h

Geen steun voor SP voorstellen over goede thuiszorg

29 mei 2013

Geen steun voor SP voorstellen over goede thuiszorg

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 mei stond de beleidsnota Aanbesteden en Inkopen 2013 op de agenda. De SP fractie heeft hierbij weer aandacht gevraagd voor de aanbestedingscriteria van de huishoudelijke hulp.

Al eerder heeft de SP bepleit dat de gemeenteraad niet alleen de tarieven voor thuiszorg zou moeten vaststellen, maar ook kaders mee moet kunnen geven waaraan goede thuiszorg in onze gemeente moet voldoen. Tot nu toe was dit een bevoegdheid van het college. Tijdens raadsvergaderingen in oktober 2012 en maart jl. kwam dit aan de orde. In maart, bij de bespreking van het WMO meerjarenbeleidskader, stemde de gehele raad voor een motie van de SP, waarin het college werd opgedragen om in de voor mei geplande beleidsnota Aanbesteden en Inkopen 2013 kaders op te nemen voor de aanbesteding van huishoudelijke hulp. Deze motie werd unaniem aangenomen, waarmee de gemeenteraad een duidelijk signaal af gaf: de raad moet kunnen bepalen, waar goede thuiszorg in onze gemeente aan moet voldoen.

Helaas waren de geformuleerde kaders in dat plan zeer karig en algemeen (PDF (pag. 13)). Met algemene bewoordingen, zoals ‘sturen op maatwerk en kwaliteit’ en ‘het matchen van vraag en aanbod’ wilde de SP geen genoegen nemen. Daarom heeft de SP besloten drie voorstellen in te dienen voor concretere criteria.

Zo is de SP van mening dat er zo min mogelijk verschillende thuiszorgmedewerkers per cliënt ingezet moeten worden, omdat er tussen thuiszorgmedewerkers en cliënten sprake moet zijn van een vertrouwensband en dat het niet helpt als er veel verschillende medewerkers over de vloer komen. Daarnaast moet er volgens de SP fractie geen gebruik worden gemaakt van de inzet van zelfstandigen, in zogenaamde “alphahulp-constructies”. De arbeidsvoorwaarden en rechten van deze zelfstandigen laten namelijk te wensen over. Ook vroeg de SP aandacht voor het belang van buurtgericht werken met kleinschalige wijkteams, affiniteit met de regio van het personeel en de signaleringsfunctie en continuïteit van personeel.

Een groot deel van de gemeenteraad leek het inhoudelijk met de voorstellen van de SP eens te zijn. De coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie) gaven echter uiteindelijk -na een schorsing, waarin overlegd moest worden- geen steun aan de voorstellen. Het college liet namelijk weten dat dit niet het juiste moment was voor deze concrete voorstellen, omdat er nog zo veel onzekerheid is vanwege de bezuinigingen op de thuiszorg vanuit Den Haag. De SP is van mening dat het juist daarom nu van belang is om kwaliteitscriteria vast te leggen voor de huishoudelijke hulp. De SP betreurt het dat de coalitiepartijen deze keuze niet hebben willen maken. Het college heeft wel toegezegd, op een later moment hier verder over in discussie te gaan met de raad. Op dit moment is echter niet bekend, wanneer de volgende aanbesteding van de huishoudelijke hulp plaatsvindt, voor 1 januari 2014 of mogelijk 1 of 2 jaar daarna.

Zorg

De SP Rheden zal zich in blijven zetten voor goede thuiszorg. We zijn zeer bezorgd over de voorgenomen plannen van het kabinet om 40% te bezuinigen op de thuiszorg. Op zaterdag 8 juni zal in Amsterdam een grote zorgdemonstratie gehouden worden tegen de kabinetsplannen:check de site van de Abvakabo FNV voor meer informatie.

U bent hier