h

SPeerpunt 2: Werk maken van eerlijke banen!

16 maart 2018

SPeerpunt 2: Werk maken van eerlijke banen!

Foto: SP Rheden

Tot aan de verkiezingen licht de SP steeds een van de vijf speerpunten van de partij uitgebreid toe.
Vandaag speerpunt 2: Werk maken van eerlijke banen! Werk moet lonen. Geen verplichte tewerkstelling van mensen met een uitkering. Goede begeleiding en maatwerk bij re-integratie.

De armoede in Nederland neemt toe, mede door het veel te lage minimumloon en de bijstand. De SP pleit landelijk voor een verhoging van het minimumloon en de bijstand met 10%. Het beleid van een gemeente rondom werk en inkomen laat zien hoe sociaal een gemeente is. In Rheden kan dat stukken beter, volgens de SP.

In Rheden hebben 1000 inwoners in Rheden hebben een bijstandsuitkering. Terugkeer naar werk heeft voor de SP prioriteit. Dit is de beste manier om armoede tegen te gaan. Voorwaarde is wel dat er daarbij sprake is van maatwerk en zorgvuldige begeleiding. De huidige praktijk van re-integratie in Rheden, waarbij mensen soms nodeloos vaak moeten solliciteren of trainingen moeten volgen die niet passen, is absoluut onwenselijk. De SP Rheden heeft zich eerder, succesvol, ingezet tegen de intimidatietrajecten als WorkFast en zal zich ook blijven inzetten tegen dit soort praktijken. Inwoners van boven de 60 verplicht een sollicitatietraining laten volgen, 4 uur per week verplicht te laten sporten en 20 uur fietsen laten repareren zonder betaling is wat de SP betreft onzinnig en dus onwenselijk!

Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Rheden in verhouding tot andere gemeenten erg veel mensen na een half jaar of jaar werk weer terugkeren in de bijstand. Dan is er dus geen sprake van duurzame re-integratie: duur en niet effectief voor de gemeente en vooral weinig motiverend voor de inwoner. Laat bijstandsgerechtigden daarom bij voorkeur hun eigen re-integratietraject opstellen. Immers, hoe gemotiveerder zij zijn om snel aan het werk te komen, hoe groter de kans op succes. Hierbij wordt passende begeleiding door de gemeente aangeboden.

De tegenprestatie (werk met behoud van uitkering) kan leiden tot werken onder het minimumloon, verlies van sociale rechten en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen. De SP pleit voor een gemeentelijk beleid waarbij de menselijke maat en waardigheid voorop staat.

Niet iedereen kan werken op een reguliere werkplek. Mensen met een Wajong-uitkering worden herkeurd. Naar verwachting zullen veel jonggehandicapten in de bijstand terecht komen, omdat ze (deels) arbeidsgeschikt bevonden worden, maar geen passend werk voor hen beschikbaar is. De gemeente moet een beschutte werkplek garanderen voor kwetsbare inwoners die niet bij reguliere werkgevers terecht kunnen.

Enkele voorstellen van de SP Rheden uit het verkiezingsprogramma:

  • Bij terugkeer naar werk moet sprake zijn van maatwerk, zorgvuldige en zinvolle begeleiding.
  • De inwoner stelt zelf, samen met consulent, een re-integratietraject op dat past bij de behoeftes, kwaliteiten en mogelijkheden van de inwoner.
  • Werken moet lonen, dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk met een arbeidscontract.
  • Geen verplichte tegenprestatie voor een bijstandsuitkering.
  • De gemeente maakt ruim gebruik van de bijverdienmogelijkheden die de Participatiewet biedt of neemt deel aan experimenten die dit mogelijk maken.
  • De gemeente garandeert een beschutte werkplek voor kwetsbare inwoners die niet bij reguliere werkgevers terecht kunnen.
  • Actief beleid ten aanzien van het behouden en werven van bedrijven, bij voorkeur met een hoge arbeidsintensiviteit.
Lees verder over dit onderwerp: https://rheden.sp.nl/#chapter-8

U bent hier