h

Kamervragen SP over Van Voorthuijsenstraat

6 juli 2015

Kamervragen SP over Van Voorthuijsenstraat

Op dinsdag 30 juni heeft de fractie van de SP in de gemeenteraad van Rheden een voorstel ingediend om de verkoop van de woningen aan de Van Voorthuijsenstraat tegen te houden. Deze week heeft ook de Tweede Kamerfractie van de SP vragen gesteld aan Minister Blok over de verkoop van deze woningen.

De SP heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering aangegeven zich zorgen te maken over de verkoop van de sociale huurwoningen aan de Van Voorthuijsenstraat in Velp. Helaas steunde een meerderheid van de gemeenteraad het college en blijft het college dus van mening dat het goed is dat Vivare deze woningen verkoopt.

Ook de Tweede Kamerfractie van de SP maakt zich grote zorgen over deze verkoop. Sadet Karabulut heeft daarom deze week onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan de Minister.

 Schriftelijke vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Wonen en Rijksdienst over de verkoop van sociale huurwoningen van Vivare in Velp, gemeente Rheden.

1.  Bent u bekend met de grote onvrede onder huurders over te verkopen sociale huurwoningcomplexen in Velp, waaronder 36 woningen aan de Dr. Van Voorthuijsenstraat?

2. Bent u ervan op de hoogte dat de Huurdersvereniging Rheden tot tweemaal toe een negatieve zienswijze heeft gegeven over de verkoop van de woningen aan de Dr. Van Voorthuijsenstraat, zowel in 2013 als in 2015, en hoe verhoudt dit zich tot de nieuwe Woningwet waarin de positie van huurders is versterkt?

3. Bent u met me eens dat het belonen van actieve buurtbewoners met een vrijwilligersprijs en het roemen van hun betrokkenheid haaks staat op het negeren van hun zienswijze over de verkoop, te meer omdat dankzij deze buurtbewoners de buurt minder kwetsbaar is geworden en dit nu als argument wordt gebruikt om verkoop van hun woningen te rechtvaardigen? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Hoe kwalificeert u de heroverweging van de gemeente Rheden, die zich in april 2014 nog uitsprak tegen de verkoop van sociale woningen aan de Dr. Van Voorthuijsenstraat 46-116 maar dat wijzigt in een positieve zienswijze, wat een integrale aanpak van versnipperd eigendom juist bemoeilijkt wat de gemeente eerder als tegenargument gebruikte? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Hoe gaat u voorkomen dat de koper, een Brits beleggingsfonds, de huurprijzen van de woningen na een verhuizing fors optrekt of liberaliseert met gevolgen voor de betaalbaarheid voor huurders, wat een prioriteit is van uw beleid en van de gemeente? En welke gevolgen zal een verkoop van genoemde woningen hebben voor het passend toewijzen in Velp en in de gemeente Rheden?

6. Deelt u de mening dat er geen betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente Rheden verkocht moeten worden, gezien het uitgangspunt in de gemeentelijke Woonvisie dat het aantal sociale huurwoningen in bezit van corporaties niet mag verminderen en de passage uit het Regeerakkoord dat de sociale woningvoorraad in stand moet blijven, alsmede het belang van gemengde wijken? Kunt u uw antwoord toelichten?

7. Gaat u uw toestemming onthouden voor de verkoop van sociale huurwoningen, waar de huurdersorganisatie een negatieve zienswijze voor heeft afgegeven, mede gezien de voorgeschiedenis? Zo nee, waarom niet?

8. Heeft u reeds een verkoopvoorstel met alle bijhorende zienswijzen ontvangen en betreft dit één voorstel of meerdere voorstellen voor de verkoop van sociale huurwoningen van Vivare? Kunt u uw antwoord toelichten?

U bent hier