h

SP over coalitieakkoord: mooie woorden, benieuwd naar de uitvoering.

20 mei 2018

SP over coalitieakkoord: mooie woorden, benieuwd naar de uitvoering.

Na een aantal weken onderhandelen werd op 16 mei het coalitieakkoord ‘Rheden geeft energie’ ter kennisgeving aan de raad aangeboden en het nieuwe college geïnstalleerd. De partijen VVD, CDA, PvdA, D66 en CU vormen de komende vier jaar het gemeentebestuur. In het coalitieakkoord zijn de plannen en het beleid voor de komende vier jaar uitgestippeld. De fractievoorzitter van de SP, Jorine Dirks, reageerde op het akkoord met de volgende woorden:

In het voorwoord wordt gesproken over een gezonde en duurzame samenleving, meer inwoners aan het werk krijgen, doorstroom op de woningmarkt en meer kansen voor de jeugd. Dat zijn stuk voor stuk belangrijke punten. Het voorkomen en tegengaan van tweedeling, ook genoemd in het voorwoord, is voor de SP het meest wezenlijke onderwerp/aandachtspunt, dat wij ook in gesprek met de formerende partijen  hebben ingebracht. De Global Goals leveren ook prachtige woorden en doelen op, waar niemand tegen kan zijn. De concrete invulling en uitvoering hiervan had de SP toch liever overgelaten aan een links college, wat gezien de verkiezingsuitslag mogelijk was.

Rheden wordt sterker, mooier en duurzamer door de energie van partnerschap, zo stelt u. Er wordt energie gevraagd van zowel de gemeente als van inwoners, verenigingen en ondernemers. U wilt de stem van inwoners en van de oppositie serieus nemen. Wij waarderen het dat wij aandachtspunten hebben kunnen meegeven en daarover ook een positieve terugkoppeling hebben gekregen. Twee vlogs is wat ons betreft niet voldoende om inwoners te betrekken of te informeren. Voor hen, maar toch ook voor ons, is het traject na de verkiezingen behoorlijk onzichtbaar geweest…

Het is ons duidelijk dat de 4 partijen ieder hun aandachtspunten hebben ingeleverd en dat de beoogde wethouders ‘zelf inhoudelijk de grootste bijdragen konden leveren aan betreffende onderwerpen’, zoals we konden lezen in de Regiobode. Blijkbaar bent u met de poppetjes begonnen en niet met de inhoud: een taakverdeling in plaats van collegevorming. Wij zien dat terug aan de indeling van de hoofdstukken, die blijkbaar gebaseerd is op de persoonlijke aandachtspunten. Wij missen daardoor een overkoepelende visie en samenhang. Het lijkt alsof er is gekwartet met onderwerpen, waardoor beleidsterreinen versnipperd zijn en soms overlappen (bijv. bedrijfsvoering en het sociaal domein) en het voor ons en wellicht ook voor ambtenaren en inwoners nog even zoeken is wat we kunnen verwachten en van wie.

Wij geven per hoofdstuk een korte reactie op hoofdlijnen. Vragen die we hebben op detailniveau zullen we u nu besparen en schriftelijk indienen (Zie bijlage voor de vragen).

Hoofdstuk 1 (wethouder Haverkamp, VVD):
Wij onderschrijven de doelen bij de opgave om te streven naar goed en voldoende werk voor de inwoners. Dat iedereen die werkt, een salaris verdient, lezen we pas terug in hoofdstuk 3. Wij rekenen erop dat dat ook in hoofdstuk. 1 geldt en dat het om écht werk en écht salaris gaat, wat mensen niet alleen verdienen, maar ook echt krijgen. Er is een verschil tussen de stevige toon in de campagne, de rooskleurige terugkoppeling en de toon in hoofdstuk 1. Wij zijn benieuwd naar de daadwerkelijke uitvoering. Wij wensen de VVD wethouder veel succes bij het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk.

Hoofdstuk 2 (wethouder Klomberg, D66):
Wij lezen hier ambitieuze punten bij pittige opgaven rondom klimaat en duurzaamheid. We zijn blij dat er hierbij aandacht is voor minder draagkrachtige inwoners. Wij wensen deze wethouder succes bij de overstap van Defensie naar een nieuw bestaan als wethouder.

Hoofdstuk 3 (wethouder Hofstede, PvdA):
Dat het onderwerp armoede en schulddienstverlening in de PvdA-portefeuille is terecht gekomen, verbaast ons niet en schept verwachtingen. Op het gebied van minimaregelingen (geen extra budgettaire uitbreiding!), mantelzorg (alleen waarderingsactiviteiten!) en wonen (vooral middelduur en duur!) had wat ons betreft de lat echt hoger moeten liggen. Wij wensen deze wethouder succes met het verdedigen van linkse waarden.

Hoofdstuk 4 (wethouder Budel, CDA):
Een veelzijdige, diverse portefeuille voor een nieuwe wethouder: jeugd, sport, cultuur, van echtscheidingsbeleid tot rubber korrels. Wij rekenen er echter wel op dat er meer aandacht komt voor de onderwerpen IJssellijn en vliegveld Lelystad, dan nu opgenomen is in de tekst van het akkoord. Wij wensen u veel succes met al het moois van de gemeente.

Hoofdstuk 5 (Burgemeester van Eert):
U behoudt uw portefeuille en wij gaan er van uit dat u dat op uw eigen manier doet, met uw eigen inkleuring, zoals u ook bent begonnen.

Van de SP kunt u verwachten dat wij constructief zullen zijn als het kan, en kritisch als het moet.

U bent hier