h

SP Rheden doet voorstellen ter verbetering schulddienstverlening

26 november 2014

SP Rheden doet voorstellen ter verbetering schulddienstverlening

Eind september is de SP Rheden een meldpunt gestart over de schuldhulpverlening van de gemeente Rheden. Inwoners van de gemeente kunnen zich met schulden wenden tot de gemeente. Op eerdere vragen van de SP werd door wethouder Vugts consequent geantwoord dat er geen problemen zouden zijn. Ook tegen individuele inwoners werd verteld dat “hun dossier echt uniek is qua complexiteit”.

Uit het meldpunt komt echter een ander beeld naar voren. De meldingen die de SP in deze korte tijd kreeg, wezen allemaal op gemeenschappelijke problemen. Zo geven inwoners aan dat er vertraging in de dossiers ontstaat ten gevolge van het teveel wisselen van consulenten. Consulenten die de werkdruk niet meer aan kunnen en ziek thuis zitten. Doordat consulten soms echt onverwachts uitvallen, ontstaat vertraging in trajecten. Het is op dat moment niet meer duidelijk wat er eerder is afgesproken en er moeten dus opnieuw afspraken gemaakt worden. Consulenten die een dossier van een andere consulent oppakken, zijn hierdoor soms zelf ook de draad in een dossier kwijt.

Daarnaast is een veelgehoorde klacht dat inwoners regelmatig de (inschrijf-) formulieren en kopieën opnieuw moeten inleveren, omdat de eerdere kwijt zijn geraakt. Ook qua communicatie met de cliënten aan een traject schort het nodige. De schulddienstverlening is telefonisch moeilijk bereikbaar, mails worden of niet beantwoord, of pas erg laat. De manier waarop een traject wordt vorm gegeven is voor veel inwoners niet duidelijk of wordt pas laat duidelijk. Men weet niet wat er moet gebeuren en wat van wie verwacht kan worden. Communicatie tussen afdelingen, zoals budgetbeheer en schulddienstverlening, verloopt ook stroef.

Naar aanleiding van het meldpunt heeft de gemeente aangegeven in gesprek te willen met de SP. Op donderdag 20 november heeft een gesprek plaatsgevonden, waarin de SP heeft aangegeven op welk gebieden de signalen zich richten, deze werden herkend door de gemeente. Daarnaast heeft de SP enkele aanbevelingen gedaan. Deze richten zich op het verbeteren van de communicatie met cliënten, zodat cliënten weten en begrijpen wat er gebeurt. In verband met het goed laten doorlopen van trajecten, is het daarnaast van belang dat er gekeken wordt naar de werkdruk van consulenten. Ook de communicatie tussen afdelingen, zoals budgetbeheer en schulddienstverlening en bijvoorbeeld Werk en Inkomen, moet verbeteren.

Tijdens de raadsvergadering van 25 november heeft de fractie van de SP in de gemeenteraad een voorstel ingediend dat het college van B&W opriep om met een actieplan te komen, zodat er een echte kwaliteitsverbetering kan komen in de schulddienstverlening en budgetbeheer. Al snel bleek echter dat de coalitiepartijen genoegen namen met de toezegging van wethouder Vugts dat er komend jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Meerdere partijen gaven aan dat het belangrijk is dat de uitkomsten van het meldpunt van de SP daarin zouden worden meegenomen, met name de onderwerpen; communicatie, functioneren van budgetbeheer en de organisatie en procedures binnen de afdeling. De wethouder gaf aan deze onderwerpen zeker mee te nemen.

Mensen die zich met schuldenproblemen melden bij de gemeente zijn kwetsbaar. Vaak is er al het nodige gebeurd, staat het water echt aan de lippen en heeft men gevoelsmatig een enorme drempel over moeten stappen voordat men zich tot de gemeente kon wenden. Inwoners gaven aan dat ze soms echt niet snappen wat er gebeurt in een traject. Hier moeten echt grote verbeteringen in plaats vinden, met name de communicatie met cliënten. Er ligt nu een toezegging van de wethouder en onze fractie zal dit scherp in de gaten blijven houden. Ons meldpunt sluit dan ook niet, signalen over de schuldhulpverlening blijven welkom bij onze afdeling.” Aldus Jorine Dirks, fractievoorzitter SP Rheden.

U bent hier