te krijgen richting betaald werk. Daar worden diverse eisen aan gesteld: mensen worden geacht 5 sollicitaties per dag de deur uit te doen, moeten bereikbaar zijn en dienen zich 1 tot 2 keer per week te melden op het gemeentehuis voor een gesprek.

Uit de berichten aan de SP blijkt dat mensen zich flink geïntimideerd voelen en dat er erg snel gedreigd wordt met bijvoorbeeld het korten van de uitkering. De fractie van de SP heeft naar aanleiding van de ontvangen klachten vragen gesteld aan het college van B&W (zie helemaal onderaan dit bericht). Ook de fractie van Gemeentebelangen heeft over dit onderwerp vragen gesteld.

"Het gegeven dat mensen in deze gemeente ervaren dat ze geïntimideerd worden in werkbegeleidings-trajecten is iets waar de SP zich zorgen over maakt.” aldus Tamara Koppelaar, voorzitter SP Rheden. In december wordt het reintegratiebeleid van de gemeente in de raad besproken.

De Rhedense SP wil met het oog daarop inventariseren wat de ervaringen zijn met WorkFast of andere reintegratietrajecten. U kunt uw ervaringen delen via rheden@sp.nl. Uiteraard gaat de SP vertrouwelijk om met de informatie.


Bijlage: Vragen SP Rheden over WorkFast

De gemeente Rheden maakt sinds september 2011 gebruik van de diensten van WorkFast.

 • Vraag: Hoeveel cliënten hebben inmiddels een start gemaakt binnen dit traject?
 • Vraag: Bij hoeveel cliënten heeft dit geleid tot een regulier betaalde baan?
 • Vraag: Hoe luidt de opdracht die WorkFast heeft gekregen? Zitten daar doelstellingen/richtlijnen wat betreft uitstroom bij?
 • Vraag: Wat zijn de spelregels bij WorkFast? Hebben naast plichten cliënten in dit traject ook rechten. Welke zijn deze rechten en worden die rechten ook medegedeeld aan de cliënten?
 • Vraag: Hoeveel cliënten die zijn uitgestroomd hebben nog steeds een regulier betaalde arbeidsplaats?

De gemeente zegt dat maatwerk belangrijk is op vele terreinen. De omstandigheden waarin iemand verkeert zijn immers altijd uniek . Geen situatie is gelijk. En als elke situatie uniek is, zijn tevens de oplossingen uniek.

 • Vraag: In hoeverre is maatwerk mogelijk bij de diensten van WorkFast en wordt dit ook toegepast?
 • Vraag: Als men voorheen parttime werkte, vanwege bijvoorbeeld kinderen of ziekte, is men in het traject dan ook parttime in te zetten? Of moet men het standaard traject volgen, te weten 5 sollicitaties per dag, 8 uur per dag bezig met zoeken naar werk?
 • Vraag: Klopt het dat deelnemers aan een WorkFast traject verplicht zijn zich dagelijks te melden dan wel telefonisch bereikbaar te zijn?
 • Vraag: Acht het College het opportuun om bijstandsgerechtigden 100 sollicitaties per maand te laten versturen, terwijl de kansen op de arbeidsmarkt zeer gering zijn en het wenselijker is dat bijstandsgerechtigden gericht solliciteren in plaats van ad random om aan de sollicitatieplicht te kunnen voldoen?

Bij de sociale werkplaats Presikhaaf werken mensen met een indicatie voor een beschutte werkplaats.

 • Vraag: Is het College op de hoogte dat er door WorkFast ook vacatures op de sociale werkplaats Presikhaaf worden aangeboden aan cliënten die totaal geen indicatie voor beschut werk hebben?
 • Vraag: Is het College, net als de SP, van mening dat beschutte werkplaatsen bedoeld zijn voor mensen met een indicatie en die daar dus ook voor gereserveerd moeten blijven?

Er zijn signalen dat medewerkers van WorkFast cliënten van de WWB onvriendelijk en intimiderend bejegenen. Zo zou er snel gedreigd worden met bijvoorbeeld korten van de uitkering.

 • Vraag: Is het College ook op de hoogte van deze signalen?
 • Vraag: Zijn er tussentijds gesprekken tussen gemeente en WorkFast waarin dit soort zaken besproken worden?
 • Vraag: Wat is de functie van het TOP project binnen het WorkFast traject?

In de gemeente Wijchen maakt men ook gebruik van WorkFast. Onlangs heeft de SP vernomen dat de gemeente Wijchen heeft besloten per 1 januari 2014 geen gebruik meer te willen maken van de diensten van WorkFast.

 • Vraag: Is het College van Rheden wel tevreden over de diensten van WorkFast?

In de uitgecirculeerde openbare stukken van 13 december 2012 t/m 19 december 2012 staat: besluit in te stemmen met de opleiding van een eigen medewerker in de WorkFast methodiek.

 • Vraag: Is er inmiddels een eigen medewerker opgeleid?

In het B&W voorstel Aanpak instroombeperking staat bij evaluatie: Elk kwartaal worden de laatste cijfers opgeleverd om periodiek te kunnen beoordelen of nog aan de doelstellingen wordt voldaan en om zo nodig bij te kunnen sturen

 • Vraag: Hoe wordt de Raad elk kwartaal geïnformeerd over deze evaluatie?

 

Reacties

Na drie jaar vruchteloos solliciteren en honderden sollicitatiebrieven, trainingen en workshops nu dan bijstand aangevraagd op mijn 58ste.
De intake hebben mijn vrouw en ik als tamelijk intimiderend en kleinerend ervaren. Het was een groepsintake, dus geen privacy en compleet met de huilbuien van mensen die al meerdere keren in dit traject waren beland.
Let wel, het was de intake. Wie die verzorgde is mij niet duidelijk geworden. Gemeenteambtenaren of WorkFast? Wel geeft dit relaas aan hoe wij de intake heb ervaren en is hierdoor wellicht toch nuttig.

Men begon als volgt: Werkloosheid is geen optie! Wij gaan jullie wel eens effe van de bank trekken! Daar kwam het op neer en was de hele teneur van de intake. Ook werd direct al met sancties geschermd als wij ons niet aan hun regels hielden! Op mijn opmerking dat werkloosheid geen aanbodprobleem maar een vraagprobleem is en gesleutel aan werklozen dus weinig zinvol is als er geen vraag is naar arbeid, werd gereageerd met: Iedereen die wil vindt een baan! Op mijn vraag naar hun succespercentages werd ontwijkend geantwoord. Evenmin kreeg ik een bevredigend antwoord op de vraag wie van de eventuele succesgevallen er na drie maanden nog aan het werk waren. Ze zitten niet op een inhoudelijke discussie te wachten blijkbaar. Men stelt zich duidelijk tegenover je op i.p.v. naast je.
Ik vertelde dat ik drie volle dagen per week vrijwilligerswerk doe in een zorginstelling. Hier werd echter nauwelijks op ingegaan. Ik zag de bui al hangen. 100 sollicitaties per maand, meldingsplicht en wellicht ook nog trainingen die ik allemaal al via het UWV heb genoten, dus geen tijd meer voor je vrijwilligerswerk! Aan het eind van de rit geen baan of slechts eentje voor drie maanden en foetsie vrijwilligerswerk. Van de regen in de drup.
Pikant detail is dat het bij mij gaat om slechts een zeer kleine aanvullende uitkering op het salaris van mijn vrouw. Mijn vrijwilligerswerk bestaat uit een van de speerpunten van een zorginstelling met nota bene ondersteuning van de gemeente! Het doel is om mensen met een arbeidshandicap een maatschappelijk relevante dagbesteding/arbeidsplek te bieden. In het kader van de nieuwe WMO. Ik ondersteun deze arbeidsgehandicapte cliënten in hun werkzaamheden en denk mee vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven in deze nog jonge organisatie. Voor die kleine aanvullende uitkering (ongeveer 287 euro per maand ben ik dus in feite 24 uur per week met iets relevants bezig. Handig zou zijn, zou je denken, als ze mij gewoon met rust lieten en blij waren dat ik dit vrijwilligerswerk doe! Wellicht vindt ik hierin vroeg of laat een betaalde baan, hier maak ik nog de meeste kans! Daar viel echter niet over te praten en naar de inhoud van dit vrijwilligerswerk werd al helemaal niet gevraagd. Hoezo maatwerk?
Cliënten en begeleiding van de zorginstelling in kwestie zijn teleurgesteld dat ik moet stoppen met dit vrijwilligerswerk. Temeer omdat omgang met de doelgroep continuïteit en inzicht vergt en je dus niet zomaar iedereen van de straat kunt plukken zonder inwerkperiode. Geschikte vrijwilligers zijn overigens zo wie zo moeilijk te vinden.

Ondertussen heb ik dankzij mijn eigen(!) netwerk een freelance baan gevonden. Niet de meest ideale baan, maar alles beter dan dit bijstandscircus waar ik nu goddank en hopelijk voor langere tijd van verschoont blijf. Jammer van mijn vrijwilligerswerk wat ik toch maatschappelijk belangrijker acht dan het baantje wat ik nu ga doen....

Kortom van maatwerk heb ik weinig gemerkt, er wordt in elk geval in mijn case niet naar de individuele situatie gekeken. De toon is regelmatig intimiderend. Over vrijwilligerswerk wordt neerbuigend gedaan. Men gaat op voorhand uit van onwil. Het werkloosheidsprobleem wordt bij het individu gelegd. Het gebrek aan privacy is ronduit stuitend!
Wellicht dat andere mensen beter ervaringen hebben?

Weliswaar in een andere gemeente maar ik heb ook een soortgelijk verhaal. Na 3 jaar WW bij WorkFast beland en ze blijven maar hameren op minimaal 3 tot 5 sollicitaties per dag ook al kunnen ze zelf ook geen bedrijf meer verzinnen waar ik het nog proberen kan. Op de website van WorkFast kun je zien dat de medewerkers ook hun targets moeten halen; minimaal 120 uitkeringsaanvragers per jaar aan het werk schoppen ( andere uitdrukking weet ik niet). Het is vernederend om daar te moeten zitten.

Met mensen onder druk zetten schep je geen banen en het leidt tot hogere zorgkosten. Uitstroom gaat altijd ten koste van andere gemeentes. Het kost alleen maar geld.

VAN SANCTIONEREN NAAR FACILITEREN:

Richt samen met Arnhem een jobcenter in waar mensen in alle rust op zoek kunnen gaan naar vacatures, cursussen en trainingen volgen en samen bedrijfjes oprichten.

Dit kan alleen op 100% vrijwillige basis. Er moet een goed sfeer hangen.

Nodig: vrijstaande kantoorruimte en inrichting, 20 werkende XP-computers en vooral... vertrouwen van de betrokken gemeentes.

Het hoeft allemaal niets te kosten. Kantoorruimte, internet, energie... kan allemaal gesponsord worden.

Ik wil die kar wel trekken.

http://www.workfast.nu/index.html
dit is ronduit schockerend en intimidatie en vernedering.
breekt meer af dan het uiteindelijk weer opleverd.
na misschien 3 mnd werken sta je ergens weer op straat en begint het weer van vooraf aan ,ook werken met behoud van uitkering ....zeker voor 50 plus.

Reactie toevoegen

U bent hier