h

SPeerpunt SP Rheden: werk maken van eerlijke banen!

17 maart 2014

SPeerpunt SP Rheden: werk maken van eerlijke banen!

Werk moet lonen, dus geen verplichte tewerkstelling van mensen met een bijstandsuitkering. Goede begeleiding en maatwerk bij re-integratie in plaats van ‘intimidatietrajecten’.

Het uitgangspunt van de SP is dat mensen met een bijstandsuitkering op volwaardige wijze kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven zonder drempels en volwaardig toegang hebben tot alle basisvoorzieningen. 

Terugkeer naar werk heeft voor de SP prioriteit. Dit is de beste manier om armoede tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat er sprake is van maatwerk en zorgvuldige begeleiding. De huidige praktijk van re-integratie, waarbij men soms kan spreken van intimidatietrajecten, is absoluut onwenselijk. Laat bijstandsgerechtigden bij voorkeur hun eigen re-integratietraject opstellen. Immers, hoe gemotiveerder zij zijn om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente aangeboden. 

Het voorgestelde pakket aan landelijke maatregelen voor aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (WWB) (o.a. gezinstoets en verplichte tegenprestatie) wijst de SP af. De tegenprestatie (werk met behoud van uitkering) zal leiden tot werken onder het minimumloon, verlies van sociale rechten en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen. De SP is een groot tegenstander van het mogelijk ‘te werk stellen’ van mensen met een uitkering in bijvoorbeeld de thuiszorg. De SP pleit voor een gemeentelijk beleid waarbij de menselijke maat en waardigheid voorop staat. 

 

Wat willen wij: 

  • Bij terugkeer naar werk moet er sprake zijn van maatwerk en zorgvuldige begeleiding en wordt geen gebruik gemaakt van projecten met dwangmiddelen en intimiderende praktijken.
  • Een gemeentelijk of regionaal leerwerkbedrijf dat zich richt op arbeidsbemiddeling en eerlijke banen; waar mogelijk een aanbod van leerwerplekken bij gesubsidieerde instellingen en verenigingen.
  • Werken moet lonen, dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk met een arbeidscontract.
  • Geen verplichte tegenprestatie voor een bijstandsuitkering 
  • Tegenprestatie mag niet leiden tot verdringing van professionele (zorg)taken.
  • Directe uitbetaling wanneer blijkt dat iemand recht heeft op een uitkering.
  • Cliënten die gebruik maken van meerdere regelingen, krijgen bij de gemeente één contactpersoon, die het overzicht heeft over het gehele dossier en bij wie mensen terecht kunnen met hun vragen. 

 

U bent hier