h

Verkoop van Voorthuijsenstraat: van uitstel komt afstel?

3 september 2015

Verkoop van Voorthuijsenstraat: van uitstel komt afstel?

Toen enkele maanden geleden bekend werd dat een deel van de sociale huurwoningen van Vivare aan de van Voorthuijsenstraat op de nominatie stond om te worden verkocht aan een Brits beleggingsfonds, kwam de SP in actie: bewoners werden geïnformeerd en gesteund bij het oprichten van een bewonerscommissie en er werden vragen gesteld en moties ingediend in de gemeenteraad. Door de SP Tweede Kamerfractie zijn in juli schriftelijke vragen gesteld aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst).

Ruim 80% van de betrokken bewoners is tegen de verkoop en de bewoners zijn nooit betrokken bij de totstandkoming van de verkoopplannen. De SP is bezorgd dat er voor de gemeente minder controle en invloed op de woningen is, bijvoorbeeld over de hoogte van de huur en het onderhoud, wanneer deze niet meer in handen zijn van Vivare, maar van een op winst gerichte marktpartij.

Tijdens de raadsvergadering van eind juni jl. heeft de SP fractie het college gevraagd het positieve advies in te trekken en alsnog een negatief advies voor deze verkoop te geven (in een eerder stadium had het college namelijk wél een negatief advies gegeven, dat later om onbekende redenen is teruggedraaid). Wethouder Olland reageerde daarop dat de plannen in het laatste stadium zitten en er dus sprake is van ‘een gelopen race’ is. Een meerderheid van de gemeenteraad volgde het college en bleef herhalen dat het te laat is en onomkeerbaar.

Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen aan minister Blok blijkt echter dat de aanvraag tot verkoop –inmiddels ruim 6 weken later- nog niet eens naar Den Haag is gestuurd: ‘Ik heb nog geen aanvraag ontvangen. De corporatie moet een aanvraag om goedkeuring voor de voorgenomen verkoop indienen bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). De Aw zal die aanvraag geheel zelfstandig toetsen aan de wet- en regelgeving en alsdan tot een besluit komen. Uit de zienswijze van de gemeente en de door u aangehaalde persartikelen maak ik op dat er onvrede is onder huurders over de verkoop van sommige sociale huurcomplexen in Velp.

In de vragen wordt de minister ook gewezen op de negatieve zienswijze van de Huurdersvereniging, waarop de reactie als volgt is: ‘De negatieve zienswijze van de Huurdersvereniging Rheden op de verkoop van sommige complexen is mij bekend. Hoe dit oordeel zal uitpakken kan ik niet aangeven, de Aw is onafhankelijk in haar oordeelsvorming.

Alle antwoorden op de gestelde vragen zijn te lezen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-3043.html

De SP fractie is verbaasd en geeft aan zich verkeerd geïnformeerd te voelen door wethouder Olland over de verloop van het proces. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. (zie hieronder)
Schriftelijke vragen en antwoorden

In jullie heeft de SP Tweede Kamerfractie vragen schriftelijke gesteld over de verkoop van huurwoningen aan de van Voorthuijsenstraat in Velp. Deze week zijn de antwoorden gepubliceerd op http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/08/14/beantwoording-kamervragen-over-verkoop-huurwoningen-vivare.html

De SP-fractie heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni jl. werd door wethouder Olland gesproken werd over een ‘gelopen race’. Uit de beantwoording op de schriftelijke vragen blijkt echter dat de aanvraag, inmiddels ruim 6 weken later, nog niet eens is ontvangen. Kunt u hiervoor een verklaring geven? Waarop was de uitspraak op 30 juni jl. gebaseerd?
Antwoord college:
Tijdens de raadsvergadering van 30 juni j.l. heeft wethouder Olland aangegeven dat het wat betreft het college een gelopen race is.

2. Uit de beantwoording blijkt dat de aanvraag niet wordt beoordeeld door de minister, maar door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit strookt niet met de informatie die in een eerder stadium door het college werd gegeven. Kunt u hiervoor een verklaring geven?
Antwoord college:
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) valt onder de ministeriele verantwoordelijkheid.

3. ‘De corporatie, huurdersvereniging en gemeente maken prestatieafspraken op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.’
Op welke concrete manier gaat de gemeente hier invulling aan geven? Op welke wijze komt de verkoop van huurwoningen hierbij aan bod?
Antwoord college:
Zoals in de woonvisie is aangegeven stuurt het college op het gelijk houden van het aantal sociale huurwoningen van de woningcorporaties in de woonvisie periode. Dit zal worden geconcretiseerd in de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen. 

U bent hier