h

Statenleden spreken zich uit voor lange tunnelbak Traverse Dieren

27 oktober 2011

Statenleden spreken zich uit voor lange tunnelbak Traverse Dieren

Afgelopen woensdagavond hebben Provinciale Statenleden zich in een commissievergadering gebogen over de voorlopige Tracékeuzenotitie Traverse Dieren. Eind september hebben Gedeputeerde Staten zich uitgesproken voor de variant met korte tunnelbak. De SP heeft zich daar op dat moment al tegen uitgesproken.

Tijdens de vergadering waren er maar liefst 12 insprekers, die de commissieleden hun boodschap wilden mee geven. Zo werd er bijvoorbeeld ingesproken door afgevaardigden van de Stichting Spankerenseweg, de Gezamenlijke Belangenorganisaties (GBO), belangenvereniging Dieren e.o., de Dierense Ondernemersvereniging DELS) en de Stichting Burg. Willemsestraat. Namens de gemeenteraad van Rheden sprak Hendri Witteveen (ChristenUnie).

Vrijwel alle insprekers pleitten in hun bijdrage voor een variant met een lange tunnelbak als volwaardige en duurzame oplossing voor het dorp Dieren. Ook noemden zij het verminderen van de barrièrewerking als een grote doelstelling op lokaal niveau. Om de dorpsas Wilhelminaweg-Spoorstraat te behouden is een langere tunnelbak een vereiste.

Daarnaast werd meerdere malen aandacht gevraagd voor de situatie van de bewoners van drie woningen aan de Burg. Willemsestraat. In tegenstelling tot hun buurwoningen, worden deze huizen niet aangekocht en gesloopt. Hierdoor blijven de drie overgebleven woningen achter in een geïsoleerde situatie, als op een eiland tussen het asfalt, met een gevaarlijk aansluiting tussen weg en woonerf. Momenteel wordt hier nog een onderzoek naar verricht.

Voor de Provinciale Statenleden is duidelijk geworden dat de korte variant weinig draagvlak heeft. Namens de SP pleitte Statenlid Alex Mink voor een goede oplossing voor Dieren, namelijk de variant met de lange tunnelbak en behoud van de dorpsas, om zo een goede verbinding tussen Noord en Zuid te behouden. Tevens stelde hij nog enkele vragen over de mogelijke toename van het goederenvervoer, de situatie van de Burg. Willemsestraat en de noodzaak van bundeling van weg en spoor bij landgoed Twickel. Ook wenst hij tussentijds op de hoogte te worden gehouden van de voortgang van het project.

Traverse spoorovergang

De meerderheid van de Statenleden lijkt de meerwaarde te zien van een lange tunnelbak. Probleem blijft echter de financiering hiervan, aangezien de kosten voor een langere tunnelbak logischerwijs ook hoger zijn. Maar hoeveel? Na een hoop gegoochel met woorden en cijfers gaf gedeputeerde Bieze dan toe, dat de lange variant 3,3 miljoen duurder is dan het beschikbare budget. Eerder sprak zij steeds over een verschil van 13,3 miljoen euro tussen de twee varianten.
De gemeente Rheden is bereid om 1,5 miljoen euro bij te leggen, hierover wordt op 9 november een beslissing genomen in de raad. Gedeputeerde Bieze bleef herhaaldelijk wijzen op de risico’s van de lange variant. Veel van de genoemde risico's (bijv.. kostenoverschrijding) gelden echter ook voor de korte variant. En wanneer wordt gekozen voor de lange variant, zou er geen geld meer over zijn voor aankleding met bomen en geluidsisolatie. Wij kiezen echter liever nu voor een ‘kale’ lange bak, dan een korte bak met opsmuk. Want dat zou pas echt een halfbakken oplossing zijn!

De commissie heeft besloten dit onderwerp verder te zullen bespreken tijdens de Statenvergadering van 9 november a.s. Wij hopen dat de partijen dan de knoop zullen doorhakken en dat ze kiezen voor de lange variant, dat er een oplossing komt voor de meerkosten en dat de keuze van de Gedeputeerde Staten, de korte variant, dan van tafel kan.

U bent hier